Lappuggla Strix nebulosa J. R. Forster 1772

 

Förekomst

 

Lappugglan häckar sparsamt i Skogslåglandet men med en svagt ökande frekvens från och med 1990-talet. Under perioden 1976-2021 har sammanlagt 52 säkerställda häckningar rapporterats. Den första häckningen ägde rum år 1991 i Gunnilbo. Under perioden 2008-2021 har häckningar konstaterats nästan årligen, som mest sju (7) ett enskilt år (2021). Utöver det har lappugglan under perioden 1976-2021 rapporterats under häckningstid och i lämplig häckningsmiljö från ytterligare ett 70-tal lokaler. Dessa är också koncentrerade till Skogslåglandet, men i en handfull fall rapporterad också från Bergslagen och i ett fåtal fall från Mälarområdet.

 

Ulf Ottosson m.fl. (2012) har beräknat det västmanländska beståndet till 12 par. Med tanke på att arten dels är svårinventerad, dels kan förekomma på stora arealer som sällan eller aldrig besöks av rapporterande ornitologer, förefaller detta lågt räknat. Visserligen varierar antalet häckningar mellan åren, men även som ett genomsnittsvärde torde det vara för lågt och jag föreslår därför det dubbla, dvs. 25 par.

 

 

 

Övriga årstider ses lappugglan regelbundet och alltmer ofta. I synnerhet hösten 2012 var uppträdandet relativt talrikt med 11 rapporterade fynd.

 

 

 

 

 

Historik

 

Före 1976 är följande fynd kända:

 

1873      ”Från Vestmanland. – En lappuggla sköts i vintras (1873) i trakten af Norberg och en annan dylik blef fäld på hösten.” (Anonym 1874).

1877      ”♀ Tortuna och Nortuna 18.11.1877. A. Nordvall” (Rudbeckianska skolans i Västerås samlingar, nr. B 87). 1 ex. skjutet i Tortuna 1877 18/11.” (Matts Floderus 1925). ”...konserverade på Västerås Högre Allm. Läroverks Biologimuseum... En lappuggla daterar sig från 18 nov. 1877, Tortuna i Nortuna N Västerås, medan den andra saknar etikett.” (Jens Wahlstedt 1955). I Läroverksmuseet finns... ...lappuggla från Tortuna 1877.” (Bertil Walldén 1955, s. 239).

1896      ”Många lappugglor. [---] …till Konservator Kolthoff äro insända dylika från Skaraborgs, Vesterås och Örebro län…” (Anonym 1897).

1910      ”En lappuggla (Strix lapponica) sköts enl. Västm. L. T. i början af april af landtbrukaren C. M. Rohlin, Råby i Kungsåra.” (Anonym 1910).

1955      ”Ett ex. tillvaratogs i mars 1955 i Lillhärad sn. Lappugglan inlämnades till konservator Gustav Nilsson, Västerås, för montering” (Hans Avelin 1963). ”Skesta gård Lillhärad 1955 den 23-1 en ♀ skjuten” (O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen S. n. lapponica Thunberg 1798.

 

Senast uppdaterad 2022-04-09