Lappuggla Strix nebulosa J. R. Forster 1772

 

Utbredning

 

Lappugglan häckar sparsamt i Skogslåglandet och Bergslagen men med en svagt ökande frekvens efter 1990-talet. Under perioden 2000-2023 har sammanlagt 46 säkerställda häckningar rapporterats, sedan 2008 nästan årligen, som mest sju (7) ett enskilt år (2021). Utöver det har lappugglan under samma period rapporterats under häckningstid och i lämplig häckningsmiljö från ytterligare drygt 80 lokaler. Dessa är också koncentrerade till Skogslåglandet, men i några fall rapporterad också från Bergslagen och i ett fåtal fall från Mälarområdet.

 

Rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.3-31.7) 2012-2022. Svart prick anger ruta med säkerställd häckning.

 

Numerär

 

Ulf Ottosson m.fl. (2012) har beräknat det västmanländska beståndet till 12 par. Med tanke på att arten dels är svårinventerad, dels kan förekomma på stora arealer som sällan eller aldrig besöks av rapporterande ornitologer, förefaller detta lågt räknat. Visserligen varierar antalet häckningar mellan åren, men även som ett genomsnittsvärde torde det vara för lågt och jag föreslår därför det dubbla, dvs. 25 par.

 

 

Övriga årstider ses lappugglan regelbundet och alltmer ofta. I synnerhet hösten 2012 var uppträdandet relativt talrikt.

 

 

Historik

 

Före år 1976 är följande fynd kända:

 

1873      ”Från Vestmanland. – En lappuggla sköts i vintras (1873) i trakten af Norberg och en annan dylik blef fäld på hösten.” (Anonym 1874).

1877      ”♀ Tortuna och Nortuna 18.11.1877. A. Nordvall” (Rudbeckianska skolans i Västerås samlingar, nr. B 87). 1 ex. skjutet i Tortuna 1877 18/11.” (Matts Floderus 1925). ”...konserverade på Västerås Högre Allm. Läroverks Biologimuseum... En lappuggla daterar sig från 18 nov. 1877, Tortuna i Nortuna N Västerås, medan den andra saknar etikett.” (Jens Wahlstedt 1955). I Läroverksmuseet finns... ...lappuggla från Tortuna 1877.” (Bertil Walldén 1955, s. 239).

1896      ”Många lappugglor. [---] …till Konservator Kolthoff äro insända dylika från Skaraborgs, Vesterås och Örebro län…” (Anonym 1897).

1910      ”En lappuggla (Strix lapponica) sköts enl. Västm. L. T. i början af april af landtbrukaren C. M. Rohlin, Råby i Kungsåra.” (Anonym 1910).

1955      ”Ett ex. tillvaratogs i mars 1955 i Lillhärad sn. Lappugglan inlämnades till konservator Gustav Nilsson, Västerås, för montering” (Hans Avelin 1963). ”Skesta gård Lillhärad 1955 den 23-1 en ♀ skjuten” (O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv).

 

Under perioden 1976-1999 har sammanlagt sex (6) säkerställda häckningar rapporterats. Den första häckningen ägde rum år 1991 i Gunnilbo.

 

 

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av rasen S. n. lapponica Thunberg 1798.

 

Senast uppdaterad 2024-01-23