Roskarl Arenaria interpres (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Roskarlen är en sparsam genomflyttare vår och sensommar, främst i maj, juli och augusti. Antalet vårfynd har under perioden 2000-2023 minskat påtagligt och fynd har saknats helt vissa vårar. Fynden under höststräcket är generellt sett färre, men uppvisar å andra sidan ingen tendens till att minska. Roskarlen ses mest i landskapets östra och södra delar och fynd saknas helt allra längst i väster. Några indikationer på häckning i Västmanland föreligger inte.

 

 

Lokaler med fynd av roskarl under perioden 2000-2023.

 

Historik

 

Det första kända fyndet av roskarl i Västmanland gjordes år 1927 och ytterligare några fynd gjordes de närmast följande decennierna, men det var inte förrän på 1960-talet som roskarlen började uppträda mer regelbundet. De första fynden till och med år 1960:

 

1927      ”En roskarl (Morinella interpres) hade av hr G. Nilsson 1927-05-26 skjutits vid holmen Gneten…[=Boningsberget i Västerås-Barkarö]” (VNF 1927-10-14, § 6).

1930      ”2 roskarlar hade i slutet av maj 1930 blivit iakttagna vid Gimpelstenarna i Granfjärden [Ängsö], där de möjligen häcka enl hr E. Idar.” (VNF 1931-01-24, § 10).

1952      ”En för dessa trakter celeber gäst uppenbarade sig i maj 1952. Det var en roskarl som stannade upp i viken, för att efter två dagar fortsätta sin resa, till för den lämpligare lokaler [Östersjön i Sura].” (Göran Lundqvist 1972).

1954      ”Den 23.5.1954 såg vi 1 ex. söka näring på flytvassen i Asköviken. Arten är ej upptagen för Vstm i fågelförteckningen.” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956).

 

Under 1960-talet till och med 1970 gjordes ytterligare nio fynd av sammanlagt 10 individer. Samtliga fynd gjordes i maj eller början av juni, dvs. under artens normala flyttningstid mot norr. Under perioden 1971-1975 sågs roskarlen årligen i Västmanland, mest på våren, men även de första höstfynden gjordes. Påståendet ”Något ex. årligen på ön Skorven i Mälaren (Holger Johansson m.fl.).” (Arne Sjögren 1972) saknar verifikation i form av tillgängliga observationsdata; endast ett fynd är känt därifrån under perioden före 1976. De högsta (minst 5 ex.) antalen samt sommar- och höstfynd under perioden före 1976:

 

1971      2 ex. Orrleken i Grängesberg 25-26.7 (Kjell Bylin 1975, s. 326).

1972      2 ex. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 13.8 (Kjell Bylin 1975, s. 326).

1973      6 r. Ribbholmen i Säby 9.5 (Per Eriksson m.fl., opubl.).

1974      8 r. Gimpelstenarna i Ängsö 18.5 (Lars Lindell 1975h).

1974      4 ex. Hötjärnen 17-18.7 (Dalarnas rapportkommitté).

1974      1 1K r. Gimpelstenarna 24.7 (Lars Lindell 1975h).

1974      1 1K r. Gimpelstenarna 1-2.8 (Lars Lindell 1975h).

 

Fynd i april resp. juni under perioden 1976-1999:

 

1985      2 r. Kraftvärmeverket i Västerås 3.6 (FiV 17:68-69).

1987      1 r. Gussjöbäck i Fläckebo 30.4 (FiV 19:70-72).

1989      1 str. Knekttorpet i Västerås-Barkarö 21.4 (FiV 21:72-73).

1990      1 ex. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 23.6 (FiD 24:72).

1991      2 ex. Hötjärnen 11.6 (FiD 25:63).

1991      1 ex. Gimpelstenarna i Ängsö 15.6 (FiV 24:123).

 

 

De högsta (minst 5 ex.) noteringarna under perioden 1976-1999:

 

1978      5 ex. Norsa i Munktorp 16.5 (MVOF 10:51). 

1978      10 r. Fläcksjön vid Näs i Fläckebo 17.5 (MVOF 10:51).

1987      5 r. Vagnshäll, Väringen, i Ervalla/Näsby 31.5 (FiV 19:70-72).

1992      6 ex. Vagnshäll 27.7 (FiV 24:106).

1993      6 r. Vagnshäll 14.7 (FiV 25:86).

1999      5 ex. Gussjöbäck i Fläckebo 28.5 (FiV 31:122).

 

Flyttning och övervintring

 

Vårflyttningen är i mycket hög grad koncentrerad till maj och fynd i april respektive juni görs endast undantagsvis. Fynd i april respektive juni under perioden 2000-2023:

 

2017      1 r. Ullersättersviken i Näsby 5.6 (FiV 49[2-3]:45).

 

Höstflyttningen inleds i mitten av juli av adulta fåglar. Senaste datum för rapporterat fynd av adult roskarl är den 30 juli 2002, då en fågel rastade vid Dåvö i Munktorp (FiV 34:107). Årsungarnas flyttning noteras i Västmanland från början av augusti och varar in i september. Tidigaste datum för årsunge är den 8 augusti 2001, då 1 ex. rastade på Gimpelstenarna i Ängsö (FiV 33:82). Det senaste höstfyndet gjordes den 15 september 2001, då en årsunge rastade vid Rudö i Rytterne (FiV 33:82).

 

 

Veckovis fördelning av fynd under perioden 2000-2023.

 

De högsta (minst 5 ex.) noteringarna under perioden 2000-2023:

 

2001      5 1K Rågsäcken i Munktorp 26.8 (FiV 33:82).

2008      5 str. (SV) Kvicksund i Rytterne 16.7 (FiV 40:79).

2023      6 str. (SV) Gnien i Ramnäs 7.9 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen A. i. interpres.

 

Senast uppdaterad 2024-03-17