Trastsångare Acrocephalus arundinaceus (Linné 1758)

 

Utbredning

 

Trastsångaren häckar i kraftig bladvass. Den förekommer framför allt i anslutning till Mälaren och Hjälmaren. I övrigt uppträder den tillfälligt och sällsynt. Ett udda fynd utgörs av en fågel som sjöng tillfälligt i villaträdgård vid Gröndal i Hallstahammar den 6 juni 2003 (FiV 36:151).

 

 

Numerär

 

Under perioden 1976-2017 varierade antalet rapporterade trastsångare, det absoluta flertalet i form av sjungande hannar, mellan 3 och 34 (medelvärde 14). Antalet ökade under 1970- och 1980-talen, men har därefter planat ut. En nedgång i mitten av 1990-talet följdes av en uppgång i slutet av samma årtionde, men sedan millennieskiftet har antalet åter sjunkit. Förekomsten har alltid varit starkt koncentrerad till ett fåtal lokaler och tre sjungande eller fler har noterats vid sammanlagt endast fyra eller fem lokaler. Av dessa intar Frösshammarsviken i Arboga, Asköviken i Västerås-Barkarö samt Hässlösundet i Irsta/Västerås en särställning gentemot övriga lokaler, genom höga antal under en följd av år och dessutom sedan länge. Lokaler med fler än en sjungande något år:

 

·                Asköviken 1977, 1980-82, årligen 1984-2002, samt 2007, 2011 och 2012, som mest 18 sj. 1988 (VF 48:409; FiV 20:75).

·                Hässlösundet i Irsta/Västerås 1998, 2000-02, 2006, 2010-11 samt 2013-17, som mest 5 sj. 2015 (FiV 47[2-3]:55).

·                Freden vid Utnäs i Säby, 3 sj. 1998 (FiV 30[2]:51).

·                Bovallsbäcken i Skultuna, 2 sj. 2015 (FiV 47[2-3]:55).

·                Barkaröviken i Kungs Barkarö, 2 sj. 2001 (FiV 33:95).

·                Frösshammarsviken i Arboga under perioderna 1979-80 och 1982-83 samt 1989, som mest 8 sj. 1979 (FiV 11:81). Möjligen ingick också Findlaviken i dessa siffror.

·                Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 1998-2007 samt 2009 och 2011-2013, 2-4 sj. årligen (FiV 30[2]:51; FiV 31:134; Hans Wilhelmsson, opubl.; FiV 33:95; FiV 36:151; FiV 37:137; FiV 38:149; FiV 39:100; FiV 41:107).

·                Arbogaån vid Jädersbruk i Arboga, 1-2 sj. 2012 (FiV 44[2-3]:51).

·                Gussjön i Fläckebo, 1-2 sj. 2011 (FiV 43[2-3]:51).

·                Västersjön i Sura, 2 sj. 2006 (FiV 38:149).

 

Konstaterade häckningar har rapporterats enligt följande:

 

1979      2 ex Hagaberg, Frövi [Näsby] 2.6 – ca 2 veckors tid… Trolig häckning. Fågel med bomaterial i näbben” (Jan-Erik Malmstigen 1986; FiV 11:81).

1982      1 ex. med mat i näbb Asköviken 23.7 (Thomas Pettersson, opubl.).

1987      Matande fåglar på sex olika platser vid Asköviken juli (Martin Green, opubl.).

1991      2 bobyggande ex. Gussjön i  Fläckebo 15-16.6 (FiV 23:108).

1993      1 ex. vid bo Hagaberg i Näsby 1.7 (FiV 25:96).

1995      Bo med ägg Asköviken 1.6 (FiV 27:141).

1998      Tre bon, två med ägg och ett tomt, Hässlösundet vid Halsen i Västerås 14.6 (FiV 30 [2]:51).

1998      Bo med ägg Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 14.6 (FiV 30[2]:51).

2007      2 ad. med föda till ungar Asköviken vid Harholmen i Rytterne 18.7 (FiV 39:100).

2009      Bobygge Ullersättersviken i Näsby 29-30.5 (FiV 41:107).

2017      Bobygge Frövisjön i Skultuna 20.6 (FiV 49[2-3]:59).

 

Medianvärdet 1976-2017 för antalet rapporterade adulta trastsångare i Västmanland är 13. Några av de rapporterade hannarna förblir sannolikt oparade, men å andra sidan undgår säkert några upptäckt. En rimlig medelpopulation för Västmanland i slutet av 1990-talet bör därför bli cirka 15 par, oaktat att en hanne kan ha flera honor. Ulf Ottossons m.fl. (2012) beräkning hamnar också på 15 par.

 

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes 12 fynd av sammanlagt 14 individer. Det första fyndet gjordes 1963 och merparten av fynden gjordes i Mälarområdet. I två fall rapporterades mer än en individ vid ett och samma tillfälle. I dessa fall kan naturligtvis häckningsförsök misstänkas, även om inga ytterligare indikationer på häckning rapporterats. I förhållande till senare tid gjordes fynden före 1976 i regel rätt sent på säsongen, som tidigast den 25 maj. Förteckning över kända fynd före 1976:

 

1963      1 sj. Asköviken i Västerås-Barkarö 28.5-m.6 (Hans Avelin m.fl. 1965).

1964      2 ex. Ängsösund i Björksta/Ängsö 29.5 (VF 32:228).

1965      1 sj. Björnösundet i Rytterne juni (VF 27:79). ”Kjell Lundberg: Trastsångare vid Tidö Björnö från början av juni till början av juli.” (V.N.F. 1965-11-08).

1967      1 sj. Björnön i Västerås juni (VF 28:57). 1 sj. + 1 ex. Björnön i Västerås 15.6. (VF 28:57).

1972      1 sj. Lergroparna i Sala 3.6 (VF 32:228).

1972      1 sj. Gussjön i Fläckebo 10.6 (VF 32:228).

1972      1 sj. Frövisjön i Skultuna 15.6-3.7 (VF 32:228).

1973      1 sj. Asköviken 23.6 (VF 33:250).

1974      1 sj. Gnien i Ramnäs 3-17.6 (VF 34:235).

1975      1 sj. Fullerö i Västerås-Barkarö 25.5 (MVOF 7[2]:6; VF 35:324).

1975      1 sj. Storsjön i Möklinta 31.5-4.7 (MVOF 7[2]:6; VF 35:324).

1975      1 sj. Gussjön i Fläckebo 5-29.6 (MVOF 7[2]:6; VF 35:324).

 

Flyttning och övervintring

 

Trastsångaren flyttar i augusti, de adulta möjligen redan i juli. De tre enda kända augustifynden av adulta trastsångare i Västmanland är: en hanne vid Asköviken den 7 augusti 1991 (Thomas Pettersson, opubl.); en hona vid Asköviken den 23 augusti 1991 (Thomas Pettersson, opubl.); en hona vid Asköviken den 6 augusti 1998 (FiV 30[2]:51). Årsungarna flyttar i första halvan av augusti och därefter ses endast få trastsångare. Det på året senast kända fyndet, av en årsunge, gjordes vid Asköviken den 24 augusti 1993 (FiV 25:96).

 

 

 

Trastsångaren återkommer i regel i början eller mitten av maj. Mediandatum under perioden 1976-2000 för första rapporterade observation är den 16 maj. Trastsångaren anlände dock tidigare under 1990-talet (median 13 maj) än under perioden 1976-89 (median 16 maj). Två vårar registrerades de första individerna redan i april månad: 1 sj. Asköviken den 27 april 1989 (FiV 21:81-82); 1 sj. Hässlösundet vid Halsen i Västerås den 28 april 2000 (FiV 32:93).

 

 

 

Följande ringmärkningsåterfynd bör nämnas: en bounge som märktes vid Hässlösundet vid Halsen i Västerås den 30 juni 1998, återfanns vid Tarabulus i Libyen den 1 september 2000. Riktningen är nästan rakt sydlig och avståndet 2 975 km (RC/Å 2000:123).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen A. a. arundinaceus.

 

Senast uppdaterad 2018-08-19