Trastsångare Acrocephalus arundinaceus (Linné 1758)

 

Utbredning

 

Trastsångaren häckar sparsamt i kraftig bladvass. Den förekommer framför allt i anslutning till Mälaren och Hjälmaren. I övrigt uppträder den tillfälligt och sällsynt.

 

Rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.5-31.7) under perioden 2012-2023. Svart prick anger ruta med säkerställd häckning.

 

Numerär

 

Under perioden 2012-2023 varierade antalet rapporterade trastsångare, det absoluta flertalet i form av sjungande hannar, mellan 4 och 17 (medelvärde 12). Den ökning som noterades under 1970- och 1980-talen planade ut runt millennieskiftet och ersattes av en minskning därefter. Förekomsten har alltid varit starkt koncentrerad till ett fåtal lokaler och tre sjungande eller fler har noterats vid sammanlagt endast fyra eller fem lokaler. Av dessa intar Frösshammarsviken i Arboga, Asköviken i Västerås-Barkarö samt Hässlösundet i Irsta/Västerås en särställning genom höga antal under en följd av år och dessutom sedan länge. Lokaler med fler än en sjungande något år under perioden 2000-2023:

 

·                Asköviken 2000-2002, samt 2007, 2011, 2012, 2020 och 2021, som mest 18 sj. 1988 (VF 48:409; FiV 20:75).

·                Hässlösundet i Irsta/Västerås 2000-2002, 2006, 2010-2011 samt 2013-2018 och 2020-2023, som mest 5 sj. 2015 (FiV 47[2-3]:55).

·                Bovallsbäcken i Skultuna, 2 sj. 2015 (FiV 47[2-3]:55).

·                Barkaröviken i Kungs Barkarö, 2 sj. 2001 (FiV 33:95).

·                Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 2000-2007 samt 2009 och 2011-2013, 2-4 sj. årligen (FiV 30[2]:51; FiV 31:134; Hans Wilhelmsson, opubl.; FiV 33:95; FiV 36:151; FiV 37:137; FiV 38:149; FiV 39:100; FiV 41:107).

·                Arbogaån vid Jädersbruk i Arboga, 1-2 sj. 2012 (FiV 44[2-3]:51).

·                Gussjön i Fläckebo, 1-2 sj. 2011 (FiV 43[2-3]:51).

·                Västersjön i Sura, 2 sj. 2006 (FiV 38:149).

 

Säkerställda häckningar har under perioden 2000-2023 rapporterats enligt följande:

 

2007      2 ad. med föda till ungar Asköviken vid Harholmen i Rytterne 18.7 (FiV 39:100).

2009      Bobygge Ullersättersviken i Näsby 29-30.5 (FiV 41:107).

2017      Bobygge Frövisjön i Skultuna 20.6 (FiV 49[2-3]:59).

2018      3 1K Asköviken vid Harholmen i Rytterne 31.7 (FiV 50[2]:50).

2020      2 pulli Barkaröviken vid Örsåsudden i Kungs Barkarö 15-16.8 (FiV 52[2-3]:66).

2021      1 ex. föda åt ungar Asköviken 16.6 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Medianvärdet under perioden 2000-2023 för antalet rapporterade adulta trastsångare i Västmanland är 12. Några av de rapporterade hannarna förblir sannolikt oparade, men å andra sidan undgår säkert några upptäckt. Med tanke på de senaste decenniernas rätt markanta minskning torde landskapets population numera knappast överstiga 5 par. Ulf Ottossons m.fl. (2012) beräkning hamnade på 15 par.

 

 

Historik

 

Före 1976 gjordes 12 fynd av sammanlagt 14 individer. Det första fyndet gjordes 1963 och merparten av fynden gjordes i Mälarområdet. I två fall rapporterades mer än en individ vid ett och samma tillfälle. I dessa fall kan naturligtvis häckningsförsök misstänkas, även om inga ytterligare indikationer på häckning rapporterats. I förhållande till senare tid gjordes fynden före 1976 i regel rätt sent på säsongen, som tidigast den 25 maj. Förteckning över kända fynd före 1976:

 

1963      1 sj. Asköviken i Västerås-Barkarö 28.5-m.6 (Hans Avelin m.fl. 1965).

1964      2 ex. Ängsösund i Björksta/Ängsö 29.5 (Lars Lindell 1973e).

1965      1 sj. Björnösundet i Rytterne juni (Hans Avelin 1968). ”Kjell Lundberg: Trastsångare vid Tidö Björnö från början av juni till början av juli.” (V.N.F. 1965-11-08).

1967      1 sj. Björnön i Västerås juni (VF 28:57). 1 sj. + 1 ex. Björnön i Västerås 15.6. (Hans Avelin 1969).

1972      1 sj. Lergroparna i Sala 3.6 (Lars Lindell 1973e).

1972      1 sj. Gussjön i Fläckebo 10.6 (Lars Lindell 1973e).

1972      1 sj. Frövisjön i Skultuna 15.6-3.7 (Lars Lindell 1973e).

1973      1 sj. Asköviken 23.6 (Lars Lindell 1974f).

1974      1 sj. Gnien i Ramnäs 3-17.6 (Lars Lindell 1975h).

1975      1 sj. Fullerö i Västerås-Barkarö 25.5 (Lars Lindell 1976d; VF 35:324).

1975      1 sj. Storsjön i Möklinta 31.5-4.7 (Lars Lindell 1976d; VF 35:324).

1975      1 sj. Gussjön i Fläckebo 5-29.6 (Lars Lindell 1976d; VF 35:324).

 

Rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid 1974-1984. Ingen säkerställd häckning rapporterades.

 

 

Lokaler med fler än en sjungande något år under perioden 1976-1999:

 

·                Asköviken 1977, 1980-1982, årligen 1984-1999.

·                Hässlösundet i Irsta/Västerås 1998.

·                Freden vid Utnäs i Säby, 3 sj. 1998 (FiV 30[2]:51).

·                Frösshammarsviken i Arboga under perioderna 1979-1980 och 1982-1983 samt 1989, som mest 8 sj. 1979 (FiV 11:81). Möjligen ingick också Findlaviken i dessa siffror.

·                Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 1998-1999.

 

Säkerställda häckningar under perioden 1976-1999:

 

1979      2 ex Hagaberg, Frövi [Näsby] 2.6 – ca 2 veckors tid… Trolig häckning. Fågel med bomaterial i näbben” (Jan-Erik Malmstigen 1986; FiV 11:81).

1982      1 ex. med mat i näbb Asköviken 23.7 (Thomas Pettersson, opubl.).

1987      Matande fåglar på sex olika platser vid Asköviken juli (Martin Green, opubl.).

1991      2 bobyggande ex. Gussjön i  Fläckebo 15-16.6 (FiV 23:108).

1993      1 ex. vid bo Hagaberg i Näsby 1.7 (FiV 25:96).

1995      Bo med ägg Asköviken 1.6 (FiV 27:141).

1998      Tre bon, två med ägg och ett tomt, Hässlösundet vid Halsen i Västerås 14.6 (FiV 30 [2]:51).

1998      Bo med ägg Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 14.6 (FiV 30[2]:51).

 

Flyttning och övervintring

 

Trastsångaren flyttar i augusti, de adulta möjligen redan i juli. De tre enda kända augustifynden av adulta trastsångare i Västmanland är en hanne vid Asköviken den 7 augusti 1991 (Thomas Pettersson, opubl.), en hona vid Asköviken den 23 augusti 1991 (Thomas Pettersson, opubl.) samt en hona vid Asköviken den 6 augusti 1998 (FiV 30[2]:51). Årsungarna flyttar i första halvan av augusti och därefter ses endast få trastsångare. Det på året senast kända fyndet, av en årsunge, gjordes vid Hässlö i Västerås den 29 augusti 2019 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Veckovis fördelning av fynd under perioden 2000-2023.

 

 

 

Trastsångaren återkommer i regel i början eller mitten av maj. Mediandatum under perioden 1976-2023 för första rapporterade observation är den 11 maj. Två vårar registrerades de första individerna redan i april månad: 1 sj. Asköviken den 27 april 1989 (FiV 21:81-82); 1 sj. Hässlösundet vid Halsen i Västerås den 28 april 2000 (FiV 32:93). De senaste gjorda höstfynden varierar starkt och flertalet fynd i augusti har oftast gjorts i samband med ringmärkningsverksamhet.

 

Period

Mediandatum för

första observation

Mediandatum för

sista observation

1976-1985

19 maj

19 juli

1986-1995

13 maj

17 augusti

1996-2005

6 maj

17 juli

2006-2015

10 maj

18 juli

2016-2023

10 maj

27 juli

 

Nio återfynd av i Västmanland ringmärkta trastsångare föreligger, åtta av dem i Mellansverige, men ett mer långväga fynd har gjorts: en bounge som märktes vid Halsen i Västerås den 30 juni 1998, återfanns vid Tarabulus i Libyen den 1 september 2000. Riktningen är nästan rakt sydlig och avståndet 2 975 km (RC/Å 2000:123).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen A. a. arundinaceus.

 

Övrigt

 

Trastsångare kan ibland i samband med flyttning rasta i udda biotoper som t.ex. trädgårdar, och ibland där till och med sjunga. Åtminstone två sådana fynd är kända:

 

2000      1 sj. Stora Sensta i Munktorp 21.5 (Henrik Berg & Christina Munkert, opubl.).

2003      1 sj. Gröndal i Hallstahammar 6.6 (FiV 36:151).

 

Senast uppdaterad 2024-01-21