Ängshök Circus pygargus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Ängshöken häckar mycket sällsynt och oregelbundet i Västmanland. Dock synes arten inte ha häckat alls sedan år 2000, förrän en lyckad häckning konstaterades år 2015 i sydöstra Västmanland (FiV 47[2-3]:36). På samma lokal gjordes ett misslyckat häckningsförsök 2016 (FiV 48[2-3]:38). Ett häckningsförsök gjordes 2017 på en lokal i nordöstra Västmanland (FiV 49[2-3]:37). Åren 2019-2021 rapporterades två säkerställda häckningar vardera året i östra Västmanland och ytterligare en vardera åren 2022 och 2023. Förekomsten är i hög grad koncentrerad till landskapets östra och södra delar. I ungefär hälften av fallen har boet placerats på åkermark, medan övriga häckningar har ägt rum i hög vassvegetation. När det gäller häckningsresultaten föreligger få uppgifter, men åtminstone sex lyckade häckningar, dvs. med minst en flygg unge, torde vara fallet. Daniel Green (2022) bedömde att sju par häckade i Västmanland år 2022.

 

Rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.6-31.7) 2000-2022.

 

Under perioden 1976-2023 utgörs det på året tidigaste kända fyndet av en sträckande hanne vid Berghamra i Västerås den 13 april 2016 (FiV 48[2-3]:38). De två senaste fynden utgörs dels av en juvenil vid Saladamm i Sala den 3 oktober 1998 (FiV 30[2]:28), dels av en adult hona vid Fläcksjön i Fläckebo den 7 oktober 2002 (FiV 34:100). Under perioden 1976-2023 är mediandatum för den första observerade ängshöken den 5 maj. Mediandatum för sista observation under samma period är den 1 september.

 

Period

Mediandatum för

första observation

Mediandatum för

sista observation

1976-1985

23 maj

13 juli

1986-1995

2 maj

21 augusti

1996-2005

3 maj

17 september

2006-2015

3 maj

24 augusti

2016-2023

5 maj

5 september

 

Det första fyndet någonsin i Övre Bergslagen utgjordes av en adult hanne vid Hörksbyn i Grängesberg den 5 juli 2006 (FiV 38:109).

 

 

Veckovis fördelning av ängshökar 2000-2023.

 

Historik

 

Det första fyndet i Västmanland gjordes vid Asköviken i Rytterne år 1953: ”1 ad. ♂ uppehöll sig under eftermiddagen den 4.10.1953 jagande över de inre ängarna av Asköviken. Det iakttogs av flera Västeråsornitologer” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956). Bertil Walldén (1955, s. 254) uppger datum för denna observation till den 3 oktober. Fyndet är anmärkningsvärt sent på året och till och med år 2023 finns bara ett senare fynd: 1 ad. ♀ Fläcksjön i Fläckebo den 7 oktober 2002 (FiV 34:100). Under 1960-talet iakttogs arten vid Asköviken totalt nio gånger. Särskilt bör framhållas fyra iakttagelser 8-27 maj 1965, bland annat av ett par både den 16 maj (Gunnar Forsman & Gunnar Pettersson 1966 (av Hans Avelin (1968) nämns dock endast hannen detta datum!) och den 26 maj (V.N.F. 1965-11-08). Det är inte otänkbart, utan snarare rätt sannolikt, att ett häckningsförsök ägde rum då. Det första fyndet utanför Asköviken gjordes vid Kärrbo kyrka den 18 maj 1966 (Hans Avelin 1968), men under första hälften av 1970-talet finns faktiskt bara ett känt fynd överhuvudtaget i Västmanland, nämligen av en fågel vid Findlaviken i Arboga den 11 juni 1975 (Ulf Eriksson, opubl.). Erik Andersson (1973) nämner dock att arten påträffats vid Gorgen i Västerfärnebo, men utan att lämna några närmare uppgifter.

 

Ängshöken häckade årligen under perioden 1990-2000. Den första häckningen konstaterades vid Sjöholmen i Kungs Barkarö år 1990 (FiV 22:102; VF 50[6-7]:38; Per Lindh & Olle Sköld 1991) och som mest häckade åtta par på sju lokaler år 1994 (FiV 26:120). På en lokal i Sura häckade ett par tre år i rad, 1995-1997, liksom även var fallet åren 2019-2021, vilka är unika sviter för en och samma lokal.

 

Senast uppdaterad 2024-01-31