Ängshök Circus pygargus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Ängshöken häckar mycket sällsynt och oregelbundet i Västmanland, dock årligen under 1990-talet. Däremot synes arten inte ha häckat alls sedan år 2000, förrän en lyckad häckning konstaterades år 2015 i sydöstra Västmanland (FiV 47[2-3]:36). På samma lokal gjordes ett misslyckat häckningsförsök 2016 (FiV 48[2-3]:38). Ett häckningsförsök gjordes 2017 på en lokal i nordöstra Västmanland (FiV 49[2-3]:37). Förekomsten är i hög grad koncentrerad till landskapets östra och södra delar. I ungefär hälften av fallen har boet placerats på åkermark, medan övriga häckningar har ägt rum i hög vassvegetation. När det gäller häckningsresultaten föreligger få uppgifter, men åtminstone fem lyckade häckningar, dvs. med minst en flygg unge, torde vara fallet. Den första häckningen konstaterades vid Sjöholmen i Kungs Barkarö år 1990 (FiV 22:102; VF 50[6-7]:38; Per Lindh & Olle Sköld 1991) och som mest häckade åtta par på sju lokaler år 1994 (FiV 26:120). Vid Västersjön i Sura häckade ett par tre år i rad, 1995-97, vilket är en unik svit hittills. Förteckning över rapporterade häckningar 1976-2017:

 

1990      Sjöholmen i Kungs Barkarö (FiV 22:102; VF 50[6-7]:38; Per Lindh & Olle Sköld 1991).

1991      Asköviken i Västerås-Barkarö (FiV 23:91, VF 51[7-8]:42).

1992      Skedvisjön i Västra Skedvi (FiV 24:96, VF Suppl. 19:50).

1993      Väsby i Kumla (FiV 25:78).

1993      Västtärna i Kumla (FiV 25:78).

1993      Gnien i Ramnäs (FiV 25:78).

1993      Västersjön i Sura (FiV 25:78).

1994      Frövisjön i Skultuna (2 par) (FiV 26:120).

1994      Skedvisjön i Västra Skedvi (FiV 26:120).

1994      Grällsta i Kila (FiV 26:120).

1994      Lågbo i Kila (FiV 26:120, VF Suppl. 25:86).

1994      Västersjön i Sura (FiV 26:120).

1994      Gnien i Ramnäs (FiV 26:120).

1994      Västvalla i Fellingsbro (FiV 26:120).

1995      Västersjön i Sura (FiV 27:119, VF Suppl. 25:86).

1996      Västersjön i Sura (FiV 28:135, VF Suppl. 27:87).

1997      Västersjön i Sura (FiV 29:134; VF Suppl. 30:105).

1998      Hässlösundet i Irsta (FiV 30[2]:28; VF, Suppl. 32:91).

1999      Barkaröviken i Kungs Barkarö/Köping (FiV 31:109; VF Suppl. 33:95).

2000      Viby i Arboga (FiV 32:68; VF Suppl. 35:76).

2015      Västerås kommun (FiV 47[2-3]:36; VF Suppl. 56:81).

2016      Västerås kommun (FiV 48[2-3]:38; VF Suppl. 57:101).

2017      Sala kommun (FiV 49[2-3]:37).

 

Rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.6-31.7) 1976-2017.

 

 

Under perioden 1976-2017 utgörs det på året tidigaste kända fyndet av en sträckande hanne vid Berghamra i Västerås den 13 april 2016 (FiV 48[2-3]:38). De två senaste fynden utgörs dels av en juvenil vid Saladamm i Sala den 3 oktober 1998 (FiV 30[2]:28), dels av en adult hona vid Fläcksjön i Fläckebo den 7 oktober 2002 (FiV 34:100). Under perioden 1976-2017 var mediandatum för den första observerade ängshöken den 5 maj. Mediandatum för sista observation under samma period var den 31 augusti.

 

Period

Mediandatum för

första observation

Mediandatum för

sista observation

1976-1985

23 maj

13 juli

1986-1995

2 maj

21 augusti

1996-2005

3 maj

17 september

2006-2015

3 maj

24 augusti

2016-2017

24 april

11 september

 

Det första fyndet någonsin i Övre Bergslagen utgjordes av en adult hanne vid Hörksbyn i Grängesberg den 5 juli 2006 (FiV 38:109).

 

 

 

 

 

Historik

 

Det första fyndet i Västmanland gjordes vid Asköviken i Rytterne år 1953: ”1 ad. ♂ uppehöll sig under eftermiddagen den 4.10.1953 jagande över de inre ängarna av Asköviken. Det iakttogs av flera Västeråsornitologer” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956). Bertil Walldén (1955, s. 254) uppger datum för denna observation till den 3 oktober. Fyndet är anmärkningsvärt sent på året och t.o.m. år 2017 finns bara ett senare fynd: 1 ad. ♀ Fläcksjön i Fläckebo den 7 oktober 2002 (FiV 34:100). Under 1960-talet iakttogs arten vid Asköviken totalt nio gånger. Särskilt bör framhållas fyra iakttagelser 8-27 maj 1965, bl.a. av ett par både den 16 maj (Gunnar Forsman & Gunnar Pettersson 1966 (av Hans Avelin (1968) nämns dock endast hannen detta datum!) och den 26 maj (V.N.F. 1965-11-08). Det är inte otänkbart, utan snarare rätt sannolikt, att ett häckningsförsök ägde rum då. Det första fyndet utanför Asköviken gjordes vid Kärrbo k:a den 18 maj 1966 (Hans Avelin 1968), men under första hälften av 1970-talet finns faktiskt bara ett känt fynd överhuvudtaget i Västmanland, nämligen av en fågel vid Findlaviken i Arboga den 11 juni 1975 (Ulf Eriksson, opubl.). Erik Andersson (1973) nämner dock att arten påträffats vid Gorgen i Västerfärnebo, men utan att lämna några närmare uppgifter.

 

Senast uppdaterad 2018-08-12