Rödstrupig piplärka Anthus cervinus (Pallas 1811)

 

Förekomst

 

Rödstrupiga piplärkan är en årlig genomflyttare. Den är tämligen allmän på höststräcket, men uppträder i betydligt lägre antal på våren och inte årligen. Någon långsiktig trend vad gäller sträckets numerär synes inte föreligga. Hösten 2013 var uppträdandet exceptionellt talrikt. Arten är mer frekvent i landskapets östra delar än i de västra.

 

 

Historik

 

De första kända fynden i Västmanland rapporterades från Västerås-Barkarö, men först så sent som på 1950-talet: ”Den 8.9.1954 1 översträckande ex. vid Askö. Under hösten 1955 har arten hörts och setts ett flertal gånger på ovannämnda lokal” (Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956). Ytterligare två fynd på 1950-talet är kända:

 

1958      ”Den 9.5.1958 observerades ett ex. tillsammans med ängspiplärkor vid Kraftverkstippen i Västerås” (Hans Avelin m.fl. 1962).

1958      2 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 21.9 (Hans-Olof Hellkvist, opubl.).

 

Under 1960-talet rapporterades arten möjligen ofullständigt, men nästan årligen. Detsamma gäller 1970-talets första hälft. Bland fynden före 1976 bör följande nämnas (vårfynd, sena höstfynd, högre (minst 5 ex.) antal):

 

1960      2 ex. Lövsta i Dingtuna 22.5 (Hans Avelin m.fl. 1962).

1965      3 ex. Lövsta i Dingtuna 16.5 (Hans Avelin 1968).

1969      1 ex. Backgården i Västanfors 5.5 (Ingvar Granqvist 1970b).

1969      5 r. Lövsta i Dingtuna 14.9 (Göran Andersson m.fl., opubl.).

1969      4 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 12.10 (Lars Lindell, opubl.).

1971      1 ex. Backgården i Västanfors 17.4 (Anonym 1971b).

1971      1 r. Lövsta i Dingtuna 15.5 (Lars Lindell 1972e; Anonym 1971b).

1971      1 ex. Gnien i Ramnäs 20.5 (Lars Lindell 1972e).

1972      2 r. Frövisjön i Skultuna 16.5 (Bertil Oldén, opubl.).

1975      3 ex. Ängsön i Ängsö 26.4 (Jan-Henrik Fallgren, opubl.).

1975      1 ex. Nötmyran i Västerfärnebo 17.5 (Lars Lindell 1976d).

1975      1 ex. Nötmyran 23.5 (Lars Lindell 1976d).

1975      1 r. Strömsundet i Västerås-Barkarö 25.5 (Bo Kumlin, opubl.).

1975      6 str. (S) Fläcksjön i Fläckebo 13.9 (Kalle Källebrink, opubl.).

1975      6 str. (S) Asköviken 13.9 (Thomas Pettersson, opubl.).

 

Hösten 1975 inräknades sammanlagt 21 individer vid Gnien i Ramnäs (Sören Larsson 1975b).

 

 

Tidiga höstfynd (före 1.8) före år 2000:

 

1989      1-2 ex. Hörksbyn i Grängesberg 29.7 (FiD 23:70).

1994      1-3 ex. Strömsholm i Kolbäck 25.7 (FiV 26:135; Stefan Johansson, opubl.).

 

Fynd före maj månad under perioden 1976-1999:

 

1995      1 ex. Backgården i Västanfors 23.4 (FiV 27:138).

 

Sent vårfynd före år 2000: 1 ex. Gnien i Ramnäs den 1 juni 1991 (FiV 23:105).

 

Större (minst 10 ex.) ansamlingar och sträcksummor under perioden 1976-1999:

 

1976      15 str. Asköviken i Västerås-Barkarö 5.9 (Kjell-Olof Hedlund, opubl.).

1976      10 r. Asköviken 11-12.9 (Thomas Pettersson, opubl.).

1980      10 str. Notudden i Fläckebo 30.8 (Kalle Källebrink, opubl.).

1980      10 ex. Notudden i Fläckebo 31.8 (Kalle Källebrink, opubl.).

1982      15 ex. Fläcksjön i Fläckebo 11.9 (Sören Larsson, opubl.).

1982      10 ex. Fläcksjön 14.9 (Sören Larsson, opubl.).

1983      11 ex. Fläcksjön 1.9 (Sören Larsson, opubl.).

1989      10 r. Rudö i Rytterne 1.9 (Thomas Pettersson, opubl.).

1994      12 ex. Backgården i Västanfors 10.9 (Jan Hellström, opubl.).

 

Flyttning och övervintring

 

Artens höstflyttning äger rum i huvudsak från slutet av augusti till och med september. Mediandatum för tidigaste och senaste höstfynd 1976-2023 är den 26 augusti respektive den 25 september.

 

Period

Mediandatum för

första höstfynd

Mediandatum för

sista höstfynd

1976-1985

27 augusti

24 september

1986-1995

29 augusti

21 september

1996-2005

24 augusti

22 september

2006-2015

23 augusti

1 oktober

2016-2023

24 augusti

29 september

 

Vissa höstar ses de sista fåglarna ett stycke in i oktober och ett sent fynd gjordes vid Lustplatsen i Norberg den 17 oktober 1978 (MVOF 10:53). Som extremt sen måste en fågel vid Gammelbo i Ramsberg den 10 november 1982 betecknas (Jan-Erik Malmstigen 1986).

 

Vårsträcket är koncentrerat till maj månad. Mediandatum för tidigaste och senaste vårfynd 1976-2023 är den 11 maj respektive den 19 maj.

 

Period

Mediandatum för

första vårfynd

Mediandatum för

sista vårfynd

1976-1985

12 maj

13 maj

1986-1995

11 maj

23 maj

1996-2005

9 maj

19 maj

2006-2015

9 maj

19 maj

2016-2023

10 maj

17 maj

 

Fynd före maj månad är mycket ovanligt och under perioden 2000-2023 är endast ett känt:

 

2009      1 ex. Knuthöjdsmossen i Hällefors 22.4 (Nils Hultman, opubl.).

 

De största (minst 10 ex.) ansamlingarna och sträcksummorna under perioden 2000-2023 är följande:

 

2000      10 ex. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 3.9 (Per Adenäs m.fl., opubl.).

2013      15 r. Bergsmanshyttan i Nora 31.8 (Anders Carlberg, opubl.).

2013      10 r. Bergsmanshyttan 1.9 (Anders Carlberg, opubl.).

 

Vårfynden rör oftast enstaka fåglar, som mest upp till 3 ex. I sällsynta fall förekommer sång.

 

 Veckovis fördelning av fynd under perioden 2000-2023.

Senast uppdaterad 2024-02-01