Rödspov Limosa limosa (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Rödspoven uppträder årligen men sparsamt som genomflyttare under våren. Vanligen ses den ensam eller parvis, och oftast som rastande i våta marker. Tillfälligt kan fåglarna också spela, dock utan att bli kvar på lokalen. Rödspovens uppträdande i landskapet uppvisar en negativ trend. Antalet höstfynd har dock ökat efter millennieskiftet.

 

Under perioden 2000-2023 har inget fynd som tyder på häckning rapporterats.

 

 

Historik

 

Det första dokumenterade fyndet i Västmanland gjordes 1948 och utgörs av en säkerställd häckning vid Almossen i Sala (Lars Lindell 1973e). På 1950-talet gjordes två fynd, båda vid Asköviken i Västerås-Barkarö; 1 ex. den 18 april 1951 (Sten-Bertil Fredriksson 1953; Sten-Bertil Fredriksson & Olle Tenow 1954) och 1 ex. den 8 maj 1955 (Sten Dreborg 1956; Rolf Kumlin & Bo Kumlin 1956). Enligt Sten Dreborg (1956) skulle fyndet vid Asköviken 1955 vara det tredje vid lokalen, men enligt tillgängliga uppgifter var det blott det andra. Under perioden 1963-1975 iakttogs rödspoven nästan årligen, fynd saknas endast 1968. Tre häckningar konstaterades under 1970-talet; vid Fläcksjön i Fläckebo 1970 och 1972 (Lars Lindell 1973e; Stefan Björklund 1973d; Stefan Björklund 1973e; Sören Larsson, opubl.) samt vid Spaden i Hed 1973 (Jörgen Lindberg, in litt.). Stationära fåglar i juni tyder på ytterligare häckningar, eller häckningsförsök, vid Lagårdssjön i Kolbäck 1973-1974, Gorgen i Västerfärnebo 1973-1975 samt vid Fläcksjön 1974. Det på året tidigaste fyndet före 1976, gjordes vid Ribbholmen i Säby den 10 april 1973 (Thomas Pettersson m.fl., opubl.). De fåtaliga högsommar- och höstfynden var, förutom häckningsfynden: 1 ex. Lagårdssjön i Kolbäck 22-23 juli 1970 (Anonym 1970h; Bo Wallin 1970) resp. 2 ex. vid Asköviken den 21 september 1975 (Anders Arnell m.fl., opubl.). De största ansamlingarna, 4 ex., noterades vid Fläcksjön den 1 maj 1971 (Anonym 1971) respektive den 14 maj 1972 (Stefan Björklund 1973e).

 

Under perioden 1976-1999 har säkerställd häckning rapporterats en gång, vid Nötmyran i Västerfärnebo, där bland annat två fåglar varnade intensivt den 2 juli 1978 (MVOF 10:51; Bo Eriksson 1979). Häckning ägde sannolikt rum också vid Höskovsmossen i Västerfärnebo 1979 (FiV 11:78; Erik Andersson & Kjell Eklund, opubl.).

 

Rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid 1974-1984. Svart prick anger ruta med säkerställd häckning.

 

 

De största ansamlingarna med rödspovar under perioden 1976-1999 är 4 ex. vid Fläcksjön den 25 april 1976 (MVOF 8:77) och 6 ex. vid Gnien i Ramnäs den 17 juli 1998 (FiV 30[2]:38).

 

Sena (21.5-30.6) vårfynd under perioden 1976-1999:

 

1978      1 ex. Mölntorp i Säby 8.6 (MVOF 10:51).

1993      1 ex. Österhammarssjön i Fellingsbro 6.6 (FiV 25:85).

 

Flyttning och övervintring

 

Rödspoven iakttas framför allt under vårsträcket, som kulminerar i slutet av april till början av maj. Det tidigaste fyndet under perioden 2000-2023 gjordes vid Asköviken i Västerås-Barkarö den 13 april 2009 (FiV 41:87). Observationer efter 20 maj är förhållandevis ovanliga och de senaste vårfynden (21.5-30.6) har gjorts enligt följande:

 

2001      1 ex. Gnien i Ramnäs 31.5 (FiV 33:80).

2003      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 24.6 (FiV 35:113).

2004      1 ex. Norsa i Munktorp 27-28.5 (FiV 36:130).

2004      1 ex. Asköviken 30.5 (FiV 36:130).

2004      1 ex. Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 30.5 (FiV 36:130).

2006      1 ex. Fläcksjön i Fläckebo 18-30.5 (FiV 38:121).

2006      1 ad. Asköviken 29.5 och 6.6 (FiV 38:121).

2007      1 ex. Asköviken 1-23.5 (FiV 39:75).

2007      1 ex. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 28.5 (FiV 39:75).

2011      1 ex. Frövisjön i Skultuna 27.5-14.6 (FiV 43[2-3]:36).

2011      1 ad. Asköviken 2-19.6 (FiV 43[2-3]:36).

2012      1 r. Gnien i Ramnäs 18-21.5 (FiV 44[2-3]:37).

2012      1 r. Asköviken 22.5 (FiV 44[2-3]:37).

2013      1 ex. Asköviken 17-30.5 och 5.6 (FiV 45[2-3]:38).

2015      1 ex. Gnien 21-22.5 och 31.5-7.6 (FiV 47[2-3]:42).

2015      1 ad. Asköviken 24.5 (FiV 47[2-3]:42).

2016      1 r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 21.6 (FiV 48[2-3]:43-44).

2017      1 r. Lisjö i Sura 30-31.5 (FiV 49[2-3]:44).

2018      1 r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 27-30.5 (FiV 50[2]:38).

2019      1 r. Asköviken vid Lövsta 23.6 (FiV 51[2-3]:36; publicerad som L. l. islandica i VF Suppl. 60:106).

2020      1 r. Frövisjön i Skultuna 6-9.6 och möjligen samma individ 20.6 (FiV 52[2-3]:46).

 

Fem fynd i juli är kända. Därtill föreligger sammanlagt 47 höstfynd (fr.o.m. 1.8) under perioden 2000-2023, och som, åtminstone i vissa fall, kan gälla rasen L. l. islandica Brehm 1831 eller andra fåglar med ett östligt ursprung. Höstfynden har ökat markant efter millennieskiftet. Det på året senaste fyndet gjordes av en 1K vid Hällby i Västerfärnebo 4-27 oktober 2009 (FiV 41:87).

 

Höstfynd (fr.o.m. 1.8) under perioden 2000-2023.

 

Den största ansamlingen med rödspovar som setts i landskapet under perioden 2000-2023 är 6 1K vid Asköviken i Västerås-Barkarö 21-25 augusti 2002 (FiV 34:106).

 

Veckovis fördelning av rödspovar under perioden 2000-2023.

 

Rasförhållanden

 

Arten är huvudsakligen företrädd av nominatrasen L. l. limosa. De sensommar- och höstfynd som har gjorts på senare år kan dock handla om rasen L. l. islandica BREHM 1831, se ovan. Därtill föreligger två vårfynd av den senare rasen:

 

2013      1 r. Norsa i Munktorp 3.5 (FiV 45[2-3]:38).

2019      1 r. Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 23.6 (FiV 51[2-3]:36; publicerad som L. l. islandica i VF Suppl. 60:106).

 

 

Senast uppdaterad 2024-03-17