Rostand Tadorna ferruginea (Pallas 1764)

 

Förekomst

 

Rostanden är påträffad nio (9) gånger i Västmanland, varav tre (3) gånger under perioden 2000-2023 (9 ex.):

 

2002      7 r. Gnien i Ramnäs 31.7. Flocken lyfte och kunde följas via Svedvi kyrka och Solskenet i Dingtuna till Asköviken där fåglarna landade (FiV 34:96; VF Suppl. 40:72).

2006      1 r. Gnien 3-6.8 (FiV 38:93; VF Suppl. 47:149).

2012      1 r. Frövisjön i Skultuna 30.7-9.8 (FiV 44[2-3]:22).

 

Historik

 

Det första kända fyndet i Västmanland härrör från år 1917: ”Under tiden 5-10 augusti detta år observerades vid flera tillfällen af undertecknad och Styrman S. Lychou en rostand vid Afhulta i Munktorps socken, belägen på norra Mälarstranden, 10 km. öster om Köping. Den anträffades sedermera den 16 aug., flytande död på vattnet, af styrman L., hvarvid inga yttre skador kunde upptäckas på densamma, hvarför man får antaga, att den dukat under för ogynnsamma yttre förhållanden. Tyvärr befann fågeln sig i börjande förruttnelsetillstånd, hvarför endast en vinge kunde tillvaratagas, med hvars hjälp Professor Einar Lönnberg vid Riksmuseet dock kunnat konstatera fågelns identitet.” (Ragnar Hallström 1917). Professor Lönnberg försökte utreda huruvida fyndet kunde anses som spontant, med följande resultat: ”Enligt benägna meddelanden till Riksmuseum har intet exemplar af rostand flugit bort från de zoologiska trädgårdarne i Hälsingfors, Köpenhamn eller Berlin. Då emellertid denna art flerstädes hålles i dammar som prydnadsfågel, är det ej uteslutet, att det varit ett semidomesticeradt exemplar. Men å andra sidan kan det ju likaväl vara en vildfågel från artens sydostliga hemländer.” (FoFl 12:238). Den ovannämnda vingen förvaras alltjämt vid Naturhistoriska riksmuseet (Göran Frisk, in litt.). Övriga fynd före år 2000 (7 ex.):

 

1977      1 ex. Asköviken i Västerås-Barkarö 17.4 (MVOF 9:43; VF 50[6-7]:34).

1994      1 ex. Österhammarssjön i Fellingsbro 29-30.7 (FiV 26:112; VF Suppl. 22:81).

1997      1 honfärgad Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 6.8 (FiD 31:57; VF Suppl. 30:138).

1999      1 ♀ Sörbysjön i Fellingsbro 16.5 (VF Suppl. 33:90; FiV 31:101; Tomas Haraldsson 1999).

1999      3 ex. Asköviken 5.7 (FiV 33:61; VF Suppl. 37:74).

 

Kommentar

 

Fynd av rostand brukar klassas som icke spontana (förrymda parkfåglar etc.). Mycket tyder emellertid på att sommarfynd mycket väl kan röra spontant hitflugna fåglar från häckningsområdena i Sydosteuropa (Seppo Haavisto 1995). Enligt min uppfattning bör fynden från 1917, 1994, 1997 respektive 2002 kunna betraktas som spontana, medan fynden från 1977 respektive 1999 är betydligt mer tveksamma i detta avseende. Fyndet 2006 placerades i kategori D (fynd som kan vara spontana, men där det är troligast att de härrör ur fångenskap).

 

Senast uppdaterad 2024-02-01