Smådopping Tachybaptus ruficollis (Pallas 1764)

 

Förekomst

 

Smådoppingen observerades årligen under perioden 2000-2004 med 6-14 ex., men år 2005 noterades sammanlagt hela 24 ex. (FiV 37:104). Även 2006 var ett bra år med 21 ex. (FiV 38:103) liksom 2012 (FiV 44[2-3]:27) medan de mellanliggande åren 2007-2011 åter var mer måttliga med 6-17 ex. År 2023 registrerades rekordmånga 58 ex. Tydliga nedgångar har noterats efter hårda vintrar, t.ex. 1979, 1982 och 1986. Flest smådoppingar har setts i april och maj. Säkerställda häckningar har rapporterats från fyra lokaler, alla anlagda eller restaurerade vatten: Råmarbo i Irsta årligen 1976-1978; Seglingsberg (”Turkiesjön”) i Ramnäs 1991-1992, 1997, 2008 och 2012; Toftmossen i Sura 2005; Frövisjön i Skultuna 2010-2011 samt 2016 och 2021-2022. Utöver detta är det troligt att arten har häckat tillfälligt vid ytterligare cirka 20 lokaler.

 

Lokaler med fynd under häckningstid (1.5-31.7) 2000-2023.

 

 

 

Historik

 

Före år 1900 är endast ett fynd känt: ”...skall, enligt från Adjunkten Sädbom erhållen uppgift, vara skjuten vid Ringaby [Fellingsbro] i Augusti 1863. Exemplaret förvaras på Örebro museum” (Carl Rudolf Sundström 1868, s. 26). I Göteborgs naturhistoriska museum finns en skinnlagd fågel från Arboga den 7 augusti 1922 (nr. 5815). Därefter dröjde nästa fynd till 1946: ”Ett ex. av denna art hittades enligt meddelande av konservator G. Nilsson, Västerås, död i en mjärde vid Geddeholm [Irsta] söder om Västerås den 29.4.1946.” (Hans Avelin & Bengt H. Girell 1951; Bengt H. Girell 1958; Kai Curry-Lindahl 1959-63, s. 89). Följande fynd gäller, intressant nog, uppträdande under häckningstid på en och samma lokal under en följd av år. Det gäller sjön Djupen i Ramnäs, där smådoppingar iakttogs 1956-1961 samt 1964. Ett häckningsförsök konstaterades 1961, då en fågel den 21 maj ”förde med sig bomaterial in i en tät vassrugge” (Hans Avelin 1968). Huruvida några iakttagelser förelåg åren 1962-1963 är obekant, men år 1964 konstaterades en lyckad häckning: ”Den 24.5.-25.5.1964 observerades åter ett ex. Senare uppträdde två ex. i följe vid ett flertal tillfällen. På sommaren sågs de med fyra ungar” (Hans Avelin 1968). År 1968 iakttogs den åter vid antagligen samma lokal: ”Hörd på den tidigare lokalen i Surahammarstrakten även under 1968. Häckning ej konstaterad” (Hans Avelin 1970). I övrigt under 1950-talet föreligger ett vinterfynd från Västerås: ”Ett ex. iakttogs i hamnen i Västerås den 22.12.1959” (Hans Avelin m.fl. 1962), närmare bestämt vid ”Kraftverksrännan” (V.N.F. 1960-02-02, § 3). Förutom häckningarna i Ramnäs, föreligger i övrigt under 1960-talet fem fynd, fördelade på två vårfynd, två höstfynd samt ett vinterfynd: ”1 ex. iakttogs… …i Arbogaån (inom staden) den 6.1.1964” (Hans Avelin 1966). Under åren 1971-1975 föreligger årliga fynd, varav flera under häckningstid. Ett par konstaterades häcka år 1975 vid ett anlagt s.k. viltvatten vid Råmarbo i Irsta (MVOF 7[2]:1). Vid Frövisjön i Skultuna observerades smådoppingar under häckningstid såväl 1972 som 1973 (VF 32:227; VF 33:249). Andra lokaler med fynd under häckningstid (15 maj – 31 juli) under 1970-talets första hälft var Gussjön i Fläckebo (1972-1973, 1975) respektive Ribbholmen i Säby (1973). Vid Västerås hamn påbörjade två individer övervintring 29-31 december 1975 (MVOF 7[2]:1). Det första fyndet i Bergslagen gjordes vid Södra Hörken i Grängesberg/Ljusnarsberg den 17 november 1973 (VF 33:251).

 

 

 

Övervintrande smådoppingar före år 2000: Västerås (vintrarna 1975/76, 1978/79, 1980/81, 1983/84, 1984/85), Arboga (1991/92), Sala (1975/76, 1977/78), Ramnäs (1988/89) och Nora (1980/81, 1981/82, 1983/84, 1987/88, 1992/93, 1993/94).

 

Flyttning och övervintring

 

Flest fynd har gjorts under vårsträcket i april och maj, med en topp i början av maj. En mindre topp märks också i augusti-september. Smådoppingar har vid flera tillfällen övervintrat på vissa lokaler i Västerås (vintrarna 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2018/19), Arboga (2008/09, 2020/21) och Nora (2005/06).

 

 

 

Veckovis fördelning av smådoppingar 2000-2023.

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen T. r. ruficollis.

 

Senast uppdaterad 2024-01-17