Småfläckig sumphöna Porzana porzana (Linné 1766)

 

Utbredning

 

Småfläckiga sumphönan häckar sällsynt vid vegetationsrika sjöar i så gott som hela Västmanland, men med en påtagligt glesare förekomst i Bergslagen. Under perioden 2000-2023 har arten rapporterats från 97 lokaler. På 23 av dessa hördes den enbart under en säsong och på endast sex (6) lokaler hördes arten under tio år eller mer under perioden. Som mest har sex (6) sjungande hannar noterats vid en och samma lokal, Rörbosjön i Fläckebo 2022, respektive 8 ex. vid Fläcksjön i Fläckebo 2023 (Västmanlands rapportkommitté). Vid Fläcksjön registrerades år 2020 hela 16 sjungande, men en del av dessa kan förstås vara dubbelräknade på grund av förflyttningar och/eller osäkerheter i rapporternas positionsangivelser.

 

Rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid (1.5-31.7) 2012-2022. Svart prick anger ruta med säkerställd häckning.

 

Det kan antas att sent på säsongen (fr.o.m. juni månad) visslande hannar i hög utsträckning utgörs av oparade hannar. Under perioden 2000-2023 har arten registrerats före den 1 juni på åtskilliga lokaler i Västmanland.

 

Lokaler med fynd av småfläckig sumphöna före den 1 juni, 2000-2023.

 

Numerär

 

Under perioden 2000-2023 varierade antalet rapporterade småfläckiga sumphöns från som mest 44 individer på 21 lokaler år 2020 till som lägst 7 individer på sex lokaler 2007. Medianvärdena för samma period var 17 ex. respektive 13 lokaler. Vid en ren gissning att hälften av de hörda fåglarna skulle representera häckande par, ger detta en genomsnittspopulation på knappt 10 par. Ulf Ottosson m.fl. (2012) har beräknat populationen i Västmanland till 15 par. Säkerställda häckningar föreligger i två fall under perioden 2000-2023:

 

2000      1 juv. Seglingsberg (”Turkiesjön”) i Ramnäs 16.7 (FiV 32:73).

2013      1 1K Asköviken vid Lövsta i Dingtuna 17-27.7 (FiV 45 [2-3]:34; VF Suppl. 54:91).

 

 

Historik

 

Västmanlands första fynd av småfläckig sumphöna härrör från år 1868: ”I norra delen af Örebro län, Noratrakten, blef i fjor somras ett enstaka exemplar observeradt af Brukspatron C. G. Löwenhjelm” (Anonym 1869). Även den andra fynduppgiften för landskapet kommer från Nora, i maj 1890: ”Under innevarande vår har åter vid Nora låtit sig höra en der och hvar i vårt land, men sparsamt nog förekommande fogel, benämnd »Sumphöna» eller Gallinula (Ortygometra) vorzana. [---] Vid Nora uppehåller han sig vid nedra loppet af Hagbyån…” (Nora Stads- och Bergslags Tidning 1890-05-28). Enligt Carl Rudolf Sundström (1868, s. 23) häckade arten ”sparsamt” inom Örebro län. Vid Stora Ekeby i Rytterne sköts en fågel något av åren 1897-1902 (Förteckning å vid St. Ekeby i Ryttern skjutna fåglar uppstoppade vid naturaliemagasinet Uppsala.). Enligt en anteckning i V.N.F.:s protokoll (1923-01-27, § 5) förekom arten ”i Eskilstunaån, ej i Västmanland”.

 

Dock föreligger ett antal fynd från 1900-talets inledning, det första från 1909: ”Meddelades, att fören. från sin medlem hr. G. Robsahm som gåva fått mottaga ett konserverat ex. av småfläckig sumphöna, skjutet i Badelunda 1909.” (V.N.F. 1925-04-26, § 7); ”Från fören:s medlem, hr. G. Robsahm, hade inkommit en förteckning på däggdjur och fåglar, skjutna inom Västmanland (Bil H), varibland fjällräv och fjällämmel. Småfläckig sumphöna ♂. Gallinula porzana. Skjuten 1909 i ett kärr söder om vägen Västerås-Irsta mellan Skiljebo och Lundby av undertecknad. (Önskar överlämna exemplaret till Naturvetenskapliga Föreningen).” (V.N.F. 1925-04-26, § 10). Matts Floderus (1925) nämner fynd från ”Noratrakten” 1910, liksom att den var ”ej vanlig i Köpingstrakten”, samt ovannämnda fynd i Rytterne resp. Badelunda. Skogvaktaren vid Ängsö, H. Nordahl, skrev den 25 maj 1925 till lektor O. M. Floderus, att han inte iakttagit vare sig ”Sumphönor eller vattenrall” där. Nästa två fynd gjordes dels i Haraker: ”En småfläckig sumphöna (Porzana porzana) hade 1927 3/9 av ing. O. Hellman skjutits vid Svanå.” (V.N.F. 1927-10-14, § 6), dels i Västerås: ”Småfläckig sumphöna funnen vid Djuphamnen, Västerås, av Sundberg, död under en telefontråd, sommaren 1931 enl. G. Nilsson.” (Bil. B till V.N.F. 1931-11-23). Därefter finns inga uppgifter förrän 1950, då Lennart Lundin hörde den vid Asköviken (V.N.F. 1950-10-16, § 2). Däremellan hade dock Hans Avelin (1958) observerat arten vid Asköviken redan den 2 augusti 1940: ”i kanten av rörvassen, vilken här stod tät som en mur, skymtade en småfläckig sumphöna”. År 1953 rapporterade J. Wahlstedt, att arten troligen hade ökat i Västmanland (Birgitta Öhlin & Stig Hellgren 1953).

 

Under 1950-talet är uppgifter om småfläckig sumphöna i Västmanland relativt sparsamma. Bertil Walldén (1955, s. 256) ansåg den som ”årsviss” vid Asköviken och år 1954 ”uppträdde två småfläckiga sumphöns” där. Även åren 1957 (2 ex.) samt 1958-1959 iakttogs arten vid Asköviken (Hans-Olof Hellkvist, opubl.). Enligt Bengt H. Girell (1958) erbjöd strandområdet mellan Hässlö i Västerås och Gäddeholm i Irsta ”fina häckningslokaler för bl. a.… …småfläckig sumphöna”. Vid Ångsjön i Irsta/Kärrbo hördes en fågel sjunga den 11 maj 1954 (Jens Wahlstedt 2004). Utanför Mälaren rapporterades arten förekomma t.ex. vid Östersjön i Sura: ”Långt borta hörs småfläckiga sumphönans taktfasta vissling” (Harald Wedérus 1958); ”Sannolikt häckade… småfläckig sumphöna… …på Tippen” (Göran Lundqvist 1972). Från Djupen i Ramnäs skildrade Harald Wedérus (1958), att småfläckiga sumphönan ”busvisslade i strandkanten om kvällarna” och Bertil Eriksson (1972) skrev att där ”har man haft ungar av småfläckig sumphöna”, men det framgår inte när. Också vid Gnien i Ramnäs lär en individ ha observerats 1959 resp. 1960, enligt en anteckning i regionala rapportkommitténs arkiv. Slutligen rapporterades en ”häckning” vid de så kallade Lergroparna i Sala något år på 1950-talet (Karl-Olov Pettersson, opubl.). Även under 1960-talet och t.o.m. 1975 rapporterades arten sparsamt och oregelbundet. Vid en lokal, Asköviken, förekom småfläckig sumphöna dock årligen under perioden 1961-1975. Oftast rörde det sig om enstaka individer, men som mest hördes sju (7) individer 1965, den 4 juni (Gunnar Forsman & Gunnar Pettersson 1966). Andra lokaler med förekomst mer än ett år under femtonårsperioden 1961-1975 var Fläcksjön i Fläckebo (4 år), Gussjön i Fläckebo (3), Frövisjön i Skultuna (3), Gnien i Ramnäs (3) samt Strömsundet i Västerås-Barkarö (2).

 

Därefter ökade antalet fynd och som mest rapporterades 48 ex. år 1997.

 

 

Rutor (5x5 km) med fynd under häckningstid 1974-1984. Svart prick anger ruta med säkerställd häckning.

 

Rapporterade säkerställda häckningar före år 2000:

 

1976      1 ad. + 1 juv. Findlaviken i Arboga 1.8 samt 1 ad. + 2 juv. samma lokal 7.8 (Västmanlands rapportkommitté).

1997      1 juv. Gnien vid Högbyn i Ramnäs 14.8 (FiV 29:139; FiV 30[2]:32).

 

Fynd fr.o.m. den 1 augusti före år 2000:

 

1976      1 ad. + 1 juv. Findlaviken i Arboga 1.8 (Västmanlands rapportkommitté).

1976      1 ad. + 2 juv. Findlaviken 7.8 (Västmanlands rapportkommitté).

1977      1 sj. Rörbosjön i Fläckebo 4.8 (Västmanlands rapportkommitté).

1979      1 ex. Norsa i Munktorp 20.8 (Västmanlands rapportkommitté).

1983      1 sj. Österhammarssjön i Fellingsbro 1.8 (Västmanlands rapportkommitté).

1987      1 fångad Lisjöviken i Sura 27.8 (VF 47:392).

1997      1 juv. Gnien i Ramnäs 14.8 (FiV 29:139; FiV 30 [2]:32).

 

Flyttning och övervintring

 

Småfläckiga sumphönan tycks flytta bort huvudsakligen i augusti, men antalet iakttagelser efter mitten av juli är mycket få. Mediandatum för sista observation 2000-2023, beräknat på fynd från och med 1 augusti, är den 22 augusti, varav det allra senaste den 19 september. Förteckning över fynd från och med den 1 augusti:

 

2001      1 ex. ringmärktes Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 7.9 (FiV 33:73; FiD 35:52).

2002      1 1K Asköviken i Västerås-Barkarö 17.8 (FiV 34:103).

2002      1 1K ringmärktes Trådarön i Irsta 28.8 (FiV 34:103).

2006      1 ex. Asköviken 7.9 (FiV 38:115).

2011      1 sj. Grythytteviken i Grythyttan 19.9 (!) (FiV 43[2-3]:33; VF Suppl. 52:98).

2012      1 sj. Asköviken 22.8 (FiV 44[2-3]:33).

2019      1 sj. Asköviken 8.8 (FiV 51[2-3]:34).

2021      1 sj. Asköviken 5.8 (FiV 54[2]:41).

 

På våren brukar de första småfläckiga sumphönsen höras i slutet av april eller början av maj. Mediandatum för första observation vårarna 2000-2023 är den 23 april. Ytterlighetsdatum i sammanhanget är 4 april resp. 12 maj.

 

Period

Mediandatum för

första observation

1976-1985

6 maj

1986-1995

3 maj

1996-2005

26 april

2006-2015

25 april

2016-2023

17 april

 

Veckovis fördelning av fynd av småfläckig sumphöna i Västmanland 2000-2023.

 

Senast uppdaterad 2024-01-17