Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos (Bechstein 1803)

 

Förekomst

 

Den vitryggiga hackspetten uppträder numera ytterst sällsynt i Västmanland. Under perioden 2000-2023 rapporterades inte en enda säkerställd häckning, dock sågs den under häckningstid på två (2) lokaler åren 2015-2017. Rapporterade fynd under perioden 2000-2023 förtecknas nedan. Notera att så många som fyra olika individer rapporterades 2016, vilket kan ha ett samband med ett inflöde från öster till Sverige hösten 2015 (FiV 48[2-3]:52). Notera också att en och samma individ uppehöll sig i Nora under åren 2014-2017.

 

2001      1 ♀ Fagersta i Västanfors 12.1 (FiV 33:91).

2002      1 ♀ (omärkt) Järleån i Nora 3.1 (FiV 34:111; VF Suppl. 40:101).

2007      1 ♂ Andersbenning i Norberg 28.10 (FiV 39:88; VF Suppl. 48:114; Kristoffer Stighäll, in litt.).

2014      1 2K ♂ (individmärkt) i Nora 27.12 (FiV 46[2-3]:50).

2015      1 3K ♂ (individmärkt, samma som 2014) på flera lokaler i Nora 16.2-26.10 (FiV 47[2-3]:49).

2016      1 ♂ Bernshammar i Hed ”på matning… …i början av året” (FiV 48[2-3]:52).

2016      1 ♂ Stabäckstorp och Fågelviksmossen i Västervåla 30.3, 7.4 och 14.4 (FiV 48[2-3]:52).

2016      1 ad. ♂ Kvarnängarna i Ramnäs 19.7 (FiV 48[2-3]:52).

2016      1 4K ♂ (individmärkt, samma som 2014 och 2015) Södra Ås i Nora 17.9 (FiV 48[2-3]:52).

2017      1 5K ♂ Ulriksdal, Born, i Nora 5.5 samt Norra Husby i Nora 15.11 (FiV 49[2-3]:53). Samma individ som 2014, 2015 och 2016.

2018      1 6K ♂ Norra Husby i Nora  18.1 samt Bergsmanshyttan i Nora 30-31.3 (FiV 50[2]:46; VF Suppl. 59:134). Samma individ som 2014-2017.

2020      1 tr. på en lokal i Möklinta 26.3 (FiV 52[2-3]:60).

 

 

 

Historik

 

Enligt Gustaf Aulén (1986) ”finns inga speciella uppgifter från 1800-talet” för Västmanlands vidkommande. Carl Rudolf Sundström (1868, s. 14) skrev dock att arten i Örebro län var ”långt sällsyntare” och att han ”har högst få gånger fått skjuta honom”. A. Giöbel beskrev arten som mindre allmän (”Weniger allgemein”) i Hällefors (Carl Rudolf Sundström 1888, s. 113). Det bör i sammanhanget nämnas att den vitryggiga hackspetten beskrevs vetenskapligt som art först år 1803, varför den åtminstone i början av detta sekel i viss utsträckning kan ha förbisetts. Västmanlands första konkreta fynd utgörs av en fågel i Rudbeckianska skolans i Västerås samlingar (nr. C 101): ”♂ Köpingstrakten. 1923. V.N.F. E. Råberg”. Denna uppgift är även publicerad: ”1 ex. skjutet i Köpingstrakten på senare tiden” (Matts Floderus 1925). I lektor O. M. Floderus kartotek, förvarat i Västerås stadsarkiv, finns följande anteckning: ”Målhammar [Björksta] 21-1 1942 en ♀ skjuten enl. G. N.; Tillberga 27-3 1951 ett ♂ exemp.”. Enligt Sven-Olof Andersson (1954) besökte arten ”tillfälligt trakten [”Lundby socken 1945-53”]” och troligen är det följande fynd som avses, vilket alltså är det tredje kända i landskapet: ”En hona iakttogs strax V Västerås den 27.1.1949” (Sven-Olof Andersson & Helge Kjellström 1953). Sannolikt är det samma fynd som åsyftas av Bertil Walldén (1955, s. 256): ”Sedd i västeråstrakten men ej kring Asköviken”, vilket samtidigt skulle innebära att han inte kände till fyndet vid Asköviken 1953, se nedan. De två följande fynden gjordes redan året därpå, dvs. 1950: ”den observerades 24/9 vid Striberg [Nora] i Västmanland (L. Holmberg)” (Kai Curry-Lindahl 1951); 1 ♂ Köping, monterad i Naturhistoriska riksmuseets samlingar (Göran Frisk, in litt.; Gustaf Aulén 1986). Under resten av 1950-talet föreligger ytterligare fem tillfälliga observationer:

 

1953      1 ♂ ”Körnberget” i Ramsberg 6.4 (Jan-Erik Malmstigen 1986).

1953      ”Vid Asköviken observerades ett ex. 8 april 1953 (S. O. Andersson 1953)” (Kai Curry-Lindahl 1959-63, s. 1443).

1957      ”Vid Asköviken sågs ett ex. den 30.3.1957 (Patrik Fredriksson)” (Hans Avelin m.fl. 1962).

1957      ”iakttagits i Norbergs socken 5 september 1957 (Curry-Lindahl)” (Kai Curry-Lindahl 1959-63, s. 1443).

1958      1 ex. Morskogasjön i Ramsberg 28.12 (Jan-Erik Malmstigen 1986).

 

I slutet av 1950-talet finns de första antydningarna i litteraturen om att arten skulle häcka i Västmanland. Först ut var Bengt H. Girell (1958), som skrev att den vitryggiga hackspettens utbredning i Sverige hade sin sydgräns i norra Västmanland. I detta instämde också Kai Curry-Lindahl (1959-63, s. 1443). Det första budet på häckning rapporterades från Nedre Dalälven år 1960: ”Den 5.6. besöktes ett skogsparti i Möklinta s:n, Västmanland, ca 5 km från ovan beskrivna boplats [Österfärnebo i Gästrikland]. I kanten av ett stort lövskogshygge hördes en hackspettrumning. När vi gick till platsen sågs en tretåig hackspett jaga en vitryggig hackspett uppför en björkstam. Senare visade sig ytterligare en vitryggig hackspett. Inga ungar sågs till men ett nyhackat bo (art?) upptäcktes i en 5 m hög alstubbe. Den ena av de vitryggiga spettarna försvann snart, men den andra, en ♂, höll sig kvar och trummade några gånger.” (Karl-Erik Fridzén 1961). I samma trakt noterades ett par även året därpå: ”Två ex. (♂ och ♀) iakttogs den 5.3.1961 vid Tisjön i Möklinta sn (Leif Eriksson, Patrik Fredriksson, Tore Nilsson)” (Hans Avelin m.fl. 1962). En uppgift om häckning i Mälarområdet föreligger också: ”Fram till 1960-talet häckade arten på Ridön i Mälaren” (OKE 1994, s. 108). I den femte upplagan av Förteckning över Sveriges fåglar (SOF 1962, s. 74) sägs att arten ”Har även häckat i Vstm”, men några fler uppgifter än ovannämnda har veterligen inte rapporterats. Även under 1960-talets första hälft var fynden lätt räknade:

 

1961      ”en hane vid Gussjön [Fläckebo] den 19.11.1961 (Leif Eriksson, Patrik Fredriksson, Hans-Olof Hellkvist, Rickard Lager, Jan Virking).” (Hans Avelin m.fl. 1962).

1962      1 ♀ Hagbyån i Nora 11.11 (Peter Bernövall, opubl.).

1964      ”Knut-Åke Barrfjäll: Rapport från stadsträdgården i Hamre [Västerås]. [---] Vitryggig hackspett.” (V.N.F. 1964-11-24).

1964-65Vid vår klubblokal ’Kråkslottet’ [vid Semla i Västanfors] uppehöll sig en hane av vitryggig hackspett från nov. 1964 till slutet av mars 1965. Omkring den 15 nov. i år dök åter en vitryggig hackspett upp. Får se hur länge detta ex. stannar?” (Per Leif Lejdelin 1965).

1965      ”Ingvar Granqvist: Anundshög [Västerås]; rödvinge med 5 ägg, blåhake, vitryggig hackspett.” (V.N.F. 1965-11-08).

 

Uppgifter om häckningar och övriga fynd under häckningstid (1 april–30 juni, om inte andra omständigheter, t.ex. trumning i mars, talar för möjlig häckning) till och med år 1975:

 

1966      1 par ”konstaterad häckning” Sundbo i Västanfors (Per Ålind, in litt.).

1966      1 ♂ Brandbo i Västanfors 9.4 (Göran Cederwall, opubl.).

1967      1 par häckning Brandbo i Västanfors (Göran Cederwall, opubl.).

1967      1 ♀ Gyttorp i Nora 23.4 och 1 ♂ samma lokal 26.4 (Peter Bernövall, opubl.).

1968      1 par ”trolig häckning” Ennora i Västervåla (Per Ålind, in litt.).

1968      ”2 ex 16.3 och 1 ex 30.3 Alderbäcksrör [Möklinta] (Arne Nilsson, Lennart Urby).” (Hans Avelin 1970).

1968      1 ♂ Ennora i Västervåla 24.4 (Göran Cederwall, opubl.).

1968      1 ex. Bernshammar i Hed 16.6 (Nils Gardell, opubl).

1969      ”1 hane Brandbo [Västanfors] 7.4 (Raimo Laurila).” (Ingvar Granqvist 1970b).

1969      ”1 ex Tisjön [Möklinta] 12.4 (Arne Nilsson, Lennart Urby).” (Ingvar Granqvist 1970b).

1969      ”1 ex Norrby gärde [Västanfors] 14-21.4 (Göran Cederwall m fl)” (Ingvar Granqvist 1970b).

1969      ”1 ex vid flera tillfällen i Grönbo, Ramsbergs sn april (Bertil Forsberg).” (Ingvar Granqvist 1970b).

1970      ”Vitryggig hackspett, hane, har vistats ganska länge i Storå [Lindes] i mars. Hackar larver ur murkna alar (Ola Almkvist)” (Anonym 1970i). ”Den vitryggiga hackspetten från i mars var kvar ännu 4 maj. Ensam.” (Ola Almkvist 1970).

1970      ”3/4 1 vitryggig hackspett, Västanfors kyrka (GS)” (Anonym 1970f). 1 ♂ Västanfors k:a 9.4, ”provianterade på ädellövträd” (Per Ålind, in litt.).

1970      ”22/4 1 vitryggig hackspett, Semla [Västanfors] (SÅF m. fl.)” (Anonym 1970f).

1970      1 ♂ Flobo i Västanfors 30.4 (Per Ålind, opubl.).

1971      1 ex. Flobo i Västanfors 3.4 (Per Ålind, opubl.).

1971      ”I Fagerstatrakten: 1 ex. 18.2 (Ingemar Hjorth), 20.3 (Per Ålind) och 7.4 (Jan-Olof Conradsson).” (Lars Lindell 1972e).

1971      1 ex. Kasholmen, Ridön, i Västerås-Barkarö 12.5 (Jan Andersson, opubl.).

1971      1 ex. Bernshammar i Hed 14.5 (Nils Gardell, opubl.).

1972      1 ex. Flaten i Västerås-Barkarö 28.4 (Ingemar Ahlén & Jan Andersson, opubl.).

1972      1 ad. + 1 juv. Stora Hallarsbo i Möklinta 14.6 (Henrik Johansson, opubl.; Lars Lindell 1973e).

1972      1 par häckning Altberget i Möklinta (Gustaf Aulén, opubl.).

1973      1 par häckning Altberget i Möklinta (Gustaf Aulén, opubl.).

1973      2 ex. nordväst om Tisjön i Möklinta 14.4 (Gunnar Steinholz, opubl.).

1973      1 ♂ Semla i Västanfors 30.4 (Per Ålind, in litt.).

1974      1 par häckning (”3 ungar”) Bernshammar i Hed 21.5 (Arne Eklöw, opubl.).

1975      1 ex. Svanå i Haraker pr.6 (Lars Lindell 1976d; Per Olsson, opubl.).

 

Under perioden 1961-1999 rapporterades 16 säkerställda häckningar, fördelade på Möklinta (8), Karbenning (1), Västanfors (6) och Hed (1). Antalet häckningar och fynd under häckningstid har minskat drastiskt. De två senaste häckningarna ägde rum år 1987, en vardera i Möklinta respektive Karbenning. Geografiskt var den forna häckningsförekomsten koncentrerad till ett stråk från Dalälven i nordost, åt sydväst på gränsen mellan Nedre Bergslagen och Skogslåglandet mot Kilsbergen. Utanför detta huvudsakliga utbredningsområde tycks det ha funnits en utpost på Ridön m.fl. mälaröar i Västerås-Barkarö. Fynd föreligger under den aktuella perioden från praktiskt taget hela året, men med en markerad topp under månaderna mars till maj. Denna topp sammanfaller med artens trumningsperiod. Under senare delen av 1990-talet föreligger endast ett fåtal fynd, de allra flesta utom häckningstid.

 

Lokaler med fynd av vitryggig hackspett under häckningstid (1.4-30.6), 1961-1999.

 

 

 

 

Rapporterade fynd 1990-1999:

 

1990      1 ♀ Högfors i Karbenning 26.3 (FiV 22:109).

1990      1 tr. ♂ Sjöhagen i Västanfors 3-12.5 (FiV 24:113).

1991      1 ♀ Högfors i Karbenning 2.2 (FiV 23:103-104).

1992      1 tr. Aspatorp i Västanfors 19.4 (FiV 24:113).

1994      1 ex. Björsboäng i Västerfärnebo 16.2 (FiV 27:137).

1994      1 ♂ Elingbo i Sura 19.11 (FiV 29:153).

1996      1 ♂ Lilla Sandsjön i Hällefors 20.1 (FiV 28:155).

1996      1 ♂ Hästlösa i Sura 4.5 (FiV 28:155).

1996      1 ad. Tempelbacken i Lindes 19.5 (FiV 28:155).

1996      1 ♂ Rödberget i Lindes 7.9 (FiV 28:155).

1997      1 ♀ Ulvramen i Ramnäs 5.1 (FiV 29:153).

1999      1 ♀ Skultuna 26.1 (FiV 33:91).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen D. l. leucotos.

 

Kommentar

 

I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns en hybrid mellan större hackspett D. major och vitryggig hackspett, hanne, från Köping, december 1950 (Göran Frisk, in litt.). Ett rapporterat fynd av en juvenil fågel vid Ramnäs den 17 juli 1998, har underkänts för publicering (FiV 32:99). Ett rapporterat fynd av en hanne vid Ekebergshöjden i Hällefors den 3 oktober 1998, har underkänts för publicering (FiV 32:99). Ett rapporterat fynd av en hanne vid Sävsjön i Hällefors den 10 juli 2000 har underkänts för publicering.

 

Senast uppdaterad 2024-01-14