Kustsnäppa Calidris canutus (Linné 1758)

 

Förekomst

 

Kustsnäppan är en sparsam men i stort sett årlig genomflyttare, särskilt under högsommar och tidig höst. Under vårsträcket i maj är den betydligt mer oregelbunden och fåtalig. Förteckning över samtliga vårfynd under perioden 2000-2023, 7 maj – 2 juni:

 

2001      1 str. (N) Ekeby i Skultuna 13.5 (Västmanlands rapportkommitté).

2001      1 ex. Gorgen vid Svarvarbo i Västerfärnebo 28.5 (FiV 33:78).

2001      36 str. (N) Glåpen i Sura 1.6 (FiV 33:78).

2001      1 r. Findlaviken vid Sjölunda i Arboga 2.6 (FiV 33:78).

2003      1 ad. Framnäs i Västerås 7.5 (FiV 35:111).

2003      1 str. (N) Västersjön i Sura 14.5 (FiV 35:111).

2006      1 ad. r. Sörsalbo i Västerfärnebo 18.5 (FiV 38:118).

2013      1 str. Hässlö i Västerås 29.5 (FiV 45[2-3]:36).

2022      5 r. Frövisjön i Skultuna 13.5 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Sydsträcket pågår i huvudsak från mitten av juli till och med augusti. Ibland kan dock sydsträckande fåglar ses redan i juni och särskilt anmärkningsvärt är följande fynd, eftersom det rör en hög dagssumma tidigt på säsongen:

 

2006      120 (30+90) str. (S) Surahammar i Sura 27.6 (FiV 38:118).

 

Övriga större (minst 100 ex.) ansamlingar och sträcksummor 2000-2023:

 

2001      114 str. (SV) Snickarberget i Sura 10.8 (FiV 33:78).

2003      121 str. (SV) Vedbobacken i Västerås 27.7 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Höststräcket är utdraget till september och de senaste fåglarna har under perioden 2000-2023 setts den 25 september.

 

 

Veckovis fördelning av kustsnäppor under perioden 2000-2023

 

Historik

 

Första gången kustsnäppan nämns från Västmanland är i ett brev från konservator Edvard Råberg, Köping, den 11 juni 1923, till lektor O. M. Floderus: ”Vadare i maj o juni gluttsnäppan, större strandpipare, myrspov, brushane (även juli) torde häcka här, i aug. ses myrspov, spov (stor), vipa, enkelbäckasin, drillsnäppa, skogssnäppa allmänna. Småspov är iakttagen (jag tror juli), i aug o sept ses Tringa minuta, subarquata, alpina, islandica [=kustsnäppa], mest ungfåglar då å då någon gammal.”.

 

Bertil Walldén (1955, s. 256) uppger att kustsnäppan ska vara sedd i västeråstrakten men ej kring Asköviken. Någon sådan iakttagelse är dock inte känd.

 

Den första konkreta fynduppgiften kommer istället från Fellingsbro år 1955: ”I början av september 1955 uppehöll sig en flock vadare på marker tillhöriga lantbrukare A. Löthgren, Läbbesta, Fellingsbro. Den 10.9. skrämdes flocken av någon anledning och två exemplar dödades vid kollision med en teleledning. Den ena tillvaratogs och visade sig vara en kustsnäppa (Calidris canutus) ♂ i övergångsdräkt.” (Ragnar Edberg 1957).

 

Från Östersjön i Sura rapporterade Harald Wedérus (1958, s. 349) följande: ”I de små lagunerna mellan vassruggarna blottlägges vid lämpligt vattenstånd ett stråk av gyttjebankar och här kan fågelskådaren få verkliga högtidsstunder, när vadaresträcket från norr pågår under eftersommaren och hösten. Birger Andersson, som under en lång följd av år hållit området under uppsikt, har åtskilliga intressanta fynd noterade i sina anteckningar. [---] Ibland dyker det upp ännu mera långväga resenärer, kustpipare och kustsnäppa från den arktiska tundran...”. Göran Lundqvist (1972) kompletterade med: ”Kustsnäppan har setts några gånger på höststräcket [1950-talet].”.

 

Under 1950- och 1960-talen rapporterades i övrigt följande fynd:

 

1958      2 ex. Gnien i Ramnäs 31.8 (Västmanlands rapportkommitté).

1960      ”Ett ex. i vinterdräkt sågs den 28.8.1960 vid Gussjön [Fläckebo] (Leif Eriksson, Hans-Olof Hellkvist, Tore Nilsson).” (VF 21:317).

1966      Norsa i Munktorp: ”I slamdammarna uppehöll sig ett ex den 14.8.66.” (Arne Eklöw 1970).

1967      ”26 ex. Malmön, Köping, den 18.7.-3.8. (Arne Eklöw).” (VF 28:56).

1967      1 ex. Munkängen i Västerås 14.8 och 16.8 (Västmanlands rapportkommitté).

 

Under perioden 1970-1975 rapporterades kustsnäppan årligen, sammanlagt 24 fynd och samtliga under höststräcket i tidsspannet 10 juli – 5 oktober. Det rörde sig oftast om enstaka fåglar eller mindre (<10) grupper, men med ett anmärkningsvärt undantag:

 

1970      76 ex. Orrleken i Grängesberg 30.7 (Kjell Bylin 1975).

 

 

Vårfynd före år 2000, 15 maj – 12 juni:

 

1976      30 str. (NO) Fläcksjön i Fläckebo 15.5 (MVOF 8:77).

1989      1 ex. Nyckelgrundet i Arboga 29.5 (FiV 21:71).

1994      1 ex. Hötjärnen i Grängesberg/Ljusnarsberg 15.5 (FiD 28:67).

1994      1 ex. Hötjärnen 27-28.5 (FiD 28:67).

1999      1 ad. r. Gorgen vid Hällby i Västerfärnebo 30.5 (FiV 31:116).

1999      1 ex. Hötjärnen 12.6 (Dalarnas rapportkommitté).

 

Hög (minst 100 ex.) sträcksumma före år 2000:

 

1993      110 str. Nyckelgrundet i Arboga 30.7 (FiN 17:84).

 

Rasförhållanden

 

Arten är företrädd av nominatrasen C. c. canutus, som närmast häckar på nordöstra Grönland och på Tajmyrhalvön i Sibirien. De fåglar som passerar Västmanland kan höra hemma i båda områdena (Sven Blomqvist & Åke Lindström 1992).

 

Senast uppdaterad 2024-03-17