Systematisk artlista

 

Artlistan följer IOC World Bird List, version 13.2.

 

Tips: känner Du Dig inte hemma med den systematiska ordningsföljden; använd Din webbläsares sökfunktion, i t.ex. Microsoft® Edge: Ctrl+F

 

I tabellen nedan lämnas kort information om artens status i Västmanland, dels äldre förhållanden, motsvarande tiden före år 2000, dels nuvarande förhållanden, motsvarande perioden 2000-2022. Senaste uppdateringar markeras med rött.

 

Arter där samtliga fynd i rapportkommitténs arkiv, dvs. inklusive fynd före 2002, är tillgängliga i artportalen.se  och där fynden dessutom är validerade markeras med en asterisk (*) efter artnamnet.

 

H  

häckar regelbundet

H?  

häckar troligen regelbundet

3h  

har säkerställts häcka vid 3 tillfällen

R  

regelbundet uppträdande, men har inte säkerställts häcka

8  

har påträffats vid 8 tillfällen

+  

har påträffats vid minst 10 tillfällen

t  

tillfälligt uppträdande, men antalet fynd är inte känt

 

Förklaring till följande kolumner:

 

Kategori avser en bedömning om olika arters spontanitet enligt följande:

 

A Spontant uppträdande arter som iakttagits minst en gång fr.o.m. 1950
B Spontant uppträdande arter som endast iakttagits mellan åren 1800 och 1949
C Inplanterade eller förrymda arter som etablerat en (av människan) oberoende, frihäckande population. Hit räknas även arter som med säkerhet - eller med största sannolikhet - härrör från en sådan population
D Arter som kan vara spontant uppträdande, men där det bedöms som troligast att de rymt ur fångenskap
E Arter som med säkerhet, eller nära nog säkert, är rymlingar

 

R 20 avser kategori i den svenska rödlistan (2020) enligt följande:

 

RE Nationellt utdöd (Regionally extinct)
CR Akut hotad (Critically endangered)
EN Starkt hotad (Endangered)
VU Sårbar (Vulnerable)
NT Nära hotad (Near Threatened)

 

F anger om arten är upptagen i Bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.

 

Numerär anger en aktuell uppskattning av det häckande beståndet i landskapet, uttryckt i par.

 

Andfåglar Anseriformes

 

Änder, gäss och svanar Anatidae

K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Prutgås Branta bernicla*

A     R R 2023-07-03

Rödhalsad gås Branta ruficollis*

E   1 2 0 2023-07-03

Kanadagås Branta canadensis

C     H H 700 2023-07-03

Vitkindad gås Branta leucopsis*

A   1 9h,R H 5 2023-07-03
Dvärgkanadagås Branta hutchinsii* E     0 4 2023-07-03

Stripgås Anser indicus*

E     13 39 2023-08-17
Kejsargås Anser canagicus* E     0 1 2023-07-03

Snögås Anser caerulescens*

E     7h,t 16 2023-07-03

Grågås Anser anser

A     H?,R H 1 000 2023-07-03

Tajgasädgås Anser fabalis*

A VU   R R 2023-07-03

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus*

A     R R 2023-07-03
Tundrasädgås Anser serrirostris* A     1 R 2023-07-03

Bläsgås Anser albifrons*

A     R R 2023-07-03

Fjällgås Anser erythropus*

C CR 1 41 72 2023-07-03

Svart svan Cygnus atratus*

E     3 2 2023-07-03

Knölsvan Cygnus olor*

A     H H 50 2023-07-03

Mindre sångsvan Cygnus columbianus*

A   1 R R 2023-07-04

Sångsvan Cygnus cygnus*

A   1 H H 120 2023-08-17
Nilgås Alopochen aegyptiaca* E     0 1 2023-07-04

Gravand Tadorna tadorna*

A NT   84 R 2023-08-17

Rostand Tadorna ferruginea*

D   1 6 3 2023-07-04

Brudand Aix sponsa*

E     1 2 2023-08-17

Mandarinand Aix galericulata*

E     15 47 2023-07-04

Gulkindad kricka Sibirionetta formosa*

D     0 2 2023-07-04

Årta Spatula querquedula*

A EN   H H 10 2023-07-04

Skedand Spatula clypeata*

A NT   H H 60 2023-07-04

Snatterand Mareca strepera*

A     R H 30 2023-07-04

Bläsand Mareca penelope*

A VU   H H 50 2023-08-17

Amerikansk bläsand Mareca americana*

A     2 1 2023-07-04

Gräsand Anas platyrhynchos*

A     H H 2 500 2023-07-05
Svartand Anas rubripes* A     0 1 2023-07-04

Stjärtand Anas acuta*

A VU   H?,R H?,R 5 2023-07-05

Kricka Anas crecca*

A VU   H H 900 2023-07-05

Amerikansk kricka Anas carolinensis*

A     7 16 2023-07-04

Rödhuvad dykand Netta rufina*

A     2 0 2023-07-06

Brunand Aythya ferina*

A EN   H H 5 2023-07-06

Vitögd dykand Aythya nyroca*

A   1 4 1 2023-07-06

Ringand Aythya collaris*

A     2 2 2023-07-06

Vigg Aythya fuligula*

A     H H 100 2023-07-06

Bergand Aythya marila*

A EN   R R 2023-07-06
Mindre bergand Aythya affinis* A     0 1 2023-07-06

Alförrädare Polysticta stelleri*

      0 0 2023-07-06

Ejder Somateria mollissima*

A EN   R R 2023-07-06
Vitnackad svärta Melanitta perspicillata* A     0 2 2023-07-06

Svärta Melanitta fusca*

A VU   R R 2023-07-06

Sjöorre Melanitta nigra*

A     1h,R R 2023-07-06
Amerikansk sjöorre Melanitta americana*       0 0 2023-07-06

Alfågel Clangula hyemalis*

A NT   R R 2023-07-06

Buffelhuvud Bucephala albeola*

      0 0 2023-07-06

Knipa Bucephala clangula*

A     H H 1 500 2023-07-07

Kamskrake Lophodytes cucullatus*

D     2 10 2023-08-17

Salskrake Mergellus albellus*

A   1 R R 2023-07-07

Storskrake Mergus merganser*

A     H H 250 2023-07-07

Småskrake Mergus serrator*

A     H H 70 2023-07-07

Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis*

D     2 0 2023-07-06

 

 

Hönsfåglar Galliformes

 

Tofsvaktlar Odontophoridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Vitstrupig vaktel Colinus virginianus* E     0 1 2023-05-01

 

Fasanfåglar Phasianidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Järpe Tetrastes bonasia* A NT 1 H H 1 100 2023-07-08
Tjäder Tetrao urogallus* A   1 H H 1 800 2023-07-08
Orre Lyrurus tetrix* A   1 H H 6 000 2023-07-08
Fjällripa Lagopus muta* B     1 0

2023-07-08

Dalripa Lagopus lagopus* A     H? 2 2023-08-17
Berghöna Alectoris chukar* E     1 1 2023-07-08
Rapphöna Perdix perdix* C NT   H H? 0 2023-07-09
Vaktel Coturnix coturnix* A NT   H H 20 2023-07-09
Fasan Phasianus colchicus* C     H H 1 600 2023-07-08
Diamantfasan Chrysolophus amherstiae* E     1 0 2023-07-08

 

 

Skärrfåglar Caprimulgiformes

 

Nattskärror Caprimulgidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Nattskärra Caprimulgus europaeus* A   1 H H 500 2023-07-09

 

 

Seglar- och kolibrifåglar Apodiformes

 

Seglare Apodidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Alpseglare Tachymarptis melba* A     1 1 2023-07-09
Tornseglare Apus apus* A EN   H H 70 000 2023-05-04

 

 

Trappfåglar Otidiformes

 

Trappar Otididae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Småtrapp Tetrax tetrax* A   1 0 1 2023-05-04

 

 

Gökfåglar Cuculiformes

 

Gökar Cuculidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Gök Cuculus canorus* A     H H 1 500 2023-07-10

 

 

Duvfåglar Columbiformes

 

Duvor Columbidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Tamduva Columba livia (domest.)* C     H H 2 500 2023-07-10
Skogsduva Columba oenas* A     H H 350 2023-07-10
Ringduva Columba palumbus* A     H H 47 000 2023-07-10
Turturduva Streptopelia turtur* A     51 9 2023-07-10
Större turturduva Streptopelia orientalis*       0 0 2023-07-10
Turkduva Streptopelia decaocto* A     H H 50 2023-07-10

 

 

Tran- och rallfåglar Gruiformes

 

Rallar Rallidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Vattenrall Rallus aquaticus* A     H H 300 2023-05-07
Kornknarr Crex crex* A NT 1 H H 20 2023-05-07
Mindre sumphöna Zapornia parva* A   1 18 2 2023-05-07
Dvärgsumphöna Zapornia pusilla*     1 0 0 2023-05-07
Småfläckig sumphöna Porzana porzana* A VU 1 H H 10 2023-05-07
Rörhöna Gallinula chloropus* A     H H 70 2023-05-07
Sothöna Fulica atra* A     H H 2 000 2023-05-07

 

Tranor Gruidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Prärietrana Antigone canadensis* A     0 1 2023-07-10
Jungfrutrana Grus virgo* A     1 2 2023-07-10
Trana Grus grus* A   1 H H 1 000 2023-07-11

 

 

Doppingfåglar Podicipediformes

 

Doppingar Podicipedidae

K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Smådopping Tachybaptus ruficollis* A NT   31h,R 44h,R 5 2023-07-11
Gråhakedopping Podiceps grisegena* A     20h,R 30h,R 5 2023-07-11
Skäggdopping Podiceps cristatus A     H H 750 2023-07-11
Svarthakedopping Podiceps auritus* A   1 H H 20 2023-07-11
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis* A EN   1h,6 6h,4 2023-07-11

 

 

Flamingofåglar Phoenicopteriformes

 

Flamingor Phoenicopteridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Större flamingo Phoenicopterus roseus     1 0 0 2023-05-04
Chileflamingo Phoenicopterus chilensis* E     1 0 2023-05-04

 

 

Vadarfåglar Charadriiformes

 

Tjockfotar Burhinidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Tjockfot Burhinus oedicnemus* A   1 1 1 2023-05-04

 

Strandskator Haematopodidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Strandskata Haematopus ostralegus* A NT   11h,R H 10 2023-07-11

 

Skärfläckor Recurvirostridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Styltlöpare Himantopus himantopus* A   1 1 2 2023-05-11
Skärfläcka Recurvirostra avosetta* A   1 3 3 2023-05-11

 

Pipare Charadriidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Tofsvipa Vanellus vanellus* A VU   H H 1 500 2023-07-13
Sumpvipa Vanellus leucurus* A     1 0 2023-07-12
Ljungpipare Pluvialis apricaria* A   1 H H 75 2023-07-13
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva* A     1 0 2023-07-12
Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica* A     1 0 2023-07-12
Kustpipare Pluvialis squatarola* A     R R 2023-07-13
Större strandpipare Charadrius hiaticula* A     H?,R R 2023-07-12
Mindre strandpipare Charadrius dubius* A     H H 50 2023-07-15
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus* A RE   2 0 2023-07-12
Tibetpipare Charadrius atrifrons* A     1 0 2023-08-17
Ökenpipare Charadrius leschenaultii* A     0 1 2023-07-12
Fjällpipare Charadrius morinellus* A   1 30 R 2023-10-24

 

Snäppor Scolopacidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Småspov Numenius phaeopus* A     R R 2023-10-24
Storspov Numenius arquata* A EN H H 130 2023-07-16
Myrspov Limosa lapponica* A VU 1 R R 2023-07-16
Rödspov Limosa limosa* A EN   12h,R R 2023-07-16
Roskarl Arenaria interpres* A EN   R R 2023-07-17
Kustsnäppa Calidris canutus* A     R R 2023-07-13
Brushane Calidris pugnax* A VU 1 30h,R R 2023-07-16
Myrsnäppa Calidris falcinellus* A     R R 2023-07-15
Spovsnäppa Calidris ferruginea* A     R R 2023-07-14
Mosnäppa Calidris temminckii* A     R R 2023-07-14
Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis* A     1 0 2023-07-13
Sandlöpare Calidris alba* A     68 10 2023-07-13
Kärrsnäppa Calidris alpina* A CR   H?,R R 2023-07-14
Skärsnäppa Calidris maritima* A     4 3 2023-10-24
Småsnäppa Calidris minuta* A   1 R R 2023-07-13
Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis* A     1 2 2023-07-13
Tuvsnäppa Calidris melanotos* A     2 8 2023-08-17
Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus* A     0 1 2023-07-17
Morkulla Scolopax rusticola* A     H H 13 000 2023-10-24
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus* A     R R 2023-07-15

Dubbelbeckasin Gallinago media*

A NT 1 H,R R 2023-07-16
Enkelbeckasin Gallinago gallinago* A     H H 4 000 2023-07-15
Tereksnäppa Xenus cinereus* A   1 1 0 2023-07-17
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus* A   1 R R 2023-07-17
Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius* A     0 1 2023-08-14
Drillsnäppa Actitis hypoleucos* A NT   H H 700 2023-07-17
Skogssnäppa Tringa ochropus* A     H H 500 2023-07-17
Mindre gulbena Tringa flavipes* A     0 2 2023-07-17
Rödbena Tringa totanus A     72h,R H 15 2023-07-17
Dammsnäppa Tringa stagnatilis* A     9 22 2023-07-17
Grönbena Tringa glareola* A   1 H H 400 2023-07-17
Svartsnäppa Tringa erythropus* A NT   R R 2023-07-17
Gluttsnäppa Tringa nebularia* A     H?,R H 10 2023-07-17

 

Vadarsvalor Glareolidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni* A     1 3 2023-07-11

 

Måsfåglar Laridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Tretåig mås Rissa tridactyla* A EN   17 16 2023-10-24
Långnäbbad mås Chroicocephalus genei*     1 0 0 2023-07-17
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus* A NT   H H 3 000 2023-07-18
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus* A     H H 25 2023-07-18
Rosenmås Rhodostethia rosea* A     1 0 2023-07-17
Präriemås Leucophaeus pipixcan* A     1 0 2023-07-17
Svarthuvad mås Ichtyaetus melanocephalus* A   1 2 3 2023-07-17
Fiskmås Larus canus* A NT   H H 1 300 2023-07-18
Havstrut Larus marinus* A VU   R H 5 2023-07-18
Vittrut Larus hyperboreus* A     12 13 2023-07-17
Vitvingad trut Larus glaucoides* A     1 0 2023-07-17
Gråtrut Larus argentatus* A VU   H H 500 2023-07-18
Kaspisk trut Larus cachinnans* A     1 11 2023-08-17
Medelhavstrut Larus michahellis*       0 0 2023-07-17
Silltrut Larus fuscus* A VU   1h,R R 2023-07-18
Skräntärna Hydroprogne caspia* A NT 1 R R 2023-07-18
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis* A NT 1 5 2 2023-07-17
Småtärna Sternula albifrons* A NT 1 9 5 2023-07-17
Fisktärna Sterna hirundo* A   1 H H 1 000 2023-07-18
Silvertärna Sterna paradisaea* A   1 R R 2023-07-18
Skäggtärna Chlidonias hybrida* A   1 0 1 2023-07-17
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus* A     4 11 2023-07-17
Svarttärna Chlidonias niger* A VU 1 H H 75 2023-07-18

 

Labbar Stercoraridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Storlabb Stercorarius skua* A     1 0 2023-05-11
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus* A     ≥12 1 2023-05-11
Kustlabb Stercorarius parasiticus* A NT   32 53 2023-07-21
Fjällabb Stercorarius longicaudus* A     7 3 2023-05-11

 

Alkor Alcidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Alkekung Alle alle* A     1 1 2023-05-11
Sillgrissla Uria aalge* A     2 0 2023-05-11
Tordmule Alca torda* A     0 3 2023-05-11
Tobisgrissla Cepphus grylle* A NT   2 0 2023-05-11

 

 

Lomfåglar Gaviiformes

 

Lommar Gaviidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Smålom Gavia stellata* A NT 1 H H 100 2023-05-04
Storlom Gavia arctica* A   1 H H 450 2023-05-04
Svartnäbbad islom Gavia immer* A   1 1 4 2023-05-04

Vitnäbbad islom Gavia adamsii*

A     0 3 2023-05-04

 

 

Stormfåglar Procellariiformes

 

Nordstormsvalor Hydrobatidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa* B   1 1 0 2023-05-04

 

Liror Procellaridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Stormfågel Fulmarus glacialis* A     1 0 2023-05-04

 

 

Storkfåglar Ciconiiformes

 

Storkar Ciconiidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Svart stork Ciconia nigra* A RE 1 13 10 2023-05-05
Vit stork Ciconia ciconia* A EN 1 47 55 2023-08-17

 

 

Sulfåglar Suliformes

 

Sulor Sulidae K R 20 F

Status

före 1976

Status

1976-2021

Numerär

Uppdaterad

Havssula Morus bassanus       0 0 2023-08-14

 

Skarvar Phalacrocoracidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Storskarv Phalacrocorax carbo A     R,H H 618 2023-05-05
Toppskarv Gulosus aristotelis*   VU   0 0 2023-05-05

 

 

Pelikanfåglar Pelecaniformes

 

Ibisar Threskiornithidae K R 20 F

Status

före 1976

Status

1976-2021

Numerär

Uppdaterad

Bronsibis Plegadis falcinellus* A   1 0 1-2 2022-04-14
Skedstork Platalea leucorodia*     1 0 0 2023-08-14

 

Hägrar Ardeidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Rördrom Botaurus stellaris* A NT 1 H H 50 2023-07-20
Dvärgrördrom Ixobrychus minutus* A   1 2 0 2023-07-20
Gråhäger Ardea cinerea* A     H H 50 2023-07-20
Purpurhäger Ardea purpurea* A   1 3 0 2023-07-20
Ägretthäger Ardea alba* A   1 9 154 2023-08-17
Silkeshäger Egretta garzetta* A   1 2 3 2023-08-17

 

Pelikaner Pelecanidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Rosaryggad pelikan Pelecanus rufescens* E     1 0 2023-07-20

 

 

Hökfåglar Accipitriformes

 

Fiskgjusar Pandionidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Fiskgjuse Pandion haliaetus* A   1 H H

230

2023-07-20

 

Hökartade rovfåglar Accipitridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Bivråk Pernis apivorus* A 1 H H 475 2023-07-20
Grågam Aegypius monachus D   1 0 1 2023-07-20
Ormörn Circaetus gallicus     1 0 0 2023-07-20
Mindre skrikörn Clanga pomarina* A   1 1 3 2023-07-20
Större skrikörn Clanga clanga* A   1 3 5 2023-07-20
Dvärgörn Hieraaetus pennatus     1 0 0 2023-07-20
Stäppörn Aquila nipalensis* A     0 1 2023-07-20
Kungsörn Aquila chrysaetos* A NT 1 R R 2023-07-21
Sparvhök Accipiter nisus* A     H H 600 2023-07-21
Duvhök Accipiter gentilis* A NT   H H 300 2023-07-21
Brun kärrhök Circus aeruginosus* A   1 H H 60 2023-07-20
Blå kärrhök Circus cyaneus* A NT 1 H,R R 2023-07-20
Stäpphök Circus macrourus* A   1 8 143 2023-07-20
Ängshök Circus pygargus* A EN 1 19h,R 11h,R 2023-07-20
Röd glada Milvus milvus* A   1 H 1h,R 2023-07-20
Brun glada Milvus migrans* A EN 1 2h,59 5h,R 2023-07-21
Havsörn Haliaeetus albicilla* A NT 1 H,R H 20 2023-07-20
Fjällvråk Buteo lagopus* A NT   3h,R R 2023-07-21
Örnvråk Buteo rufinus*     1 0 0 2023-07-21
Ormvråk Buteo buteo* A     H H 1 100 2023-07-21

 

 

Ugglefåglar Strigiformes

 

Tornugglor Tytonidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Tornuggla Tyto alba*   CR   0 0 2023-05-08

 

Ugglor Strigidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Pärluggla Aegolius funereus* A   1 H H 200 2023-07-24
Hökuggla Surnia ulula* A   1 75h,R 6h,R 2023-07-24
Sparvuggla Glaucidium passerinum* A   1 H H 1 100 2023-07-24
Dvärguv Otus scops* A     2 0 2023-07-24
Hornuggla Asio otus* A NT   H H 200 2023-07-24
Jorduggla Asio flammeus* A   1 8h,R 1h,R 2023-07-24
Fjälluggla Bubo scandiacus* A CR 1 R 4 2023-07-24
Berguv Bubo bubo* A VU 1 H H 10 2023-07-24
Kattuggla Strix aluco* A     H H 1 100 2023-07-24
Slaguggla Strix uralensis* A NT 1 H H 60 2023-07-24
Lappuggla Strix nebulosa* A VU 1 6h,R H 25 2023-07-24

 

 

Härfåglar och näshornsfåglar Bucerotiformes

 

Härfåglar Upupidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Härfågel Upupa epops* A RE   92 1h,42 2023-07-25

 

 

Praktfåglar Coraciiformes

 

Blåkråkor Coraciidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Blåkråka Coracias garrulus* A RE 1 H 1 2023-07-25

 

Kungsfiskare Alcedinidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Kungsfiskare Alcedo atthis* A VU 1 H H 5 2023-07-25

 

Biätare Meropidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Biätare Merops apiaster* A     2 6 2023-07-25

 

 

Hackspettartade fåglar Piciformes

 

Hackspettar Picidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Göktyta Jynx torquilla* A     H H 3 400 2023-07-25
Tretåig hackspett Picoides tridactylus* A NT 1 H H 200 2023-07-25
Mellanspett Dendrocoptes medius*   RE 1 0 0 2023-07-25
Mindre hackspett Dryobates minor* A NT   H H 250 2023-07-26
Större hackspett Dendrocopos major* A     H H 11 000 2023-07-25
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos* A CR 1 85h,R 12 2023-07-25
Spillkråka Dryocopus martius* A NT 1 H H 1 200 2023-07-26
Gröngöling Picus viridis* A     H H 3 200 2023-07-26
Gråspett Picus canus* A   1 H H 30 2023-07-25

 

 

Falkfåglar Falconiformes

 

Falkar Falconidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Rödfalk Falco naumanni* A   1 2 0 2023-07-26
Tornfalk Falco tinnunculus* A     H H 150 2023-07-26
Aftonfalk Falco vespertinus* A     47 55 2023-07-26
Stenfalk Falco columbarius* A NT 1 H?,R R 2023-07-26
Lärkfalk Falco subbuteo* A     H H 250 2023-07-26
Jaktfalk Falco rusticolus* A EN 1 ≥31 10 2023-07-27
Pilgrimsfalk Falco peregrinus* A NT 1 H 26h,R 2023-07-26

 

 

Tättingar Passeriformes

 

Törnskator Laniidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Törnskata Lanius collurio* A   1 H H 2 400 2023-07-26
Isabellatörnskata Lanius isabellinus*       0 0 2023-07-26
Turkestantörnskata Lanius phoenicuroides*       0 0 2023-07-26
Svartpannad törnskata Lanius minor* A   1 1 0 2023-07-26
Varfågel Lanius excubitor* A     H H 15 2023-07-26

 

Gyllingar Oriolidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Sommargylling Oriolus oriolus* A EN   96 36 2023-07-26

 

Kråkfåglar Corvidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Lavskrika Perisoreus infaustus* A     H?,≥14 7 2023-08-17
Nötskrika Garrulus glandarius* A     H H 12 000 2023-07-26
Skata Pica pica* A     H H 5 000 2023-07-26
Nötkråka Nucifraga caryocatactes* A NT   H H 100 2023-07-26
Kaja Coloeus monedula* A     H H 9 500 2023-07-26
Råka Corvus frugilegus* A NT   2h,R R 2023-07-26
Svartkråka Corvus corone* A     2 16 2023-07-26
Gråkråka Corvus cornix* A NT   H H 7 500 2023-07-26
Korp Corvus corax* A     H H 700 2023-07-26

 

Sidensvansar Bombycillidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Sidensvans Bombycilla garrulus* A     R R 2023-07-28

 

Mesar Paridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Svartmes Periparus ater* A     H H 25 000 2023-07-28
Tofsmes Lophophanes cristatus* A     H H 23 000 2023-07-28
Entita Poecile palustris* A NT   H H 1 600 2023-07-28
Talltita Poecile montanus* A NT   H H 10 000 2023-07-28
Lappmes Poecile cinctus* A NT   8 0 2023-07-28
Blåmes Cyanistes caeruleus* A     H H 30 000 2023-07-28
Azurmes Cyanistes cyanus*       0 0 2023-07-28
Talgoxe Parus major* A     H H 120 000 2023-07-30

 

Pungmesar Remizidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Pungmes Remiz pendulinus* A CR   75h,26 10h,19 2023-07-30

 

Skäggmesar Panuridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Skäggmes Panurus biarmicus* A     H H 65 2023-07-30

 

Lärkor Alaudidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Trädlärka Lullula arborea* A   1 H H 650 2023-07-30
Sånglärka Alauda arvensis* A     H H 13 000 2023-07-30
Tofslärka Galerida cristata* A RE   5 0 2023-07-30
Berglärka Eremophila alpestris* A VU   57 30 2023-07-30
Korttålärka Calandrella brachydactyla* A   1 0 2 2023-07-30

 

Bulbyler Pycnonotidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Vitkindad bulbyl Pycnonotus leucotis E     0 1 2023-07-31

 

Svalor Hirundinidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Backsvala Riparia riparia* A VU   H H 100 2023-07-31
Ladusvala Hirundo rustica* A     H H 6 000 2023-07-31
Hussvala Delichon urbicum* A VU   H H 3 000 2023-07-31

 

Stjärtmesar Aegithalidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Stjärtmes Aegithalos caudatus* A     H H 2 500 2023-07-31

 

Lövsångare Phylloscopidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix* A NT   H H 12 000 2023-05-15
Tajgasångare Phylloscopus inornatus* A     4 25 2023-05-15
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus* A     1 3 2023-05-15
Lövsångare Phylloscopus trochilus* A     H H 260 000 2023-05-15
Gransångare Phylloscopus collybita* A     3h,R H 100 2023-05-15
Lundsångare Phylloscopus trochiloides* A NT   24 30 2023-05-15
Nordsångare Phylloscopus borealis*   EN   0 0 2023-05-15

 

Rörsångare Acrocephalidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus* A NT   12 H 5 2023-08-01
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus* A     H H 6 600 2023-08-01
Busksångare Acrocephalus dumetorum* A NT   59 1h,R 2023-08-01
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus* A NT   H H 10 000 2023-08-01
Kärrsångare Acrocephalus palustris* A     H H 150 2023-08-01
Härmsångare Hippolais icterina* A     H H 1 300 2023-08-07

 

Gräsfåglar Locustellidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Flodsångare Locustella fluviatilis* A NT   H H 10 2023-08-01
Vassångare Locustella luscinioides* A VU   19 60 2023-08-01
Gräshoppsångare Locustella naevia* A     H H 450 2023-08-01

 

Sylvider Sylviidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Svarthätta Sylvia atricapilla* A     H H 52 000 2023-08-02
Trädgårdssångare Sylvia borin* A     H H 50 000 2023-08-02
Höksångare Curruca nisoria* A VU 1 10 7 2023-08-02
Ärtsångare Curruca curruca* A NT   H H 12 000 2023-08-02
Mästersångare Curruca crassirostris       0 0 2023-08-02
Törnsångare Curruca communis* A     H H 14 000 2023-08-02

 

Kungsfåglar Regulidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla* A     1 11 2023-08-17
Kungsfågel Regulus regulus* A     H H 120 000 2023-08-02

 

Gärdsmygar Troglodytidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes* A     H H 12 000 2023-08-07

 

Nötväckor Sittidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Nötväcka Sitta europaea* A     H H 6 000 2023-08-02

 

Trädkrypare Certhiidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Trädkrypare Certhia familiaris* A     H H 45 000 2023-08-03

 

Starar Sturnidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Rosenstare Pastor roseus* A     1 3 2023-08-03
Stare Sturnus vulgaris* A VU   H H 20 000 2023-08-03

 

Trastar Turdidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Ringtrast Turdus torquatus* A     R R 2023-08-04
Koltrast Turdus merula* A     H H 75 000 2023-08-04
Björktrast Turdus pilaris* A NT   H H 15 000 2023-08-04
Rödvingetrast Turdus iliacus* A NT   H H 25 000 2023-08-06
Taltrast Turdus philomelos* A     H H 60 000 2023-08-04
Dubbeltrast Turdus viscivorus* A     H H 9 400 2023-08-07
Vandringstrast Turdus migratorius       0 0 2023-08-06

 

Flugsnappare Muscicapidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Grå flugsnappare Muscicapa striata* A     H H 30 000 2023-08-06
Rödhake Erithacus rubecula* A     H H 140 000 2023-08-03

Blåhake Luscinia svecica*

A   1 R R 2023-08-03
Näktergal Luscinia luscinia* A     H H 2 000 2023-08-03
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos* A     1 0 2023-08-07
Mindre flugsnappare Ficedula parva* A   1 H H 60 2023-08-06
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca* A NT   H H 40 000 2023-08-06
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis* A   1 2 0 2023-08-07
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros* A NT   H H 10 2023-08-07
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus* A     H H 6 500 2023-08-07
Buskskvätta Saxicola rubetra* A NT   H H 12 000 2023-08-07
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola* A VU   2 3 2023-08-03
Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus*       0 0 2023-08-03
Stenskvätta Oenanthe oenanthe* A     H H 1 500 2023-08-04
Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica* A     1 0 2023-08-03
Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka* A     1 0 2023-08-03

 

Strömstarar Cinclidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Strömstare Cinclus cinclus* A     H H 25 2023-08-07

 

Sparvfinkar Passeridae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Gråsparv Passer domesticus* A     H H 15 000 2023-08-07
Pilfink Passer montanus* A     H H 15 000 2023-08-07

 

Järnsparvar Prunellidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Sibirisk järnsparv Prunella montanella* A     0 1 2023-08-07
Järnsparv Prunella modularis* A     H H 21 000 2023-08-07

 

Ärlor Motacillidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Gulärla Motacilla flava* A     H H 500 2023-08-11
Citronärla Motacilla citreola* A     11 4 2023-08-10
Forsärla Motacilla cinerea* A     23h,R H 170 2023-08-11
Sädesärla Motacilla alba* A     H H 15 000 2023-08-11
Större piplärka Anthus richardi* A     8 11 2023-08-07
Fältpiplärka Anthus campestris* A EN 1 1 1 2023-08-07
Ängspiplärka Anthus pratensis* A     H H 3 000 2023-08-07
Trädpiplärka Anthus trivialis* A     H H 125 000 2023-08-07
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus* A VU 1 R R 2023-08-07
Skärpiplärka Anthus petrosus* A     R R 2023-08-07

 

Finkar Fringillidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Bofink Fringilla coelebs* A     H H 400 000 2023-08-12
Bergfink Fringilla montifringilla* A     H H 170 2023-08-12
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes* A     H H 500 2023-08-14
Tallbit Pinicola enucleator* A VU   R R 2023-08-14
Domherre Pyrrhula pyrrhula* A     H H 7 500 2023-08-14
Rosenfink Carpodacus erythrinus* A NT   H H 200 2023-08-14
Grönfink Chloris chloris* A EN   H H 30 000 2023-08-12
Vinterhämpling Linaria flavirostris* A VU   R R 2023-08-13
Hämpling Linaria cannabina* A     H H 1 300 2023-08-13
Gråsiska Acanthis flammea* A     H?,R H?,R 20 2023-08-13
Brunsiska Acanthis cabaret* A     R R 2023-08-13
Snösiska Acanthis hornemanni* A     R R 2023-08-13
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus* A     H H 1 100 2023-08-13
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra* A     H H 5 500 2023-08-13
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera* A     R R 2023-08-13
Steglits Carduelis carduelis* A     H H 700 2023-08-13
Gulhämpling Serinus serinus* A VU   1 1 2023-08-10
Grönsiska Spinus spinus* A     H H 30 000 2023-08-13

 

Sporrsparvar Calcariidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Lappsparv Calcarius lapponicus* A VU   R R 2023-08-14
Snösparv Plectrophenax nivalis* A     R R 2023-08-14

 

Fältsparvar Emberizidae K R 20 F

Status

före 2000

Status

2000-2022

Numerär

Uppdaterad

Kornsparv Emberiza calandra* A EN   2 4 2023-08-10
Gulsparv Emberiza citrinella* A NT   H H 45 000 2023-08-15
Ortolansparv Emberiza hortulana* A CR 1 H H 10 2023-08-15
Dvärgsparv Emberiza pusilla* A VU 1 1 1 2023-08-10
Videsparv Emberiza rustica* A NT   H?,R 41 2023-08-17
Sävsparv Emberiza schoeniclus* A NT   H H 4 500 2023-08-17