Systematisk artlista

 

Tips: känner Du Dig inte hemma med den systematiska ordningsföljden; använd Din webbläsares sökfunktion, i t.ex. Microsoft® Internet Explorer: Ctrl+F

 

Efter varje artnamn lämnas inom parentes kort information om artens status i Västmanland, dels äldre förhållanden, motsvarande tiden före 1976, dels nuvarande förhållanden, motsvarande perioden 1976-2016. De senaste uppdateringarna markeras med rött.

 

Arter där samtliga fynd i rapportkommitténs arkiv, dvs. inklusive fynd före 2002, är tillgängliga i artportalen.se/birds och där fynden dessutom är kvalitetssäkrade markeras med en asterisk efter artnamnet.

 

H  

häckar regelbundet

H?  

häckar troligen regelbundet

3h  

har konstaterats häcka vid 3 tillfällen

R  

regelbundet uppträdande, men har inte konstaterats häcka

8  

har påträffats vid 8 tillfällen

+  

har påträffats vid minst 10 tillfällen

t  

tillfälligt uppträdande, men antalet fynd är inte känt

 

Förklaring till följande kolumner:

 

Kategori avser en bedömning om olika arters spontanitet enligt följande:

 

A Spontant uppträdande arter som iakttagits minst en gång fr.o.m. 1950
B Spontant uppträdande arter som endast iakttagits mellan åren 1800 och 1949
C Inplanterade eller förrymda arter som etablerat en (av människan) oberoende, frihäckande population. Hit räknas även arter som med säkerhet - eller med största sannolikhet - härrör från en sådan population
D Arter som kan vara spontant uppträdande, men där det bedöms som troligast att de rymt ur fångenskap
E Arter som med säkerhet, eller nära nog säkert, är rymlingar

 

R 15 avser kategori i den svenska rödlistan (2015) enligt följande:

 

RE Nationellt utdöd (Regionally extinct)
CR Akut hotad (Critically endangered)
EN Starkt hotad (Endangered)
VU Sårbar (Vulnerable)
NT Nära hotad (Near Threatened)

 

F anger om arten är upptagen i Bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.

 

Numerär anger en aktuell uppskattning av det häckande beståndet i landskapet, uttryckt i par. För de arter som jag ännu inte har bedömt populationsstorleken, har uppgift från Ulf Ottosson m.fl. (2012) angivits i kursiv stil.

 

Andfåglar Anseriformes

 

Andfåglar Anatidae

K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Knölsvan Cygnus olor

A     H H 20    

Svart svan Cygnus atratus*

E     0 5-6 2017-08-25 2004-12-27

Mindre sångsvan Cygnus columbianus*

A   1 R R   2018-01-01

Sångsvan Cygnus cygnus*

A   1 H H 120   2018-01-01

Sädgås Anser fabalis*

A NT   R R 2017-08-25 2003-11-01

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

A     4 R 2017-08-25 2004-12-27

Bläsgås Anser albifrons

A     R R 2017-08-25 2004-12-27

Fjällgås Anser erythropus*

A CR 1 3 94 2017-08-25 2003-11-01

Grågås Anser anser

A     H?,R H 1 000 2017-08-25 2004-12-27

Stripgås Anser indicus*

E     2 38 2017-08-25 2004-12-27

Snögås Anser caerulescens*

E     t 7h,t 2017-08-25 2004-12-27
Kejsargås Anser canagica* E     0 1 2017-08-25 2006-12-27

Prutgås Branta bernicla*

A     R R 2017-08-25 2013-11-25

Vitkindad gås Branta leucopsis*

A   1 10 H 5   2017-12-26
Dvärgkanadagås Branta hutchinsii* E     0 4 2017-08-25 2014-09-10

Kanadagås Branta canadensis

C     H H 850    

Rödhalsad gås Branta ruficollis*

D   1 2 0 2017-08-25 2003-11-01

Rostand Tadorna ferruginea*

D   1 1 8 2017-08-25 2003-11-01

Gravand Tadorna tadorna*

A     16 R 2017-08-25 2014-06-03

Brudand Aix sponsa*

E     0 2 2017-08-25 2003-11-01

Mandarinand Aix galericulata*

E     2 42 2017-08-25 2004-12-27

Bläsand Anas penelope

A     H H 50 2017-09-08 2003-11-01

Amerikansk bläsand Anas americana*

A     0 3 2017-08-25 2003-11-01

Snatterand Anas strepera

A     R H 10 2017-08-25 2003-11-01

Gulkindad kricka Anas formosa*

D     0 2 2017-08-25 2003-11-01

Kricka Anas crecca

A     H H 900 2017-08-25 2003-11-01

Amerikansk kricka Anas carolinensis*

A     0 18 2017-08-25 2003-11-01

Gräsand Anas platyrhynchos

A     H H 2 500 2017-08-25 2003-11-01
Svartand Anas rubripes* A     0 1 2017-08-25 2015-11-12

Stjärtand Anas acuta*

A VU   H?,R H?,R <5 2017-08-25 2003-11-01

Årta Anas querquedula*

A VU   H H 50 2017-08-25 2003-11-01

Skedand Anas clypeata

A     H H 60 2017-08-25 2003-11-01

Rödhuvad dykand Netta rufina*

A     0 2 2017-08-25 2003-11-01

Brunand Aythya ferina*

A VU   H H 10 2017-08-25 2003-11-01

Ringand Aythya collaris*

A     0 2 2017-08-25 2003-11-01

Vitögd dykand Aythya nyroca*

A   1 1 4 2017-08-25 2003-11-01

Vigg Aythya fuligula

A     H H 70    

Bergand Aythya marila*

A VU   ≥88 R 2017-09-08 2003-11-01
Mindre bergand Aythya affinis* A     0 1 2017-08-25 2005-12-30

Ejder Somateria mollissima*

A VU   8 R 2017-08-25 2011-11-13

Alförrädare Polysticta stelleri*

      0 0 2017-08-25 2003-11-01

Alfågel Clangula hyemalis*

A EN   57 R 2017-09-08 2004-12-27

Sjöorre Melanitta nigra*

A     1h,R R    
Amerikansk sjöorre Melanitta americana*       0 0 2017-08-25 2013-10-11
Vitnackad svärta Melanitta perspicillata* A     0 2 2017-08-25 2011-10-30

Svärta Melanitta fusca*

A NT   R R 2017-08-25 2003-11-01

Buffelhuvud Bucephala albeola*

      0 0 2017-08-25 2003-11-01

Knipa Bucephala clangula

A     H H 1 500    

Kamskrake Lophodytes cucullatus*

D     0 2 2017-09-08 2004-12-27

Salskrake Mergellus albellus*

A   1 R R 2017-08-25 2003-11-01

Småskrake Mergus serrator*

A     H H 70    

Storskrake Mergus merganser

A     H H 500    

Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis*

C     0 2 2017-08-25 2003-11-01

 

 

Hönsfåglar Galliformes

 

Skogshöns Tetraonidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Järpe Tetrastes bonasia* A   1 H H 2 000   2017-12-25
Dalripa Lagopus lagopus A     H? 3 2017-08-26 2013-11-24
Fjällripa Lagopus muta* B     1 0

2017-08-26

2003-11-01
Orre Lyrurus tetrix* A   1 H H 6 000   2017-12-25
Tjäder Tetrao urogallus* A   1 H H 1 800   2017-12-25

 

 

Tofsvaktlar Odontophoridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Vitstrupig vaktel Colinus virginianus* E     0 1 2017-08-26 2013-10-11

 

 

Fälthöns Phasianidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Berghöna Alectoris chukar* E     0 2 2017-08-26 2003-11-01
Rapphöna Perdix perdix* A NT   H H 70 2017-08-26 2003-11-01
Vaktel Coturnix coturnix* A NT   H? H 10 2017-08-26 2009-12-26
Fasan Phasianus colchicus C       H 1 600    
Diamantfasan Chrysolophus amherstiae* E     0 1 2017-08-26 2014-08-31

 

  

Lomfåglar Gaviiformes

 

Lommar Gaviidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Smålom Gavia stellata* A NT 1 H H 100 2017-08-26 2003-11-01
Storlom Gavia arctica A   1 H H 360 2017-08-26 2004-12-29
Svartnäbbad islom Gavia immer* A   1 1 4 2017-08-26 2003-11-01

Vitnäbbad islom Gavia adamsii*

A     0 3 2017-08-26 2003-11-01

 

 

Doppingfåglar Podicipediformes

 

Doppingar Podicipedidae

K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Smådopping Tachybaptus ruficollis* A     10h,33 54h,R <5 2017-08-26 2003-11-01
Skäggdopping Podiceps cristatus A     H H 750 2017-08-26 2003-11-01
Gråhakedopping Podiceps grisegena* A     4h,26 46h,R <5 2017-08-26 2003-11-01
Svarthakedopping Podiceps auritus* A   1 H H 20 2017-08-26 2003-11-01
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis* A EN   2 4h,4 2017-11-28 2003-11-01

 

 

Stormfåglar Procellariiformes

 

Liror Procellaridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Stormfågel Fulmarus glacialis* A     0 1 2017-08-26 2003-11-01

 

Stormsvalor Hydrobatidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa* B   1 1 0 2017-08-26 2003-11-01

 

 

Pelikanfåglar Pelecaniformes

 

Sulor Sulidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Havssula Morus bassanus A     1 0 2017-08-26 2003-11-01

 

Skarvar Phalacrocoracidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Storskarv Phalacrocorax carbo A     R H 405 2017-08-26 2012-09-08
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis*   EN   0 0 2017-08-26 2003-11-01

 

Pelikaner Pelecanidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Rosaryggad pelikan Pelecanus rufescens* E     0 1 2017-08-26 2003-11-01

 

 

Storkfåglar Ciconiiformes

 

Hägrar Ardeidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Rördrom Botaurus stellaris* A NT 1 H H 50 2017-08-26 2010-01-02
Dvärgrördrom Ixobrychus minutus* A   1 1 1 2017-08-26 2003-11-01
Silkeshäger Egretta garzetta* A   1 2 1 2017-08-26 2003-11-01
Ägretthäger Ardea alba* A   1 1 61 2017-08-26 2003-11-01
Gråhäger Ardea cinerea A     H H 150    
Purpurhäger Ardea purpurea* A   1 0 3 2017-08-26 2003-11-01

 

Storkar Ciconiidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Svart stork Ciconia nigra* A RE 1 3 19 2017-08-26 2003-11-01
Vit stork Ciconia ciconia* A CR 1 12 75 2017-08-26 2003-11-01

 

Ibisar Threskiornithidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Bronsibis Plegadis falcinellus* A   1 0 1-2 2017-08-26 2013-10-06
Skedstork Platalea leucorodia* A   1 0 1 2017-08-26 2003-11-01

 

 

Flamingor Phoenicopteriformes

 

Flamingor Phoenicopteridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Större flamingo Phoenicopterus roseus     1 0 0 2017-08-26 2010-01-02
Chileflamingo Phoenicopterus chilensis* E     1 0 2017-08-26

2010-01-02

 

 

Hökartade rovfåglar Accipitriformes

 

Hökfåglar Accipitridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Bivråk Pernis apivorus* A NT 1 H H 500 2017-08-26 2003-11-01
Brun glada Milvus migrans* A EN 1 7 7h,R 2017-08-26 2014-09-06
Röd glada Milvus milvus* A   1 H R 2017-08-26 2017-08-10
Havsörn Haliaeetus albicilla* A NT 1 R H 20 2017-08-26 2011-11-13
Ormörn Circaetus gallicus     1 0 0 2017-08-26 2003-11-01
Brun kärrhök Circus aeruginosus* A   1 H H 60   2017-09-23
Blå kärrhök Circus cyaneus* A NT 1 R R 2017-08-26 2003-11-01
Stäpphök Circus macrourus* A   1 2 62 2017-08-26 2003-11-01
Ängshök Circus pygargus* A EN 1 1h,9 22h,R 2017-11-28 2003-11-01
Duvhök Accipiter gentilis A NT   H H 300 2017-08-27 2003-11-01
Sparvhök Accipiter nisus A     H H 650 2017-08-27 2003-11-01
Ormvråk Buteo buteo A     H H 1 300    
Örnvråk Buteo rufinus*     1 0 0 2017-08-27 2003-11-01
Fjällvråk Buteo lagopus* A NT   R 3h,R 2017-09-08 2011-11-25
Större skrikörn Clanga clanga* A   1 1 7 2017-08-27 2003-11-01
Mindre skrikörn Clanga pomarina* A   1 0 3 2017-08-27 2003-11-01
Dvärgörn Hieraaetus pennata     1 0 0 2017-09-01 2003-11-01
Kungsörn Aquila chrysaetos* A NT 1 R R 2017-08-27 2003-11-01
Stäppörn Aquila nipalensis* A     0 1 2017-08-27 2012-09-09

 

Fiskgjusar Pandionidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Fiskgjuse Pandion haliaetus* A   1 H H

230

2017-08-27

2017-08-10

 

 

Falkartade rovfåglar Falconiformes

 

Falkar Falconidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Rödfalk Falco naumanni* A   1 1 1 2017-08-27 2003-11-01
Tornfalk Falco tinnunculus A     H H 150    
Aftonfalk Falco vespertinus* A     13 58 2017-08-27 2003-11-01
Stenfalk Falco columbarius* A   1 H?,R 5h,R 2017-09-01 2017-08-06
Lärkfalk Falco subbuteo A     H H 120    
Jaktfalk Falco rusticolus* A VU 1 ≥8 32 2017-11-28 2003-11-01
Pilgrimsfalk Falco peregrinus* A NT 1 H 1h,R 2017-08-27 2011-11-06

 

 

Tran- och rallfåglar Gruiformes

 

Rallar Rallidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Vattenrall Rallus aquaticus A     H H 400    
Småfläckig sumphöna Porzana porzana* A VU 1 H H 10 2017-08-27 2003-11-01
Mindre sumphöna Porzana parva* A   1 5 15 2017-08-27 2003-11-01
Dvärgsumphöna Porzana pusilla*     1 0 0 2017-08-27 2003-11-01
Kornknarr Crex crex A NT 1 H H 10 2017-08-27 2006-12-28
Rörhöna Gallinula chloropus A     H H 70    
Sothöna Fulica atra A     H H 2 000    

 

Tranor Gruidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Prärietrana Grus canadensis* A     0 1 2017-08-27 2015-11-12
Trana Grus grus* A   1 H H 1 200 2017-08-27 2017-08-04
Jungfrutrana Grus virgo* A     0 3 2017-08-27 2003-11-01

 

Trappar Otididae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Småtrapp Tetrax tetrax* A   1 0 1 2017-08-27 2008-12-24

 

 

Vadarfåglar Charadriiformes

 

Strandskator Haematopodidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Strandskata Haematopus ostralegus* A     R H 10    

 

Skärfläckor Recurvirostridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Styltlöpare Himantopus himantopus* A   1 0 3 2017-08-27 2003-11-01
Skärfläcka Recurvirostra avosetta* A   1 1 5 2017-08-27 2003-11-01

 

Tjockfotar Burhinidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tjockfot Burhinus oedicnemus* A   1 0 1 2017-08-27 2003-11-01

 

Vadarsvalor Glareolidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni* A     0 4 2017-11-28 2003-11-01

 

Pipare Charadriidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Mindre strandpipare Charadrius dubius A     H H 50    
Större strandpipare Charadrius hiaticula* A     R R    
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus* A RE   0 2 2017-08-27 2003-11-01
Mongolpipare Charadrius mongolus* A     0 1 2017-08-27 2003-11-01
Fjällpipare Charadrius morinellus* A   1 6 R 2017-08-27 2013-11-24
Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica* A     0 1 2017-08-27 2003-11-01
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva* A     0 1 2017-08-27 2003-11-01
Ljungpipare Pluvialis apricaria* A   1 H H 150 2017-08-27 2017-07-20
Kustpipare Pluvialis squatarola A     R R    
Sumpvipa Vanellus leucurus* A     0 1 2017-08-27 2003-11-01
Tofsvipa Vanellus vanellus A     H H 2 400    

 

Snäppor Scolopacidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Kustsnäppa Calidris canutus* A     R R 2017-08-27 2013-12-29
Brushane Calidris pugnax* A VU 1 4h,R 26h,R 0 2017-09-01 2011-12-11
Myrsnäppa Calidris falcinellus* A     4 R 2017-08-27 2013-11-24
Sandlöpare Calidris alba* A     3 84 2017-08-27 2013-11-24
Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis* A     0 1 2017-08-27 2003-11-01
Småsnäppa Calidris minuta* A   1 R R 2017-08-27 2014-06-06
Mosnäppa Calidris temminckii* A     R R 2017-08-27 2014-06-06
Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis* A     0 3 2017-08-27 2003-11-01
Tuvsnäppa Calidris melanotos* A     0 8 2017-08-27 2003-11-01
Spovsnäppa Calidris ferruginea* A     R R 2017-08-27 2014-06-06
Skärsnäppa Calidris maritima* A     0 5 2017-08-27 2003-11-01
Kärrsnäppa Calidris alpina* A CR   H?,R R 2017-08-27 2003-11-01
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus* A     R R 2017-08-27 2003-11-01
Enkelbeckasin Gallinago gallinago* A     H H 4 000    

Dubbelbeckasin Gallinago media*

A NT 1 R R 2017-08-27 2003-11-01
Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus* A     0 1 2017-08-27 2014-08-30
Morkulla Scolopax rusticola* A     H H 6 000    
Rödspov Limosa limosa* A CR   10h,R 2h,R 2017-08-27 2003-11-01
Myrspov Limosa lapponica* A VU 1 R R 2017-08-27 2003-11-01
Småspov Numenius phaeopus* A     R R    
Storspov Numenius arquata* A NT H H 130 2017-08-27 2014-06-07
Tereksnäppa Xenus cinereus* A   1 0 1 2017-08-27 2003-11-01
Drillsnäppa Actitis hypoleucos* A     H H 700 2017-08-27 2003-11-01
Skogssnäppa Tringa ochropus A     H H 1 300    
Svartsnäppa Tringa erythropus* A     R R    
Gluttsnäppa Tringa nebularia* A     H H 7    
Mindre gulbena Tringa flavipes* A     0 2 2017-08-27 2003-11-01
Dammsnäppa Tringa stagnatilis* A     0 30 2017-08-27 2003-11-01
Grönbena Tringa glareola* A   1 H H 400 2017-08-27 2017-07-18
Rödbena Tringa totanus A     2h,R H 10 2017-08-27 2005-01-02
Roskarl Arenaria interpres* A VU   R R 2017-09-01 2011-12-11
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus* A   1 14 R 2017-08-27 2013-10-20
Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius* A     0 1 2017-08-27 2003-11-01

 

Labbar Stercoraridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus* A     ≥5 8 2017-09-01 2003-11-01
Kustlabb Stercorarius parasiticus* A NT   6 73 2017-08-27 2003-11-01
Fjällabb Stercorarius longicaudus* A     2 6 2017-08-27 2003-11-01
Storlabb Stercorarius skua* A     0 1 2017-08-27 2003-11-01

 

Måsar Laridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus A         10    
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus A     H H 2 200    
Långnäbbad mås Chroicocephalus genei*     1 0 0 2017-09-01 2003-11-01
Svarthuvad mås Ichtyaetus melanocephalus* A   1 0 3 2017-09-01 2003-11-01
Präriemås Leucophaeus pipixcan* A     0 1 2017-09-01 2003-11-01
Fiskmås Larus canus A     H H 2 500    
Silltrut Larus fuscus* A NT   1h,R R 2017-09-01 2003-11-01
Gråtrut Larus argentatus* A VU   H H 500 2017-09-01 2013-12-15
Kaspisk trut Larus cachinnans* A     0 5 2017-11-28 2003-11-01
Medelhavstrut Larus michahellis*       0 0 2017-09-01 2005-01-02
Vitvingad trut Larus glaucoides* A     0 1 2017-09-01 2003-11-01
Vittrut Larus hyperboreus* A     0 25 2017-09-01 2009-12-20
Havstrut Larus marinus A     R H 7    
Rosenmås Rhodostethia rosea* A     0 1 2017-09-01 2003-11-01
Tretåig mås Rissa tridactyla* A EN   4 19 2017-09-01 2003-11-01

 

Tärnor Sternidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Småtärna Sternula albifrons* A VU 1 1 13 2017-09-01 2003-11-01
Skräntärna Hydroprogne caspia A NT 1 R R 2017-09-01 2011-12-27
Svarttärna Chlidonias niger A VU 1 H H 50 2017-09-01 2011-12-27
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus* A     0 12 2017-09-01 2003-11-01
Skäggtärna Chlidonias hybrida* A   1 0 1 2017-09-01 2003-11-01
Silvertärna Sterna paradisaea* A   1 R R 2017-09-01 2017-07-16
Fisktärna Sterna hirundo* A   1 H H 1 000 2017-09-01 2017-07-16
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis* A VU 1 0 6 2017-09-01 2003-11-01

 

Alkor Alcidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Sillgrissla Uria aalge* A     0 2 2017-09-01 2003-11-01
Tordmule Alca torda* A     0 1 2017-09-01 2005-01-06
Tobisgrissla Cepphus grylle* A NT   0 2 2017-09-01 2003-11-01
Alkekung Alle alle* A     1 1 2017-09-01 2003-11-01

 

 

Duvfåglar Columbiformes

 

Duvor Columbidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tamduva Columba livia (domest.) C     H H ?    
Skogsduva Columba oenas A     H H 350    
Ringduva Columba palumbus A     H H 47 000    
Turkduva Streptopelia decaocto* A     H H 30    
Turturduva Streptopelia turtur* A     7 52 2017-09-01 2013-10-20
Större turturduva Streptopelia orientalis*       0 0 2017-09-01 2003-11-01

 

 

Gökfåglar Cuculiformes

 

Gökar Cuculidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gök Cuculus canorus A     H H 1 900    

 

 

Ugglor Strigiformes

Tornugglor Tytonidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tornuggla Tyto alba*   CR   0 0 2017-09-01 2003-11-01

 

Ugglor Strigidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Dvärguv Otus scops* A     2 0 2017-09-01 2003-11-01
Berguv Bubo bubo* A VU 1 H H 20 2017-09-01 2003-11-01
Fjälluggla Bubo scandiacus* A CR 1 R 26 2017-09-01 2003-11-01
Hökuggla Surnia ulula* A   1 R 76h,R 2017-09-01 2017-07-14
Sparvuggla Glaucidium passerinum* A   1 H H 1 100 2017-09-01 2017-07-14
Kattuggla Strix aluco A     H H 1 100    
Slaguggla Strix uralensis* A   1 H H 60 2017-09-01 2017-07-14
Lappuggla Strix nebulosa* A NT 1 6 H 25 2017-09-01 2013-11-25
Hornuggla Asio otus A     H H 450    
Jorduggla Asio flammeus* A   1 1h,R 8h,R 2017-09-01 2013-11-25
Pärluggla Aegolius funereus A   1 H H 200 2017-09-01 2003-11-01

 

 

Skärrfåglar Caprimulgiformes

 

Nattskärror Caprimulgidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Nattskärra Caprimulgus europaeus* A   1 H H 500 2017-09-01 2016-12-03

 

 

Seglarfåglar Apodiformes

 

Seglare Apodidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tornseglare Apus apus* A VU   H H 70 000 2017-09-02 2003-11-01
Alpseglare Apus melba* A     0 2 2017-09-16 2003-11-01

 

 

Blåkråkartade fåglar Coraciiformes

 

Kungsfiskare Alcedinidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Kungsfiskare Alcedo atthis* A VU 1 30h, R H 5 2017-09-02 2005-01-06

 

Biätare Meropidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Biätare Merops apiaster* A     0 8 2017-09-02 2003-11-01

 

Blåkråkor Coraciidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Blåkråka Coracias garrulus* A RE 1 H 4 2017-09-02 2003-11-01

 

Härfåglar Upupidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Härfågel Upupa epops* A RE   29 1h, 85 2017-09-16 2003-11-01

 

 

Hackspettartade fåglar Piciformes

 

Hackspettar Picidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Göktyta Jynx torquilla* A     H H 3 400    
Gråspett Picus canus* A   1 20+ H 30 2017-09-02 2016-12-03
Gröngöling Picus viridis* A NT   H H 3 200 2017-09-02 2016-08-12
Spillkråka Dryocopus martius* A NT 1 H H 1 200 2017-09-02 2016-08-12
Större hackspett Dendrocopos major A     H H 11 000    
Mellanspett Dendrocopos medius*   RE 1 0 0 2017-09-02 2003-11-01
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos* A CR 1 H? 57h,t 2017-09-02 2003-11-01
Mindre hackspett Dendrocopos minor* A NT   H H 250 2017-09-02 2016-08-10
Tretåig hackspett Picoides tridactylus* A NT 1 H H 200 2017-09-02 2013-11-25

 

 

Tättingar Passeriformes

 

Lärkor Alaudidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Korttålärka Calandrella brachydactyla* A   1 0 2 2017-09-02 2003-11-01
Tofslärka Galerida cristata* A RE   1 4 2017-09-02 2003-11-01
Trädlärka Lullula arborea A   1 H H 500 2017-09-02 2003-11-01
Sånglärka Alauda arvensis* A NT   H H 13 000 2017-09-08 2003-11-01
Berglärka Eremophila alpestris* A VU   22 56 2017-09-02 2005-01-19

 

Svalor Hirundinidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Backsvala Riparia riparia A NT   H H 400 2017-09-02 2005-01-19
Ladusvala Hirundo rustica A     H H 6 000    
Hussvala Delichon urbicum* A VU   H H 3 000 2017-09-02 2016-07-18

 

Ärlor Motacillidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Större piplärka Anthus richardi* A     0 16 2017-09-02 2003-11-01
Fältpiplärka Anthus campestris* A EN 1 0 2 2017-09-02 2003-11-01
Trädpiplärka Anthus trivialis A     H H 125 000 2017-09-02 2005-01-19
Ängspiplärka Anthus pratensis A NT   H H 3 000 2017-09-02 2003-11-01
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus* A VU 1 R R 2017-09-02 2003-11-01
Skärpiplärka Anthus petrosus A     2 R 2017-09-02 2009-12-20
Gulärla Motacilla flava* A     H H 500 2017-09-02 2011-12-30
Citronärla Motacilla citreola* A     0 13 2017-11-28 2009-12-20
Forsärla Motacilla cinerea* A     6 H 170    
Sädesärla Motacilla alba A     H H 15 000    

 

Bulbyler Pycnonotidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Vitkindad bulbyl Pycnonotus leucotis E     0 1 2017-09-02 2013-10-11

 

Sidensvansar Bombycillidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Sidensvans Bombycilla garrulus A     R R    

 

Strömstarar Cinclidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Strömstare Cinclus cinclus A       H 15    

 

Gärdsmygar Troglodytidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes A     H H 12 000    

 

Järnsparvar Prunellidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Järnsparv Prunella modularis A     H H 21 000    
Sibirisk järnsparv Prunella montanella A     0 1   2017-11-28 2017-09-02

 

Trastar Turdidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Rödhake Erithacus rubecula* A     H H 140 000    
Näktergal Luscinia luscinia A     H H 1 200    
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos* A     0 1 2017-09-03 2003-11-01

Blåhake Luscinia svecica

A   1 R R 2017-09-03 2003-11-01
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros* A NT   3h,14 H 10 2017-09-03 2014-09-06
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus A     H H 6 500    
Buskskvätta Saxicola rubetra* A NT   H H 12 000 2017-09-03 2016-07-17
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola* A EN   0 3 2017-09-03 2003-11-01
Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus*       0 0 2017-09-03 2014-08-27
Stenskvätta Oenanthe oenanthe A     H H 1 500    
Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka* A     1 0 2017-09-03 2003-11-01
Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica* A     0 1 2017-09-03 2003-11-01
Ringtrast Turdus torquatus* A     R R    
Koltrast Turdus merula A     H H 75 000    
Björktrast Turdus pilaris A     H H 15 000 2017-09-03 2005-01-23
Taltrast Turdus philomelos A     H H 60 000    
Rödvingetrast Turdus iliacus A     H H 25 000    
Dubbeltrast Turdus viscivorus A     H H 9 400    
Vandringstrast Turdus migratorius       0 0 2017-09-03 2007-12-26

 

Sångare Sylviidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gräshoppsångare Locustella naevia* A     H H 700 2017-09-03 2013-11-25
Flodsångare Locustella fluviatilis* A NT   21 H 10 2017-09-03 2012-12-30
Vassångare Locustella luscinioides* A NT   3 45 2017-09-03 2003-11-01
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus A     H H 6 000 2017-09-03 2003-11-01
Busksångare Acrocephalus dumetorum* A NT   2 1h,158 2017-09-03 2003-11-01
Kärrsångare Acrocephalus palustris A     26 H 100 2017-09-03 2003-11-01
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus A     H H 10 000 2017-09-03 2003-11-01
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus A NT   12 H 15 2017-09-03 2003-11-01
Härmsångare Hippolais icterina A     H H 1 300    
Mästersångare Sylvia hortensis       0 0 2017-09-03 2003-11-01
Höksångare Sylvia nisoria* A VU 1 0 17 2017-09-03 2003-11-01
Ärtsångare Sylvia curruca A     H H 12 000    
Törnsångare Sylvia communis A     H H 14 000    
Trädgårdssångare Sylvia borin A     H H 50 000    
Svarthätta Sylvia atricapilla A     H H 52 000    
Lundsångare Phylloscopus trochiloides* A NT   3 46 2017-09-03 2003-11-01
Nordsångare Phylloscopus borealis*   EN   0 0 2017-09-03 2003-11-01
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus* A     0 1 2017-09-03 2003-11-01
Tajgasångare Phylloscopus inornatus* A     0 14 2017-09-03 2003-11-01
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix A     H H 12 000    
Gransångare Phylloscopus collybita A         50    
Lövsångare Phylloscopus trochilus A     H H 260 000    
Kungsfågel Regulus regulus* A VU   H H 120 000 2017-09-03 2016-07-17
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla* A VU   0 3 2017-09-03 2003-11-01

 

Flugsnappare Muscicapidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Grå flugsnappare Muscicapa striata A     H H 30 000    
Mindre flugsnappare Ficedula parva A   1 H H 60 2017-09-03 2012-12-30
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis* A   1 1 1 2017-09-03 2007-12-26
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca A     H H 40 000    

 

Timalior Timaliidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Skäggmes Panurus biarmicus* A     2 H 65 2017-09-03 2014-09-11

 

Stjärtmesar Aegithalidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Stjärtmes Aegithalos caudatus A     H H 2 500 2017-09-03 2003-11-01

 

Mesar Paridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Azurmes Cyanistes cyanus*       0 0 2017-09-03 2003-11-01
Blåmes Cyanistes caeruleus A     H H 35 000 2017-09-03 2003-11-01
Talgoxe Parus major A     H H 120 000    
Tofsmes Lophophanes cristatus A     H H 23 000    
Svartmes Periparus ater A     H H 13 000    
Talltita Poecile montanus A     H H 10 000    
Entita Poecile palustris A     H H 1 600    
Lappmes Poecile cinctus* A VU   3 5 2017-09-03 2003-11-01

 

Nötväckor Sittidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Nötväcka Sitta europaea A     H H 6 000    

 

Trädkrypare Certhiidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Trädkrypare Certhia familiaris A     H H 45 000    

 

Pungmesar Remizidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Pungmes Remiz pendulinus* A EN   0 84h, 44 2017-09-03 2011-11-25

 

Gyllingar Oriolidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Sommargylling Oriolus oriolus* A VU   25 99 2017-09-03 2011-11-26

 

Törnskator Laniidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Turkestantörnskata Lanius phoenicuroides*       0 0 2017-09-03 2014-07-14
Isabellatörnskata Lanius isabellinus*       0 0 2017-09-03 2013-10-17
Törnskata Lanius collurio* A   1 H H 2 400 2017-09-03 2016-08-14
Svartpannad törnskata Lanius minor* A   1 0 1 2017-09-03 2003-11-01
Varfågel Lanius excubitor A         3    

 

Kråkor Corvidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Nötskrika Garrulus glandarius A     H H 12 000    
Lavskrika Perisoreus infaustus A     ≥8 12 2017-09-03 2003-11-01
Skata Pica pica A     H H 9 000    
Nötkråka Nucifraga caryocatactes A NT   H H 600 2017-09-03 2012-11-18
Kaja Corvus monedula A     H H 9 500    
Råka Corvus frugilegus A       R    
Kråka Corvus corone A     H H 7 500    
Korp Corvus corax A       H 800    

 

Starar Sturnidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Stare Sturnus vulgaris* A VU   H H 20 000 2017-09-03 2016-07-16
Rosenstare Pastor roseus* A     0 3 2017-09-03 2003-11-01

 

Sparvar Passeridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gråsparv Passer domesticus A     H H 15 000    
Pilfink Passer montanus A     H H 15 000    

 

Finkar Fringillidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Bofink Fringilla coelebs A     H H 330 000    
Bergfink Fringilla montifringilla A     H H 7 000 2017-09-03 2003-11-01
Gulhämpling Serinus serinus* A VU   0 2 2017-09-03 2003-11-01
Grönfink Chloris chloris A     H H 30 000    
Steglits Carduelis carduelis A       H 600    
Grönsiska Spinus spinus A     H H 30 000    
Hämpling Linaria cannabina A     H H 1 000 2017-09-03 2012-01-05
Vinterhämpling Linaria flavirostris A VU   R R 2017-09-03 2011-11-27
Gråsiska Acanthis flammea A     R R 20    
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera* A     14 R 2017-09-03 2013-10-20
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra A     H H 5 500    
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus A     H H 1 100    
Rosenfink Carpodacus erythrinus* A VU   H H 400 2017-09-03 2012-02-07
Tallbit Pinicola enucleator A     R R 2017-09-03 2012-10-13
Domherre Pyrrhula pyrrhula A     H H 7 500    
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes A     H H 250    

 

Fältsparvar Emberizidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2016

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Lappsparv Calcarius lapponicus* A VU   R R 2017-09-03 2014-09-02
Snösparv Plectrophenax nivalis* A     R R 2017-09-03 2016-07-15
Gulsparv Emberiza citrinella* A VU   H H 45 000 2017-09-03 2016-07-14
Ortolansparv Emberiza hortulana* A VU 1 H H 150 2017-09-03 2012-02-12
Videsparv Emberiza rustica* A VU   4 R? 2017-09-03 2012-04-01
Dvärgsparv Emberiza pusilla* A VU 1 1 1 2017-09-03 2003-11-01
Sävsparv Emberiza schoeniclus* A VU   H H 4 500 2017-09-03 2016-07-14
Kornsparv Emberiza calandra* A EN   1 5 2017-09-03 2003-11-01