Systematisk artlista

 

Artlistan följer IOC World Bird List, version 9.2.

 

Tips: känner Du Dig inte hemma med den systematiska ordningsföljden; använd Din webbläsares sökfunktion, i t.ex. Microsoft® Internet Explorer: Ctrl+F

 

I tabellen nedan lämnas kort information om artens status i Västmanland, dels äldre förhållanden, motsvarande tiden före 1976, dels nuvarande förhållanden, motsvarande perioden 1976-2018. De senaste uppdateringarna markeras med rött.

 

Arter där samtliga fynd i rapportkommitténs arkiv, dvs. inklusive fynd före 2002, är tillgängliga i artportalen.se  och där fynden dessutom är kvalitetssäkrade markeras med en asterisk (*) efter artnamnet.

 

H  

häckar regelbundet

H?  

häckar troligen regelbundet

3h  

har konstaterats häcka vid 3 tillfällen

R  

regelbundet uppträdande, men har inte konstaterats häcka

8  

har påträffats vid 8 tillfällen

+  

har påträffats vid minst 10 tillfällen

t  

tillfälligt uppträdande, men antalet fynd är inte känt

 

Förklaring till följande kolumner:

 

Kategori avser en bedömning om olika arters spontanitet enligt följande:

 

A Spontant uppträdande arter som iakttagits minst en gång fr.o.m. 1950
B Spontant uppträdande arter som endast iakttagits mellan åren 1800 och 1949
C Inplanterade eller förrymda arter som etablerat en (av människan) oberoende, frihäckande population. Hit räknas även arter som med säkerhet - eller med största sannolikhet - härrör från en sådan population
D Arter som kan vara spontant uppträdande, men där det bedöms som troligast att de rymt ur fångenskap
E Arter som med säkerhet, eller nära nog säkert, är rymlingar

 

R 15 avser kategori i den svenska rödlistan (2015) enligt följande:

 

RE Nationellt utdöd (Regionally extinct)
CR Akut hotad (Critically endangered)
EN Starkt hotad (Endangered)
VU Sårbar (Vulnerable)
NT Nära hotad (Near Threatened)

 

F anger om arten är upptagen i Bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.

 

Numerär anger en aktuell uppskattning av det häckande beståndet i landskapet, uttryckt i par.

 

 

Hönsfåglar Galliformes

 

Tofsvaktlar Odontophoridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Vitstrupig vaktel Colinus virginianus* E     0 1 2019-07-15 2013-10-11

 

Fasanfåglar Phasianidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Järpe Tetrastes bonasia* A   1 H H 2 000 2019-07-15 2017-12-25
Tjäder Tetrao urogallus* A   1 H H 1 800 2019-08-05 2017-12-25
Orre Lyrurus tetrix* A   1 H H 6 000 2019-07-15 2017-12-25
Fjällripa Lagopus muta* B     1 0

2019-07-15

2003-11-01
Dalripa Lagopus lagopus A     H? 3 2019-07-15 2013-11-24
Berghöna Alectoris chukar* E     0 2 2019-07-15 2003-11-01
Rapphöna Perdix perdix* A NT   H H 70 2019-08-05 2003-11-01
Vaktel Coturnix coturnix* A NT   H? H 10 2019-07-15 2009-12-26
Fasan Phasianus colchicus C     H H 1 600 2019-07-15 2019-01-19
Diamantfasan Chrysolophus amherstiae* E     0 1 2019-07-15 2014-08-31

 

  

Andfåglar Anseriformes

 

Änder, gäss och svanar Anatidae

K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Prutgås Branta bernicla*

A     R R 2019-07-14 2013-11-25

Rödhalsad gås Branta ruficollis*

D   1 2 0 2019-07-14 2003-11-01

Kanadagås Branta canadensis

C     H H 700 2019-07-30 2018-08-04

Vitkindad gås Branta leucopsis*

A   1 10 H 5 2019-07-30 2017-12-26
Dvärgkanadagås Branta hutchinsii* E     0 4 2019-07-14 2014-09-10

Stripgås Anser indicus*

E     2 40 2019-07-14 2004-12-27
Kejsargås Anser canagicus* E     0 1 2019-07-14 2006-12-27

Snögås Anser caerulescens*

E     t 7h,t 2019-07-14 2004-12-27

Grågås Anser anser

A     H?,R H 1 000 2019-07-14 2004-12-27

Tajgasädgås Anser fabalis*

A NT   R R 2019-07-14 2003-11-01

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus*

A     4 R 2019-09-17 2004-12-27
Tundrasädgås Anser serrirostris* A     0 R 2019-07-14 2003-11-01

Bläsgås Anser albifrons*

A     R R 2019-09-17 2004-12-27

Fjällgås Anser erythropus*

A CR 1 3 97 2019-07-14 2003-11-01

Svart svan Cygnus atratus*

E     0 5-6 2019-07-14 2004-12-27

Knölsvan Cygnus olor*

A     H H 20 2019-08-05 2018-10-14

Mindre sångsvan Cygnus columbianus*

A   1 R R 2019-08-28 2018-01-01

Sångsvan Cygnus cygnus*

A   1 H H 120 2019-08-05 2018-01-01
Nilgås Alopochen aegyptiaca* E     0 1 2019-07-14 2018-08-09

Gravand Tadorna tadorna*

A     16 R 2019-07-14 2014-06-03

Rostand Tadorna ferruginea*

D   1 1 8 2019-07-14 2003-11-01

Brudand Aix sponsa*

E     0 2 2019-07-14 2003-11-01

Mandarinand Aix galericulata*

E     2 46 2019-07-14 2004-12-27

Gulkindad kricka Sibirionetta formosa*

D     0 2 2019-07-14 2003-11-01

Årta Spatula querquedula*

A VU   H H 20 2019-08-05 2003-11-01

Skedand Spatula clypeata

A     H H 60 2019-08-05 2003-11-01

Snatterand Mareca strepera

A     R H 10 2019-08-05 2003-11-01

Bläsand Mareca penelope

A     H H 50 2019-07-14 2003-11-01

Amerikansk bläsand Mareca americana*

A     0 3 2019-07-14 2003-11-01

Gräsand Anas platyrhynchos

A     H H 2 500 2019-07-15 2003-11-01
Svartand Anas rubripes* A     0 1 2019-07-14 2015-11-12

Stjärtand Anas acuta*

A VU   H?,R H?,R <5 2019-08-05 2003-11-01

Kricka Anas crecca

A     H H 900 2019-08-05 2003-11-01

Amerikansk kricka Anas carolinensis*

A     0 20 2019-07-14 2003-11-01

Rödhuvad dykand Netta rufina*

A     0 2 2019-07-15 2003-11-01

Brunand Aythya ferina*

A VU   H H 10 2019-08-05 2003-11-01

Vitögd dykand Aythya nyroca*

A   1 1 4 2019-07-15 2003-11-01

Ringand Aythya collaris*

A     0 2 2019-07-15 2003-11-01

Vigg Aythya fuligula*

A     H H 100 2019-08-05 2018-09-24

Bergand Aythya marila*

A VU   ≥88 R 2019-07-15 2003-11-01
Mindre bergand Aythya affinis* A     0 1 2019-07-15 2005-12-30

Alförrädare Polysticta stelleri*

      0 0 2019-07-15 2003-11-01

Ejder Somateria mollissima*

A VU   8 R 2019-07-15 2011-11-13
Vitnackad svärta Melanitta perspicillata* A     0 2 2019-08-17 2011-10-30

Svärta Melanitta fusca*

A NT   R R 2019-07-18 2003-11-01

Sjöorre Melanitta nigra*

A     1h,R R 2019-07-15 2018-03-27
Amerikansk sjöorre Melanitta americana*       0 0 2019-07-15 2013-10-11

Alfågel Clangula hyemalis*

A EN   57 R 2019-07-18 2004-12-27

Buffelhuvud Bucephala albeola*

      0 0 2019-07-15 2003-11-01

Knipa Bucephala clangula

A     H H 1 500 2019-07-15 2019-01-16

Kamskrake Lophodytes cucullatus*

D     0 2 2019-07-15 2004-12-27

Salskrake Mergellus albellus*

A   1 R R 2019-07-15 2003-11-01

Storskrake Mergus merganser

A     H H 250 2019-08-05 2018-05-19

Småskrake Mergus serrator*

A     H H 70 2019-07-15 2018-03-04

Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis*

D     0 2 2019-07-15 2003-11-01

 

 

Skärrfåglar Caprimulgiformes

 

Nattskärror Caprimulgidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Nattskärra Caprimulgus europaeus* A   1 H H 500 2019-07-22 2016-12-03

 

 

Seglar- och kolibrifåglar Apodiformes

 

Seglare Apodidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Alpseglare Tachymarptis melba* A     0 2 2019-07-22 2003-11-01
Tornseglare Apus apus* A VU   H H 70 000 2019-07-22 2003-11-01

 

 

Trappfåglar Otidiformes

 

Trappar Otididae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Småtrapp Tetrax tetrax* A   1 0 1 2019-07-16 2008-12-24

 

 

Gökfåglar Cuculiformes

 

Gökar Cuculidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gök Cuculus canorus* A     H H 1 900 2019-07-20 2018-05-26

 

 

Duvfåglar Columbiformes

 

Duvor Columbidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tamduva Columba livia (domest.)* C     H H 2 500 2019-07-20 2018-07-21
Skogsduva Columba oenas* A     H H 350 2019-07-20 2018-07-21
Ringduva Columba palumbus* A     H H 47 000 2019-07-20 2018-07-21
Turturduva Streptopelia turtur* A     7 53 2019-07-20 2013-10-20
Större turturduva Streptopelia orientalis*       0 0 2019-07-20 2003-11-01
Turkduva Streptopelia decaocto* A     H H 50 2019-07-20 2018-03-29

 

 

Tran- och rallfåglar Gruiformes

 

Rallar Rallidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Vattenrall Rallus aquaticus* A     H H 300 2019-08-05 2018-04-21
Kornknarr Crex crex* A NT 1 H H 10 2019-07-16 2006-12-28
Mindre sumphöna Porzana parva* A   1 5 15 2019-07-16 2003-11-01
Dvärgsumphöna Porzana pusilla*     1 0 0 2019-07-16 2003-11-01
Småfläckig sumphöna Porzana porzana* A VU 1 H H 10 2019-07-16 2003-11-01
Rörhöna Gallinula chloropus* A     H H 70 2019-07-16 2018-08-26
Sothöna Fulica atra* A     H H 2 000 2019-07-16 2019-02-01

 

Tranor Gruidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Prärietrana Antigone canadensis* A     0 1 2019-08-14 2015-11-12
Jungfrutrana Grus virgo* A     0 3 2019-07-16 2003-11-01
Trana Grus grus* A   1 H H 1 200 2019-07-16 2017-08-04

 

 

Doppingfåglar Podicipediformes

 

Doppingar Podicipedidae

K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Smådopping Tachybaptus ruficollis* A     10h,33 57h,R <5 2019-07-15 2003-11-01
Gråhakedopping Podiceps grisegena* A     4h,26 46h,R <5 2019-07-15 2003-11-01
Skäggdopping Podiceps cristatus A     H H 750 2019-07-15 2003-11-01
Svarthakedopping Podiceps auritus* A   1 H H 20 2019-07-15 2003-11-01
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis* A EN   2 6h,6 2019-07-15 2003-11-01

 

 

Flamingofåglar Phoenicopteriformes

 

Flamingor Phoenicopteridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Större flamingo Phoenicopterus roseus     1 0 0 2019-07-15 2010-01-02
Chileflamingo Phoenicopterus chilensis* E     1 0 2019-07-15

2010-01-02

 

 

Vadarfåglar Charadriiformes

 

Tjockfotar Burhinidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tjockfot Burhinus oedicnemus* A   1 0 1 2019-07-16 2003-11-01

 

Strandskator Haematopodidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Strandskata Haematopus ostralegus* A     R H 10 2019-07-16 2018-03-17

 

Skärfläckor Recurvirostridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Styltlöpare Himantopus himantopus* A   1 0 3 2019-07-16 2003-11-01
Skärfläcka Recurvirostra avosetta* A   1 1 5 2019-07-16 2003-11-01

 

Pipare Charadriidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tofsvipa Vanellus vanellus A     H H 1 500 2019-08-17 2019-02-02
Sumpvipa Vanellus leucurus* A     0 1 2019-07-18 2003-11-01
Ljungpipare Pluvialis apricaria* A   1 H H 150 2019-07-18 2017-07-20
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva* A     0 1 2019-07-18 2003-11-01
Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica* A     0 1 2019-07-18 2003-11-01
Kustpipare Pluvialis squatarola* A     R R 2019-07-18 2018-05-06
Större strandpipare Charadrius hiaticula* A     H?,R R 2019-07-18 2018-03-17
Mindre strandpipare Charadrius dubius* A     H H 50 2019-07-18 2018-08-25
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus* A RE   0 2 2019-07-18 2003-11-01
Mongolpipare Charadrius mongolus* A     0 1 2019-07-18 2003-11-01
Fjällpipare Charadrius morinellus* A   1 6 R 2019-07-18 2013-11-24

 

Snäppor Scolopacidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Småspov Numenius phaeopus* A     R R 2019-07-19 2018-03-17
Storspov Numenius arquata* A NT H H 130 2019-07-19 2014-06-07
Myrspov Limosa lapponica* A VU 1 R R 2019-08-05 2003-11-01
Rödspov Limosa limosa* A CR   10h,R 2h,R 2019-07-19 2003-11-01
Roskarl Arenaria interpres* A VU   R R 2019-07-19 2011-12-11
Kustsnäppa Calidris canutus* A     R R 2019-07-19 2013-12-29
Brushane Calidris pugnax* A VU 1 4h,R 26h,R 2019-07-19 2011-12-11
Myrsnäppa Calidris falcinellus* A     4 R 2019-07-19 2013-11-24
Spovsnäppa Calidris ferruginea* A     R R 2019-07-19 2014-06-06
Mosnäppa Calidris temminckii* A     R R 2019-08-05 2014-06-06
Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis* A     0 1 2019-07-19 2003-11-01
Sandlöpare Calidris alba* A     3 84 2019-07-19 2013-11-24
Kärrsnäppa Calidris alpina* A CR   H?,R R 2019-07-19 2003-11-01
Skärsnäppa Calidris maritima* A     0 5 2019-07-19 2003-11-01
Småsnäppa Calidris minuta* A   1 R R 2019-07-19 2014-06-06
Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis* A     0 3 2019-07-19 2003-11-01
Tuvsnäppa Calidris melanotos* A     0 8 2019-07-19 2003-11-01
Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus* A     0 1 2019-07-19 2014-08-30
Morkulla Scolopax rusticola* A     H H 13 000 2019-07-19 2018-03-18
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus* A     R R 2019-08-05 2003-11-01

Dubbelbeckasin Gallinago media*

A NT 1 H,R R 2019-07-19 2003-11-01
Enkelbeckasin Gallinago gallinago* A     H H 4 000 2019-07-19 2018-03-18
Tereksnäppa Xenus cinereus* A   1 0 1 2019-07-19 2003-11-01
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus* A   1 14 R 2019-07-19 2013-10-20
Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius* A     0 1 2019-07-19 2003-11-01
Drillsnäppa Actitis hypoleucos* A     H H 700 2019-07-19 2003-11-01
Skogssnäppa Tringa ochropus A     H H 500 2019-07-19 2019-02-03
Mindre gulbena Tringa flavipes* A     0 2 2019-07-19 2003-11-01
Rödbena Tringa totanus A     2h,R H 10 2019-07-19 2005-01-02
Dammsnäppa Tringa stagnatilis* A     0 30 2019-07-19 2003-11-01
Grönbena Tringa glareola* A   1 H H 400 2019-08-05 2017-07-18
Svartsnäppa Tringa erythropus* A     R R 2019-07-19 2018-03-23
Gluttsnäppa Tringa nebularia* A     H?,R H 10 2019-07-19 2018-03-23

 

Vadarsvalor Glareolidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni* A     0 4 2019-07-20 2003-11-01

 

Måsfåglar Laridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tretåig mås Rissa tridactyla* A EN   4 19 2019-07-20 2003-11-01
Långnäbbad mås Chroicocephalus genei*     1 0 0 2019-07-20 2003-11-01
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus A     H H 5 000 2019-07-20 2019-02-10
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus* A     H H 20 2019-07-20 2018-06-08
Rosenmås Rhodostethia rosea* A     0 1 2019-07-20 2003-11-01
Präriemås Leucophaeus pipixcan* A     0 1 2019-07-20 2003-11-01
Svarthuvad mås Ichtyaetus melanocephalus* A   1 0 3 2019-07-20 2003-11-01
Fiskmås Larus canus A     H H 2 000 2019-08-05 2019-02-17
Havstrut Larus marinus* A     R H 5 2019-07-20 2018-08-30
Vittrut Larus hyperboreus* A     0 26 2019-07-20 2009-12-20
Vitvingad trut Larus glaucoides* A     0 1 2019-07-20 2003-11-01
Gråtrut Larus argentatus* A VU   H H 500 2019-07-20 2013-12-15
Kaspisk trut Larus cachinnans* A     0 8 2019-07-20 2003-11-01
Medelhavstrut Larus michahellis*       0 0 2019-07-20 2005-01-02
Silltrut Larus fuscus* A NT   1h,R R 2019-08-05 2003-11-01
Skräntärna Hydroprogne caspia* A NT 1 R R 2019-09-01 2011-12-27
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis* A VU 1 0 6 2019-07-20 2003-11-01
Småtärna Sternula albifrons* A VU 1 1 13 2019-07-20 2003-11-01
Fisktärna Sterna hirundo* A   1 H H 1 000 2019-07-20 2017-07-16
Silvertärna Sterna paradisaea* A   1 R R 2019-07-20 2017-07-16
Skäggtärna Chlidonias hybrida* A   1 0 1 2019-07-20 2003-11-01
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus* A     0 14 2019-07-20 2003-11-01
Svarttärna Chlidonias niger* A VU 1 H H 50 2019-07-20 2011-12-27

 

Labbar Stercoraridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Storlabb Stercorarius skua* A     0 1 2019-07-20 2003-11-01
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus* A     ≥5 8 2019-07-20 2003-11-01
Kustlabb Stercorarius parasiticus* A NT   6 74 2019-07-20 2003-11-01
Fjällabb Stercorarius longicaudus* A     2 6 2019-07-20 2003-11-01

 

Alkor Alcidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Alkekung Alle alle* A     1 1 2019-07-20 2003-11-01
Sillgrissla Uria aalge* A     0 2 2019-07-20 2003-11-01
Tordmule Alca torda* A     0 1 2019-07-20 2005-01-06
Tobisgrissla Cepphus grylle* A NT   0 2 2019-07-20 2003-11-01

 

 

Lomfåglar Gaviiformes

 

Lommar Gaviidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Smålom Gavia stellata* A NT 1 H H 100 2019-07-15 2003-11-01
Storlom Gavia arctica* A   1 H H 360 2019-09-09 2004-12-29
Svartnäbbad islom Gavia immer* A   1 1 4 2019-08-17 2003-11-01

Vitnäbbad islom Gavia adamsii*

A     0 3 2019-07-15 2003-11-01

 

 

Stormfåglar Procellariiformes

 

Nordstormsvalor Hydrobatidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa* B   1 1 0 2019-07-15 2003-11-01

 

Liror Procellaridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Stormfågel Fulmarus glacialis* A     0 1 2019-07-15 2003-11-01

 

 

Storkfåglar Ciconiiformes

 

Storkar Ciconiidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Svart stork Ciconia nigra* A RE 1 3 19 2019-07-15 2003-11-01
Vit stork Ciconia ciconia* A CR 1 12 82 2019-07-15 2003-11-01

 

 

Sulfåglar Suliformes

 

Sulor Sulidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Havssula Morus bassanus A     1 0 2019-07-15 2003-11-01

 

Skarvar Phalacrocoracidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Toppskarv Phalacrocorax aristotelis*   EN   0 0 2019-07-15 2003-11-01
Storskarv Phalacrocorax carbo A     R H 640 2019-07-15 2012-09-08

 

 

Pelikanfåglar Pelecaniformes

 

Ibisar Threskiornithidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Bronsibis Plegadis falcinellus* A   1 0 1-2 2019-08-17 2013-10-06
Skedstork Platalea leucorodia* A   1 0 1 2019-07-15 2003-11-01

 

Hägrar Ardeidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Rördrom Botaurus stellaris* A NT 1 H H 50 2019-07-15 2010-01-02
Dvärgrördrom Ixobrychus minutus* A   1 1 1 2019-07-15 2003-11-01
Gråhäger Ardea cinerea A     H H 50 2019-08-05 2019-01-27
Purpurhäger Ardea purpurea* A   1 0 3 2019-07-15 2003-11-01
Ägretthäger Ardea alba* A   1 1 79 2019-07-15 2003-11-01
Silkeshäger Egretta garzetta* A   1 2 1 2019-08-14 2003-11-01

 

Pelikaner Pelecanidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Rosaryggad pelikan Pelecanus rufescens* E     0 1 2019-07-15 2003-11-01

 

 

Hökfåglar Accipitriformes

 

Fiskgjusar Pandionidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Fiskgjuse Pandion haliaetus* A   1 H H

230

2019-07-16

2017-08-10

 

Hökartade rovfåglar Accipitridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Bivråk Pernis apivorus* A NT 1 H H 400 2019-07-16 2003-11-01
Ormörn Circaetus gallicus     1 0 0 2019-07-16 2003-11-01
Mindre skrikörn Clanga pomarina* A   1 0 3 2019-07-16 2003-11-01
Större skrikörn Clanga clanga* A   1 1 7 2019-07-16 2003-11-01
Dvärgörn Hieraaetus pennatus     1 0 0 2019-07-16 2003-11-01
Stäppörn Aquila nipalensis* A     0 1 2019-08-17 2012-09-09
Kungsörn Aquila chrysaetos* A NT 1 R R 2019-07-16 2003-11-01
Sparvhök Accipiter nisus A     H H 600 2019-07-16 2003-11-01
Duvhök Accipiter gentilis* A NT   H H 300 2019-07-16 2003-11-01
Brun kärrhök Circus aeruginosus* A   1 H H 60 2019-07-16 2017-09-23
Blå kärrhök Circus cyaneus* A NT 1 R R 2019-07-16 2003-11-01
Stäpphök Circus macrourus* A   1 2 87 2019-07-16 2003-11-01
Ängshök Circus pygargus* A EN 1 1h,9 23h,R 2019-07-16 2003-11-01
Röd glada Milvus milvus* A   1 H R 2019-07-16 2017-08-10
Brun glada Milvus migrans* A EN 1 7 7h,R 2019-07-16 2014-09-06
Havsörn Haliaeetus albicilla* A NT 1 R H 20 2019-07-16 2011-11-13
Fjällvråk Buteo lagopus* A NT   R 3h,R 2019-07-16 2011-11-25
Örnvråk Buteo rufinus*     1 0 0 2019-07-16 2003-11-01
Ormvråk Buteo buteo A     H H 1 100 2019-07-16 2019-01-27

 

 

Ugglefåglar Strigiformes

 

Tornugglor Tytonidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Tornuggla Tyto alba*   CR   0 0 2019-07-20 2003-11-01

 

Ugglor Strigidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Dvärguv Otus scops* A     2 0 2019-07-20 2003-11-01
Fjälluggla Bubo scandiacus* A CR 1 R 26 2019-07-20 2003-11-01
Berguv Bubo bubo* A VU 1 H H 20 2019-07-20 2003-11-01
Kattuggla Strix aluco* A     H H 1 100 2019-07-20 2019-02-17
Slaguggla Strix uralensis* A   1 H H 60 2019-07-20 2017-07-14
Lappuggla Strix nebulosa* A NT 1 6 H 25 2019-07-20 2013-11-25
Hökuggla Surnia ulula* A   1 R 78h,R 2019-07-20 2017-07-14
Sparvuggla Glaucidium passerinum* A   1 H H 1 100 2019-07-21 2017-07-14
Pärluggla Aegolius funereus* A   1 H H 200 2019-07-21 2003-11-01
Hornuggla Asio otus* A     H H 200 2019-08-05 2018-05-05
Jorduggla Asio flammeus* A   1 1h,R 8h,R 2019-07-22 2013-11-25

 

 

Härfåglar och näshornsfåglar Bucerotiformes

 

Härfåglar Upupidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Härfågel Upupa epops* A RE   29 1h, 91 2019-08-17 2003-11-01

 

 

Praktfåglar Coraciiformes

 

Blåkråkor Coraciidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Blåkråka Coracias garrulus* A RE 1 H 4 2019-08-17 2003-11-01

 

Kungsfiskare Alcedinidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Kungsfiskare Alcedo atthis* A VU 1 30h, R H 5 2019-07-22 2005-01-06

 

Biätare Meropidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Biätare Merops apiaster* A     0 8 2019-07-22 2003-11-01

 

 

Hackspettartade fåglar Piciformes

 

Hackspettar Picidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Göktyta Jynx torquilla* A     H H 3 400 2019-07-22 2018-03-25
Tretåig hackspett Picoides tridactylus* A NT 1 H H 200 2019-07-22 2013-11-25
Mellanspett Dendrocopos medius*   RE 1 0 0 2019-07-22 2003-11-01
Mindre hackspett Dendrocopos minor* A NT   H H 250 2019-07-22 2016-08-10
Större hackspett Dendrocopos major A     H H 11 000 2019-07-22 2019-02-17
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos* A CR 1 H? 57h,t 2019-07-22 2003-11-01
Spillkråka Dryocopus martius* A NT 1 H H 1 200 2019-07-22 2016-08-12
Gröngöling Picus viridis* A NT   H H 3 200 2019-07-22 2016-08-12
Gråspett Picus canus* A   1 20+ H 30 2019-07-22 2016-12-03

 

 

Falkfåglar Falconiformes

 

Falkar Falconidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Rödfalk Falco naumanni* A   1 1 1 2019-07-22 2003-11-01
Tornfalk Falco tinnunculus* A     H H 150 2019-07-22 2019-03-03
Aftonfalk Falco vespertinus* A     13 61 2019-07-22 2003-11-01
Stenfalk Falco columbarius* A   1 H?,R 5h,R 2019-07-22 2017-08-06
Lärkfalk Falco subbuteo* A     H H 250 2019-07-22 2019-03-09
Jaktfalk Falco rusticolus* A VU 1 ≥8 32 2019-07-22 2003-11-01
Pilgrimsfalk Falco peregrinus* A NT 1 H 3h,R 2019-07-22 2011-11-06

 

 

Tättingar Passeriformes

 

Törnskator Laniidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Törnskata Lanius collurio* A   1 H H 2 400 2019-07-23 2016-08-14
Isabellatörnskata Lanius isabellinus*       0 0 2019-07-23 2013-10-17
Turkestantörnskata Lanius phoenicuroides*       0 0 2019-07-23 2014-07-14
Svartpannad törnskata Lanius minor* A   1 0 1 2019-07-23 2003-11-01
Varfågel Lanius excubitor* A     H H 10 2019-07-23 2018-06-19

 

Gyllingar Oriolidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Sommargylling Oriolus oriolus* A VU   25 103 2019-07-23 2011-11-26

 

Kråkfåglar Corvidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Lavskrika Perisoreus infaustus* A     ≥8 12 2019-07-23 2003-11-01
Nötskrika Garrulus glandarius* A     H H 12 000 2019-07-23 2019-03-09
Skata Pica pica* A     H H 5 000 2019-08-26 2019-03-10
Nötkråka Nucifraga caryocatactes* A NT   H H 200 2019-07-23 2012-11-18
Kaja Coloeus monedula* A     H H 9 500 2019-07-23 2019-03-16
Råka Corvus frugilegus* A     2h,R R 2019-07-23 2018-06-18
Svartkråka Corvus corone* A     0 17 2019-07-23 2018-03-10
Gråkråka Corvus cornix* A     H H 7 500 2019-07-23 2019-03-16
Korp Corvus corax* A     H H 700 2019-07-23 2018-08-04

 

Sidensvansar Bombycillidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Sidensvans Bombycilla garrulus A     R R 2019-07-23 2018-05-20

 

Mesar Paridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Svartmes Periparus ater* A     H H 25 000 2019-07-24 2018-10-07
Tofsmes Lophophanes cristatus* A     H H 23 000 2019-07-24 2018-09-30
Entita Poecile palustris* A     H H 1 600 2019-07-24 2018-09-29
Talltita Poecile montanus* A     H H 10 000 2019-07-24 2018-09-30
Lappmes Poecile cinctus* A VU   3 5 2019-07-24 2003-11-01
Blåmes Cyanistes caeruleus* A     H H 30 000 2019-07-24 2003-11-01
Azurmes Cyanistes cyanus*       0 0 2019-07-24 2003-11-01
Talgoxe Parus major* A     H H 120 000 2019-07-24 2018-10-10

 

Pungmesar Remizidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Pungmes Remiz pendulinus* A EN   0 84h, 44 2019-07-24 2011-11-25

 

Skäggmesar Panuridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Skäggmes Panurus biarmicus* A     2 H 65 2019-07-24 2014-09-11

 

Lärkor Alaudidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Trädlärka Lullula arborea* A   1 H H 500 2019-09-10 2003-11-01
Sånglärka Alauda arvensis* A NT   H H 13 000 2019-08-05 2003-11-01
Tofslärka Galerida cristata* A RE   1 4 2019-07-24 2003-11-01
Berglärka Eremophila alpestris* A VU   22 57 2019-07-24 2005-01-19
Korttålärka Calandrella brachydactyla* A   1 0 2 2019-07-24 2003-11-01

 

Bulbyler Pycnonotidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Vitkindad bulbyl Pycnonotus leucotis E     0 1 2019-07-24 2013-10-11

 

Svalor Hirundinidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Backsvala Riparia riparia* A NT   H H 400 2019-07-24 2005-01-19
Ladusvala Hirundo rustica* A     H H 6 000 2019-07-24 2018-09-12
Hussvala Delichon urbicum* A VU   H H 3 000 2019-07-24 2016-07-18

 

Stjärtmesar Aegithalidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Stjärtmes Aegithalos caudatus A     H H 2 500 2019-07-24 2003-11-01

 

Lövsångare Phylloscopidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix A     H H 12 000 2019-07-24 2018-10-27
Tajgasångare Phylloscopus inornatus* A     0 22 2019-07-24 2003-11-01
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus* A     0 2 2019-07-24 2003-11-01
Lövsångare Phylloscopus trochilus A     H H 260 000 2019-07-24 2018-10-28
Gransångare Phylloscopus collybita A     3h,R H 100 2019-07-24 2018-03-31
Lundsångare Phylloscopus trochiloides* A NT   3 47 2019-07-24 2003-11-01
Nordsångare Phylloscopus borealis*   EN   0 0 2019-07-24 2003-11-01

 

Rörsångare Acrocephalidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus* A NT   12 H 5 2019-07-24 2003-11-01
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus A     H H 6 000 2019-07-24 2003-11-01
Busksångare Acrocephalus dumetorum* A NT   2 1h,R 2019-07-24 2003-11-01
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus A     H H 10 000 2019-07-24 2003-11-01
Kärrsångare Acrocephalus palustris* A     26 H 150 2019-09-01 2003-11-01
Härmsångare Hippolais icterina* A     H H 1 300 2019-07-24 2018-11-03

 

Gräsfåglar Locustellidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gräshoppsångare Locustella naevia* A     H H 700 2019-07-25 2013-11-25
Flodsångare Locustella fluviatilis* A NT   21 H 10 2019-07-25 2012-12-30
Vassångare Locustella luscinioides* A NT   3 54 2019-07-25 2003-11-01

 

Sylvider Sylviidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Svarthätta Sylvia atricapilla* A     H H 52 000 2019-07-25 2018-03-04
Trädgårdssångare Sylvia borin* A     H H 50 000 2019-07-25 2019-01-12
Höksångare Sylvia nisoria* A VU 1 0 17 2019-07-25 2003-11-01
Ärtsångare Sylvia curruca* A     H H 12 000 2019-07-25 2019-01-12
Mästersångare Sylvia hortensis       0 0 2019-07-25 2003-11-01
Törnsångare Sylvia communis* A     H H 14 000 2019-07-25 2019-01-12

 

Kungsfåglar Regulidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla* A VU   0 6 2019-08-26 2003-11-01
Kungsfågel Regulus regulus* A VU   H H 120 000 2019-07-22 2016-07-17

 

Gärdsmygar Troglodytidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes* A     H H 12 000 2019-07-25 2018-07-16

 

Nötväckor Sittidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Nötväcka Sitta europaea* A     H H 6 000 2019-07-25 2018-09-29

 

Trädkrypare Certhiidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Trädkrypare Certhia familiaris* A     H H 45 000 2019-07-25 2018-09-29

 

Starar Sturnidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Rosenstare Pastor roseus* A     0 4 2019-07-25 2003-11-01
Stare Sturnus vulgaris* A VU   H H 20 000 2019-08-05 2016-07-16

 

Trastar Turdidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Ringtrast Turdus torquatus* A     R R 2019-07-25 2018-03-25
Koltrast Turdus merula* A     H H 75 000 2019-07-25 2019-03-19
Björktrast Turdus pilaris A     H H 15 000 2019-07-25 2005-01-23
Rödvingetrast Turdus iliacus* A     H H 25 000 2019-07-25 2018-09-08
Taltrast Turdus philomelos* A     H H 60 000 2019-07-25 2018-09-08
Dubbeltrast Turdus viscivorus* A     H H 9 400 2019-07-25 2018-09-05
Vandringstrast Turdus migratorius       0 0 2019-07-25 2007-12-26

 

Flugsnappare Muscicapidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Grå flugsnappare Muscicapa striata A     H H 30 000 2019-07-28 2018-10-27
Rödhake Erithacus rubecula* A     H H 140 000 2019-07-28 2018-03-25

Blåhake Luscinia svecica*

A   1 R R 2019-07-28 2003-11-01
Näktergal Luscinia luscinia* A     H H 2 000 2019-07-28 2018-05-13
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos* A     0 1 2019-07-28 2003-11-01
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca A     H H 40 000 2019-07-28 2018-10-27
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis* A   1 1 1 2019-07-28 2007-12-26
Mindre flugsnappare Ficedula parva* A   1 H H 60 2019-07-28 2012-12-30
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros* A NT   3h,14 H 10 2019-07-28 2014-09-06
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus* A     H H 6 500 2019-07-28 2018-05-26
Buskskvätta Saxicola rubetra* A NT   H H 12 000 2019-08-05 2016-07-17
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola* A EN   0 5 2019-07-28 2003-11-01
Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus*       0 0 2019-07-28 2014-08-27
Stenskvätta Oenanthe oenanthe* A     H H 1 500 2019-07-28 2018-03-11
Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica* A     0 1 2019-07-28 2003-11-01
Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka* A     1 0 2019-07-28 2003-11-01

 

Strömstarar Cinclidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Strömstare Cinclus cinclus* A     H?,R H 25 2019-07-28 2018-07-16

 

Sparvfinkar Passeridae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gråsparv Passer domesticus* A     H H 15 000 2019-07-28 2019-03-20
Pilfink Passer montanus* A     H H 15 000 2019-07-28 2019-03-20

 

Järnsparvar Prunellidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Sibirisk järnsparv Prunella montanella* A     0 1 2019-07-28 2017-09-02
Järnsparv Prunella modularis* A     H H 21 000 2019-07-28 2018-05-05

 

Ärlor Motacillidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Gulärla Motacilla flava* A     H H 500 2019-07-28 2011-12-30
Citronärla Motacilla citreola* A     0 13 2019-07-28 2009-12-20
Forsärla Motacilla cinerea* A     7 H 170 2019-07-28 2019-01-25
Sädesärla Motacilla alba* A     H H 15 000 2019-07-28 2019-01-25
Större piplärka Anthus richardi* A     0 18 2019-07-28 2003-11-01
Fältpiplärka Anthus campestris* A EN 1 0 2 2019-07-28 2003-11-01
Ängspiplärka Anthus pratensis* A NT   H H 3 000 2019-07-28 2003-11-01
Trädpiplärka Anthus trivialis A     H H 125 000 2019-07-29 2005-01-19
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus* A VU 1 R R 2019-07-28 2003-11-01
Skärpiplärka Anthus petrosus* A     3 R 2019-07-28 2009-12-20

 

Finkar Fringillidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Bofink Fringilla coelebs* A     H H 400 000 2019-07-29 2019-03-22
Bergfink Fringilla montifringilla* A     H H 170 2019-07-29 2003-11-01
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes* A     H H 250 2019-07-29 2018-06-05
Tallbit Pinicola enucleator* A     R R 2019-07-29 2012-10-13
Domherre Pyrrhula pyrrhula A     H H 7 500 2019-07-29 2019-03-23
Rosenfink Carpodacus erythrinus* A VU   H H 200 2019-07-29 2012-02-07
Grönfink Chloris chloris A     H H 30 000 2019-07-29 2019-03-23
Vinterhämpling Linaria flavirostris* A VU   R R 2019-07-29 2011-11-27
Hämpling Linaria cannabina* A     H H 1 000 2019-07-29 2012-01-05
Gråsiska Acanthis flammea* A     R H?,R 20 2019-07-29 2019-03-24
Brunsiska Acanthis cabaret* A     0 R 2019-07-29 2018-03-31
Snösiska Acanthis hornemanni* A     R R 2019-07-29 2018-03-31
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus* A     H H 1 100 2019-07-29 2018-10-21
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra* A     H H 5 500 2019-07-29 2018-10-21
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera* A     14 R 2019-07-29 2013-10-20
Steglits Carduelis carduelis* A     H H 600 2019-07-29 2018-09-24
Gulhämpling Serinus serinus* A VU   0 2 2019-07-29 2003-11-01
Grönsiska Spinus spinus* A     H H 30 000 2019-07-29 2019-03-25

 

Sporrsparvar Calcariidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Lappsparv Calcarius lapponicus* A VU   R R 2019-07-29 2014-09-02
Snösparv Plectrophenax nivalis* A     R R 2019-07-29 2016-07-15

 

Fältsparvar Emberizidae K R 15 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2018

Numerär

Uppdaterad

Publicerad

Kornsparv Emberiza calandra* A EN   1 5 2019-07-29 2003-11-01
Gulsparv Emberiza citrinella* A VU   H H 45 000 2019-07-29 2016-07-14
Ortolansparv Emberiza hortulana* A VU 1 H H 150 2019-07-29 2012-02-12
Dvärgsparv Emberiza pusilla* A VU 1 1 1 2019-07-29 2003-11-01
Videsparv Emberiza rustica* A VU   4 R? 2019-07-29 2012-04-01
Sävsparv Emberiza schoeniclus* A VU   H H 4 500 2019-08-05 2016-07-14