Systematisk artlista

 

Artlistan följer IOC World Bird List, version 10.2.

 

Tips: känner Du Dig inte hemma med den systematiska ordningsföljden; använd Din webbläsares sökfunktion, i t.ex. Microsoft® Internet Explorer: Ctrl+F

 

I tabellen nedan lämnas kort information om artens status i Västmanland, dels äldre förhållanden, motsvarande tiden före 1976, dels nuvarande förhållanden, motsvarande perioden 1976-2019. De senaste uppdateringarna markeras med rött.

 

Arter där samtliga fynd i rapportkommitténs arkiv, dvs. inklusive fynd före 2002, är tillgängliga i artportalen.se  och där fynden dessutom är validerade markeras med en asterisk (*) efter artnamnet.

 

H  

häckar regelbundet

H?  

häckar troligen regelbundet

3h  

har konstaterats häcka vid 3 tillfällen

R  

regelbundet uppträdande, men har inte konstaterats häcka

8  

har påträffats vid 8 tillfällen

+  

har påträffats vid minst 10 tillfällen

t  

tillfälligt uppträdande, men antalet fynd är inte känt

 

Förklaring till följande kolumner:

 

Kategori avser en bedömning om olika arters spontanitet enligt följande:

 

A Spontant uppträdande arter som iakttagits minst en gång fr.o.m. 1950
B Spontant uppträdande arter som endast iakttagits mellan åren 1800 och 1949
C Inplanterade eller förrymda arter som etablerat en (av människan) oberoende, frihäckande population. Hit räknas även arter som med säkerhet - eller med största sannolikhet - härrör från en sådan population
D Arter som kan vara spontant uppträdande, men där det bedöms som troligast att de rymt ur fångenskap
E Arter som med säkerhet, eller nära nog säkert, är rymlingar

 

R 20 avser kategori i den svenska rödlistan (2020) enligt följande:

 

RE Nationellt utdöd (Regionally extinct)
CR Akut hotad (Critically endangered)
EN Starkt hotad (Endangered)
VU Sårbar (Vulnerable)
NT Nära hotad (Near Threatened)

 

F anger om arten är upptagen i Bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv.

 

Numerär anger en aktuell uppskattning av det häckande beståndet i landskapet, uttryckt i par.

 

 

Hönsfåglar Galliformes

 

Tofsvaktlar Odontophoridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Vitstrupig vaktel Colinus virginianus* E     0 1 2020-02-02

 

Fasanfåglar Phasianidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Järpe Tetrastes bonasia* A NT 1 H H 2 000 2020-06-02
Tjäder Tetrao urogallus* A   1 H H 1 800 2020-07-07
Orre Lyrurus tetrix* A   1 H H 6 000 2020-08-19
Fjällripa Lagopus muta* B     1 0

2020-02-02

Dalripa Lagopus lagopus* A     H? 3 2020-02-02
Berghöna Alectoris chukar* E     0 2 2020-02-02
Rapphöna Perdix perdix* A NT   H H 70 2020-07-07
Vaktel Coturnix coturnix* A NT   H? H 10 2020-07-05
Fasan Phasianus colchicus* C     H H 1 600 2020-07-07
Diamantfasan Chrysolophus amherstiae* E     0 1 2020-02-02

 

  

Andfåglar Anseriformes

 

Änder, gäss och svanar Anatidae

K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Prutgås Branta bernicla*

A     R R 2020-06-24

Rödhalsad gås Branta ruficollis*

D   1 2 0 2020-02-02

Kanadagås Branta canadensis

C     H H 700 2020-08-18

Vitkindad gås Branta leucopsis*

A   1 10 H 5 2020-08-18
Dvärgkanadagås Branta hutchinsii* E     0 4 2020-02-02

Stripgås Anser indicus*

E     2 43 2020-08-18
Kejsargås Anser canagicus* E     0 1 2020-02-02

Snögås Anser caerulescens*

E     t 7h,t 2020-06-24

Grågås Anser anser

A     H?,R H 1 000 2020-08-18

Tajgasädgås Anser fabalis*

A VU   R R 2020-08-18

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus*

A     4 R 2020-08-18
Tundrasädgås Anser serrirostris* A     0 R 2020-08-18

Bläsgås Anser albifrons*

A     R R 2020-08-18

Fjällgås Anser erythropus*

A CR 1 3 102 2020-08-18

Svart svan Cygnus atratus*

E     0 5-6 2020-02-02

Knölsvan Cygnus olor*

A     H H 20 2020-07-07

Mindre sångsvan Cygnus columbianus*

A   1 R R 2020-07-07

Sångsvan Cygnus cygnus*

A   1 H H 120 2020-08-18
Nilgås Alopochen aegyptiaca* E     0 1 2020-02-02

Gravand Tadorna tadorna*

A NT   16 R 2020-01-13

Rostand Tadorna ferruginea*

D   1 1 8 2020-02-02

Brudand Aix sponsa*

E     0 2 2020-02-02

Mandarinand Aix galericulata*

E     2 46 2020-01-13

Gulkindad kricka Sibirionetta formosa*

D     0 2 2020-02-02

Årta Spatula querquedula*

A EN   H H 20 2020-06-26

Skedand Spatula clypeata*

A NT   H H 60 2020-08-18

Snatterand Mareca strepera*

A     R H 10 2020-08-18

Bläsand Mareca penelope*

A VU   H H 50 2020-08-18

Amerikansk bläsand Mareca americana*

A     0 3 2020-02-02

Gräsand Anas platyrhynchos*

A     H H 2 500 2020-08-18
Svartand Anas rubripes* A     0 1 2020-02-02

Stjärtand Anas acuta*

A VU   H?,R H?,R <5 2020-01-14

Kricka Anas crecca*

A VU   H H 900 2020-01-14

Amerikansk kricka Anas carolinensis*

A     0 21 2020-11-23

Rödhuvad dykand Netta rufina*

A     0 2 2020-02-02

Brunand Aythya ferina*

A EN   H H 10 2020-02-28

Vitögd dykand Aythya nyroca*

A   1 1 4 2020-02-02

Ringand Aythya collaris*

A     0 3 2020-11-23

Vigg Aythya fuligula*

A     H H 100 2020-02-28

Bergand Aythya marila*

A EN   ≥88 R 2020-01-15
Mindre bergand Aythya affinis* A     0 1 2020-02-02

Alförrädare Polysticta stelleri*

      0 0 2020-02-02

Ejder Somateria mollissima*

A EN   8 R 2020-01-15
Vitnackad svärta Melanitta perspicillata* A     0 2 2020-02-02

Svärta Melanitta fusca*

A VU   R R 2020-08-18

Sjöorre Melanitta nigra*

A     1h,R R 2020-01-20
Amerikansk sjöorre Melanitta americana*       0 0 2020-02-02

Alfågel Clangula hyemalis*

A NT   57 R 2020-08-18

Buffelhuvud Bucephala albeola*

      0 0 2020-02-02

Knipa Bucephala clangula*

A     H H 1 500 2020-01-15

Kamskrake Lophodytes cucullatus*

D     0 2 2020-02-02

Salskrake Mergellus albellus*

A   1 R R 2020-08-18

Storskrake Mergus merganser*

A     H H 250 2020-01-15

Småskrake Mergus serrator*

A     H H 70 2020-01-15

Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis*

D     0 2 2020-02-02

 

 

Skärrfåglar Caprimulgiformes

 

Nattskärror Caprimulgidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Nattskärra Caprimulgus europaeus* A   1 H H 500 2020-07-07

 

 

Seglar- och kolibrifåglar Apodiformes

 

Seglare Apodidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Alpseglare Tachymarptis melba* A     0 2 2020-02-02
Tornseglare Apus apus* A EN   H H 70 000 2020-07-05

 

 

Trappfåglar Otidiformes

 

Trappar Otididae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Småtrapp Tetrax tetrax* A   1 0 1 2020-02-02

 

 

Gökfåglar Cuculiformes

 

Gökar Cuculidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Gök Cuculus canorus* A     H H 1 900 2020-07-07

 

 

Duvfåglar Columbiformes

 

Duvor Columbidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Tamduva Columba livia (domest.)* C     H H 2 500 2020-08-19
Skogsduva Columba oenas* A     H H 350 2020-07-07
Ringduva Columba palumbus* A     H H 47 000 2020-08-19
Turturduva Streptopelia turtur* A     7 53 2020-02-02
Större turturduva Streptopelia orientalis*       0 0 2020-02-02
Turkduva Streptopelia decaocto* A     H H 50 2020-07-08

 

 

Tran- och rallfåglar Gruiformes

 

Rallar Rallidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Vattenrall Rallus aquaticus* A     H H 300 2020-08-19
Kornknarr Crex crex* A NT 1 H H 10 2020-01-15
Mindre sumphöna Porzana parva* A   1 5 15 2020-01-15
Dvärgsumphöna Porzana pusilla*     1 0 0 2020-02-02
Småfläckig sumphöna Porzana porzana* A VU 1 H H 10 2020-08-19
Rörhöna Gallinula chloropus* A     H H 70 2020-08-19
Sothöna Fulica atra* A     H H 2 000 2020-01-15

 

Tranor Gruidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Prärietrana Antigone canadensis* A     0 1 2020-02-02
Jungfrutrana Grus virgo* A     0 3 2020-02-02
Trana Grus grus* A   1 H H 1 200 2020-08-19

 

 

Doppingfåglar Podicipediformes

 

Doppingar Podicipedidae

K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Smådopping Tachybaptus ruficollis* A NT   10h,33 57h,R <5 2020-01-15
Gråhakedopping Podiceps grisegena* A     4h,26 46h,R <5 2020-01-15
Skäggdopping Podiceps cristatus A     H H 750 2020-08-19
Svarthakedopping Podiceps auritus* A   1 H H 20 2020-01-15
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis* A EN   2 6h,7 2020-11-23

 

 

Flamingofåglar Phoenicopteriformes

 

Flamingor Phoenicopteridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Större flamingo Phoenicopterus roseus     1 0 0 2020-02-02
Chileflamingo Phoenicopterus chilensis* E     1 0 2020-02-02

 

 

Vadarfåglar Charadriiformes

 

Tjockfotar Burhinidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Tjockfot Burhinus oedicnemus* A   1 0 1 2020-02-02

 

Strandskator Haematopodidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Strandskata Haematopus ostralegus* A NT   R H 10 2020-08-19

 

Skärfläckor Recurvirostridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Styltlöpare Himantopus himantopus* A   1 0 3 2020-02-02
Skärfläcka Recurvirostra avosetta* A   1 1 5 2020-02-02

 

Pipare Charadriidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Tofsvipa Vanellus vanellus* A VU   H H 1 500 2020-08-19
Sumpvipa Vanellus leucurus* A     0 1 2020-02-02
Ljungpipare Pluvialis apricaria* A   1 H H 150 2020-08-19
Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva* A     0 1 2020-02-02
Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominica* A     0 1 2020-02-02
Kustpipare Pluvialis squatarola* A     R R 2020-07-08
Större strandpipare Charadrius hiaticula* A     H?,R R 2020-07-08
Mindre strandpipare Charadrius dubius* A     H H 50 2020-06-26
Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus* A RE   0 2 2020-02-02
Mongolpipare Charadrius mongolus* A     0 1 2020-02-02
Fjällpipare Charadrius morinellus* A   1 6 R 2020-07-08

 

Snäppor Scolopacidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Småspov Numenius phaeopus* A     R R 2020-08-19
Storspov Numenius arquata* A EN H H 130 2020-06-30
Myrspov Limosa lapponica* A VU 1 R R 2020-08-19
Rödspov Limosa limosa* A EN   10h,R 2h,R 2020-11-23
Roskarl Arenaria interpres* A EN   R R 2020-06-30
Kustsnäppa Calidris canutus* A     R R 2020-07-08
Brushane Calidris pugnax* A VU 1 4h,R 26h,R 2020-08-19
Myrsnäppa Calidris falcinellus* A     4 R 2020-07-08
Spovsnäppa Calidris ferruginea* A     R R 2020-08-19
Mosnäppa Calidris temminckii* A     R R 2020-07-08
Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis* A     0 1 2020-02-02
Sandlöpare Calidris alba* A     3 84 2020-02-02
Kärrsnäppa Calidris alpina* A CR   H?,R R 2020-08-19
Skärsnäppa Calidris maritima* A     0 5 2020-02-02
Småsnäppa Calidris minuta* A   1 R R 2020-07-08
Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis* A     0 3 2020-02-02
Tuvsnäppa Calidris melanotos* A     0 8 2020-02-02
Större beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus* A     0 1 2020-02-02
Morkulla Scolopax rusticola* A     H H 13 000 2020-08-19
Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus* A     R R 2020-07-08

Dubbelbeckasin Gallinago media*

A NT 1 H,R R 2020-06-30
Enkelbeckasin Gallinago gallinago* A     H H 4 000 2020-08-19
Tereksnäppa Xenus cinereus* A   1 0 1 2020-02-02
Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus* A   1 14 R 2020-07-08
Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius* A     0 1 2020-02-02
Drillsnäppa Actitis hypoleucos* A NT   H H 700 2020-06-30
Skogssnäppa Tringa ochropus* A     H H 500 2020-08-19
Mindre gulbena Tringa flavipes* A     0 2 2020-02-02
Rödbena Tringa totanus A     2h,R H 10 2020-07-08
Dammsnäppa Tringa stagnatilis* A     0 31 2020-11-23
Grönbena Tringa glareola* A   1 H H 400 2020-07-08
Svartsnäppa Tringa erythropus* A NT   R R 2020-06-30
Gluttsnäppa Tringa nebularia* A     H?,R H 10 2020-07-08

 

Vadarsvalor Glareolidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Svartvingad vadarsvala Glareola nordmanni* A     0 4 2020-02-02

 

Måsfåglar Laridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Tretåig mås Rissa tridactyla* A EN   4 22 2020-11-23
Långnäbbad mås Chroicocephalus genei*     1 0 0 2020-02-02
Skrattmås Chroicocephalus ridibundus* A NT   H H 5 000 2020-07-06
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus* A     H H 20 2020-08-19
Rosenmås Rhodostethia rosea* A     0 1 2020-02-02
Präriemås Leucophaeus pipixcan* A     0 1 2020-02-02
Svarthuvad mås Ichtyaetus melanocephalus* A   1 0 3 2020-02-02
Fiskmås Larus canus* A NT   H H 2 000 2020-07-06
Havstrut Larus marinus* A VU   R H 5 2020-07-06
Vittrut Larus hyperboreus* A     0 26 2020-02-02
Vitvingad trut Larus glaucoides* A     0 1 2020-02-02
Gråtrut Larus argentatus* A VU   H H 500 2020-08-19
Kaspisk trut Larus cachinnans* A     0 8 2020-02-02
Medelhavstrut Larus michahellis*       0 0 2020-02-02
Silltrut Larus fuscus* A VU   1h,R R 2020-06-30
Skräntärna Hydroprogne caspia* A NT 1 R R 2020-06-30
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis* A NT 1 0 6 2020-02-02
Småtärna Sternula albifrons* A NT 1 1 13 2020-02-02
Fisktärna Sterna hirundo* A   1 H H 1 000 2020-07-09
Silvertärna Sterna paradisaea* A   1 R R 2020-08-19
Skäggtärna Chlidonias hybrida* A   1 0 1 2020-02-02
Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus* A     0 14 2020-02-02
Svarttärna Chlidonias niger* A VU 1 H H 50 2020-08-19

 

Labbar Stercoraridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Storlabb Stercorarius skua* A     0 1 2020-02-02
Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus* A     ≥5 8 2020-02-02
Kustlabb Stercorarius parasiticus* A NT   6 77 2020-06-30
Fjällabb Stercorarius longicaudus* A     2 7 2020-08-19

 

Alkor Alcidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Alkekung Alle alle* A     1 1 2020-02-02
Sillgrissla Uria aalge* A     0 2 2020-02-02
Tordmule Alca torda* A     0 1 2020-02-02
Tobisgrissla Cepphus grylle* A NT   0 2 2020-02-02

 

 

Lomfåglar Gaviiformes

 

Lommar Gaviidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Smålom Gavia stellata* A NT 1 H H 100 2020-01-27
Storlom Gavia arctica* A   1 H H 360 2020-01-27
Svartnäbbad islom Gavia immer* A   1 1 4 2020-01-27

Vitnäbbad islom Gavia adamsii*

A     0 3 2020-01-27

 

 

Stormfåglar Procellariiformes

 

Nordstormsvalor Hydrobatidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Klykstjärtad stormsvala Oceanodroma leucorhoa* B   1 1 0 2020-02-02

 

Liror Procellaridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Stormfågel Fulmarus glacialis* A     0 1 2020-02-02

 

 

Storkfåglar Ciconiiformes

 

Storkar Ciconiidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Svart stork Ciconia nigra* A RE 1 3 19 2020-01-15
Vit stork Ciconia ciconia* A EN 1 12 83 2020-01-15

 

 

Sulfåglar Suliformes

 

Sulor Sulidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Havssula Morus bassanus A     1 0 2020-02-02

 

Skarvar Phalacrocoracidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Toppskarv Phalacrocorax aristotelis*   VU   0 0 2020-01-15
Storskarv Phalacrocorax carbo A     R H 794 2020-08-19

 

 

Pelikanfåglar Pelecaniformes

 

Ibisar Threskiornithidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Bronsibis Plegadis falcinellus* A   1 0 1-2 2020-02-02
Skedstork Platalea leucorodia* A   1 0 1 2020-02-02

 

Hägrar Ardeidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Rördrom Botaurus stellaris* A NT 1 H H 50 2020-01-15
Dvärgrördrom Ixobrychus minutus* A   1 1 1 2020-02-02
Gråhäger Ardea cinerea* A     H H 50 2020-08-19
Purpurhäger Ardea purpurea* A   1 0 3 2020-02-02
Ägretthäger Ardea alba* A   1 1 91 2020-01-15
Silkeshäger Egretta garzetta* A   1 2 1 2020-02-02

 

Pelikaner Pelecanidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Rosaryggad pelikan Pelecanus rufescens* E     0 1 2020-02-02

 

 

Hökfåglar Accipitriformes

 

Fiskgjusar Pandionidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Fiskgjuse Pandion haliaetus* A   1 H H

230

2020-01-15

 

Hökartade rovfåglar Accipitridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Bivråk Pernis apivorus* A 1 H H 400 2020-01-15
Grågam Aegypius monachus D     0 1 2020-11-23
Ormörn Circaetus gallicus     1 0 0 2020-02-02
Mindre skrikörn Clanga pomarina* A   1 0 3 2020-02-02
Större skrikörn Clanga clanga* A   1 1 7 2020-02-02
Dvärgörn Hieraaetus pennatus     1 0 0 2020-02-02
Stäppörn Aquila nipalensis* A     0 1 2020-02-02
Kungsörn Aquila chrysaetos* A NT 1 R R 2020-01-15
Sparvhök Accipiter nisus* A     H H 600 2020-04-07
Duvhök Accipiter gentilis* A NT   H H 300 2020-01-15
Brun kärrhök Circus aeruginosus* A   1 H H 60 2020-08-19
Blå kärrhök Circus cyaneus* A NT 1 R R 2020-01-15
Stäpphök Circus macrourus* A   1 2 96 2020-04-19
Ängshök Circus pygargus* A EN 1 1h,9 25h,R 2020-01-15
Röd glada Milvus milvus* A   1 H R 2020-08-19
Brun glada Milvus migrans* A EN 1 7 7h,R 2020-01-15
Havsörn Haliaeetus albicilla* A NT 1 R H 20 2020-01-15
Fjällvråk Buteo lagopus* A NT   R 3h,R 2020-01-15
Örnvråk Buteo rufinus*     1 0 0 2020-02-02
Ormvråk Buteo buteo* A     H H 1 100 2020-01-15

 

 

Ugglefåglar Strigiformes

 

Tornugglor Tytonidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Tornuggla Tyto alba*   CR   0 0 2020-01-27

 

Ugglor Strigidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Dvärguv Otus scops* A     2 0 2020-01-27
Fjälluggla Bubo scandiacus* A CR 1 R 26 2020-01-27
Berguv Bubo bubo* A VU 1 H H 20 2020-01-27
Kattuggla Strix aluco* A     H H 1 100 2020-01-27
Slaguggla Strix uralensis* A NT 1 H H 60 2020-01-27
Lappuggla Strix nebulosa* A VU 1 6 H 25 2020-01-27
Hökuggla Surnia ulula* A   1 R 78h,R 2020-01-27
Sparvuggla Glaucidium passerinum* A   1 H H 1 100 2020-01-27
Pärluggla Aegolius funereus* A   1 H H 200 2020-01-27
Hornuggla Asio otus* A NT   H H 200 2020-06-27
Jorduggla Asio flammeus* A   1 1h,R 8h,R 2020-01-27

 

 

Härfåglar och näshornsfåglar Bucerotiformes

 

Härfåglar Upupidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Härfågel Upupa epops* A RE   29 1h, 93 2020-07-06

 

 

Praktfåglar Coraciiformes

 

Blåkråkor Coraciidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Blåkråka Coracias garrulus* A RE 1 H 4 2020-02-02

 

Kungsfiskare Alcedinidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Kungsfiskare Alcedo atthis* A VU 1 30h, R H 5 2020-08-19

 

Biätare Meropidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Biätare Merops apiaster* A     0 8 2020-02-02

 

 

Hackspettartade fåglar Piciformes

 

Hackspettar Picidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Göktyta Jynx torquilla* A     H H 3 400 2020-01-29
Tretåig hackspett Picoides tridactylus* A NT 1 H H 200 2020-01-29
Mellanspett Dendrocoptes medius*   RE 1 0 0 2020-01-29
Mindre hackspett Dryobates minor* A NT   H H 250 2020-01-29
Större hackspett Dendrocopos major* A     H H 11 000 2020-01-29
Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos* A CR 1 H? 57h,t 2020-01-29
Spillkråka Dryocopus martius* A NT 1 H H 1 200 2020-01-29
Gröngöling Picus viridis* A     H H 3 200 2020-01-29
Gråspett Picus canus* A   1 20+ H 30 2020-01-29

 

 

Falkfåglar Falconiformes

 

Falkar Falconidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Rödfalk Falco naumanni* A   1 1 1 2020-01-29
Tornfalk Falco tinnunculus* A     H H 150 2020-01-15
Aftonfalk Falco vespertinus* A     13 85 2020-08-19
Stenfalk Falco columbarius* A NT 1 H?,R 5h,R 2020-01-19
Lärkfalk Falco subbuteo* A     H H 250 2020-01-19
Jaktfalk Falco rusticolus* A EN 1 ≥8 32 2020-07-06
Pilgrimsfalk Falco peregrinus* A NT 1 H 4h,R 2020-08-19

 

 

Tättingar Passeriformes

 

Törnskator Laniidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Törnskata Lanius collurio* A   1 H H 2 400 2020-01-29
Isabellatörnskata Lanius isabellinus*       0 0 2020-01-29
Turkestantörnskata Lanius phoenicuroides*       0 0 2020-01-29
Svartpannad törnskata Lanius minor* A   1 0 1 2020-01-29
Varfågel Lanius excubitor* A     H H 10 2020-01-29

 

Gyllingar Oriolidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Sommargylling Oriolus oriolus* A EN   25 106 2020-08-19

 

Kråkfåglar Corvidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Lavskrika Perisoreus infaustus* A     ≥8 12 2020-01-29
Nötskrika Garrulus glandarius* A     H H 12 000 2020-01-29
Skata Pica pica* A     H H 5 000 2020-08-19
Nötkråka Nucifraga caryocatactes* A NT   H H 200 2020-01-29
Kaja Coloeus monedula* A     H H 9 500 2020-01-29
Råka Corvus frugilegus* A NT   2h,R R 2020-01-29
Svartkråka Corvus corone* A     0 17 2020-01-29
Gråkråka Corvus cornix* A NT   H H 7 500 2020-01-29
Korp Corvus corax* A     H H 700 2020-01-29

 

Sidensvansar Bombycillidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Sidensvans Bombycilla garrulus* A     R R 2020-08-19

 

Mesar Paridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Svartmes Periparus ater* A     H H 25 000 2020-07-09
Tofsmes Lophophanes cristatus* A     H H 23 000 2020-07-09
Entita Poecile palustris* A NT   H H 1 600 2020-07-06
Talltita Poecile montanus* A NT   H H 10 000 2020-07-06
Lappmes Poecile cinctus* A NT   3 5 2020-02-02
Blåmes Cyanistes caeruleus* A     H H 30 000 2020-07-09
Azurmes Cyanistes cyanus*       0 0 2020-02-02
Talgoxe Parus major* A     H H 120 000 2020-07-09

 

Pungmesar Remizidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Pungmes Remiz pendulinus* A CR   0 85h, 45 2020-11-23

 

Skäggmesar Panuridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Skäggmes Panurus biarmicus* A     2 H 65 2020-07-09

 

Lärkor Alaudidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Trädlärka Lullula arborea* A   1 H H 500 2020-01-22
Sånglärka Alauda arvensis* A     H H 13 000 2020-01-22
Tofslärka Galerida cristata* A RE   1 4 2020-01-22
Berglärka Eremophila alpestris* A VU   22 59 2020-01-22
Korttålärka Calandrella brachydactyla* A   1 0 2 2020-01-22

 

Bulbyler Pycnonotidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Vitkindad bulbyl Pycnonotus leucotis E     0 1 2020-02-02

 

Svalor Hirundinidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Backsvala Riparia riparia* A VU   H H 400 2020-01-22
Ladusvala Hirundo rustica* A     H H 6 000 2020-08-19
Hussvala Delichon urbicum* A VU   H H 3 000 2020-01-22

 

Stjärtmesar Aegithalidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Stjärtmes Aegithalos caudatus* A     H H 2 500 2020-07-09

 

Lövsångare Phylloscopidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix* A NT   H H 12 000 2020-01-19
Tajgasångare Phylloscopus inornatus* A     0 23 2020-08-19
Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus* A     0 2 2020-01-21
Lövsångare Phylloscopus trochilus* A     H H 260 000 2020-01-19
Gransångare Phylloscopus collybita* A     3h,R H 100 2020-01-19
Lundsångare Phylloscopus trochiloides* A NT   3 48 2020-01-19
Nordsångare Phylloscopus borealis*   EN   0 0 2020-01-21

 

Rörsångare Acrocephalidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Trastsångare Acrocephalus arundinaceus* A NT   12 H 5 2020-01-19
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus* A     H H 6 000 2020-01-19
Busksångare Acrocephalus dumetorum* A NT   2 1h,R 2020-01-19
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus* A NT   H H 10 000 2020-01-19
Kärrsångare Acrocephalus palustris* A     26 H 150 2020-01-19
Härmsångare Hippolais icterina* A     H H 1 300 2020-01-19

 

Gräsfåglar Locustellidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Gräshoppsångare Locustella naevia* A     H H 700 2020-01-21
Flodsångare Locustella fluviatilis* A NT   21 H 10 2020-01-21
Vassångare Locustella luscinioides* A VU   3 58 2020-01-21

 

Sylvider Sylviidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Svarthätta Sylvia atricapilla* A     H H 52 000 2020-01-21
Trädgårdssångare Sylvia borin* A     H H 50 000 2020-01-21
Höksångare Curruca nisoria* A VU 1 0 17 2020-01-21
Ärtsångare Curruca curruca* A NT   H H 12 000 2020-01-21
Mästersångare Curruca crassirostris       0 0 2020-01-21
Törnsångare Curruca communis* A     H H 14 000 2020-01-21

 

Kungsfåglar Regulidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla* A     0 8 2020-11-23
Kungsfågel Regulus regulus* A     H H 120 000 2020-01-21

 

Gärdsmygar Troglodytidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes* A     H H 12 000 2020-01-22

 

Nötväckor Sittidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Nötväcka Sitta europaea* A     H H 6 000 2020-01-22

 

Trädkrypare Certhiidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Trädkrypare Certhia familiaris* A     H H 45 000 2020-01-22

 

Starar Sturnidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Rosenstare Pastor roseus* A     0 4 2020-01-22
Stare Sturnus vulgaris* A VU   H H 20 000 2020-01-22

 

Trastar Turdidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Ringtrast Turdus torquatus* A     R R 2020-07-09
Koltrast Turdus merula* A     H H 75 000 2020-07-09
Björktrast Turdus pilaris* A NT   H H 15 000 2020-07-06
Rödvingetrast Turdus iliacus* A NT   H H 25 000 2020-07-06
Taltrast Turdus philomelos* A     H H 60 000 2020-07-09
Dubbeltrast Turdus viscivorus* A     H H 9 400 2020-07-09
Vandringstrast Turdus migratorius       0 0 2020-02-02

 

Flugsnappare Muscicapidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Grå flugsnappare Muscicapa striata* A     H H 30 000 2020-07-09
Rödhake Erithacus rubecula* A     H H 140 000 2020-07-09

Blåhake Luscinia svecica*

A   1 R R 2020-07-09
Näktergal Luscinia luscinia* A     H H 2 000 2020-07-09
Sydnäktergal Luscinia megarhynchos* A     0 1 2020-02-02
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca* A NT   H H 40 000 2020-07-06
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis* A   1 1 1 2020-02-02
Mindre flugsnappare Ficedula parva* A   1 H H 60 2020-07-09
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros* A NT   3h,14 H 10 2020-08-19
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus* A     H H 6 500 2020-07-09
Buskskvätta Saxicola rubetra* A NT   H H 12 000 2020-08-19
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola* A VU   0 5 2020-02-02
Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus*       0 0 2020-02-02
Stenskvätta Oenanthe oenanthe* A     H H 1 500 2020-07-09
Medelhavsstenskvätta Oenanthe hispanica* A     0 1 2020-02-06
Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka* A     1 0 2020-02-02

 

Strömstarar Cinclidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Strömstare Cinclus cinclus* A     H?,R H 25 2020-08-19

 

Sparvfinkar Passeridae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Gråsparv Passer domesticus* A     H H 15 000 2020-11-23
Pilfink Passer montanus* A     H H 15 000 2020-11-23

 

Järnsparvar Prunellidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Sibirisk järnsparv Prunella montanella* A     0 1 2020-01-22
Järnsparv Prunella modularis* A     H H 21 000 2020-08-19

 

Ärlor Motacillidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Gulärla Motacilla flava* A     H H 500 2020-01-29
Citronärla Motacilla citreola* A     0 15 2020-08-19
Forsärla Motacilla cinerea* A     7 H 170 2020-08-19
Sädesärla Motacilla alba* A     H H 15 000 2020-08-19
Större piplärka Anthus richardi* A     0 18 2020-01-29
Fältpiplärka Anthus campestris* A EN 1 0 2 2020-01-29
Ängspiplärka Anthus pratensis* A     H H 3 000 2020-01-29
Trädpiplärka Anthus trivialis* A     H H 125 000 2020-01-29
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus* A VU 1 R R 2020-01-29
Skärpiplärka Anthus petrosus* A     3 R 2020-01-29

 

Finkar Fringillidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Bofink Fringilla coelebs* A     H H 400 000 2020-07-10
Bergfink Fringilla montifringilla* A     H H 170 2020-07-10
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes* A     H H 250 2020-07-10
Tallbit Pinicola enucleator* A VU   R R 2020-08-19
Domherre Pyrrhula pyrrhula* A     H H 7 500 2020-08-19
Rosenfink Carpodacus erythrinus* A NT   H H 200 2020-07-06
Grönfink Chloris chloris* A EN   H H 30 000 2020-06-14
Vinterhämpling Linaria flavirostris* A VU   R R 2020-07-06
Hämpling Linaria cannabina* A     H H 1 000 2020-08-19
Gråsiska Acanthis flammea* A     R H?,R 20 2020-08-19
Brunsiska Acanthis cabaret* A     0 R 2020-07-10
Snösiska Acanthis hornemanni* A     R R 2020-07-10
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus* A     H H 1 100 2020-07-10
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra* A     H H 5 500 2020-07-10
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera* A     14 R 2020-07-10
Steglits Carduelis carduelis* A     H H 600 2020-08-19
Gulhämpling Serinus serinus* A VU   0 2 2020-02-02
Grönsiska Spinus spinus* A     H H 30 000 2020-08-19

 

Sporrsparvar Calcariidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Lappsparv Calcarius lapponicus* A VU   R R 2020-07-06
Snösparv Plectrophenax nivalis* A     R R 2020-07-10

 

Fältsparvar Emberizidae K R 20 F

Status

t o m 1975

Status

1976-2019

Numerär

Uppdaterad

Kornsparv Emberiza calandra* A EN   1 5 2020-02-02
Gulsparv Emberiza citrinella* A NT   H H 45 000 2020-07-06
Ortolansparv Emberiza hortulana* A CR 1 H H 150 2020-07-06
Dvärgsparv Emberiza pusilla* A VU 1 1 1 2020-02-02
Videsparv Emberiza rustica* A NT   4 R? 2020-02-02
Sävsparv Emberiza schoeniclus* A NT   H H 4 500 2020-07-06